English version of this page

Styrings- og administrasjonsreglement for Økonomisk institutt

Vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultetet 10.11.03. Sist revidert 19.11.2014.


§ 1 Instituttets organer

Instituttet har:

 1. Et instituttstyre
 2. En instituttleder
 3. En stedfortreder for instituttlederen (nestleder)
 4. En administrasjon, ledet av kontorsjefen
 5. Et programråd for studieprogrammene i samfunnsøkonomi

§ 2 Instituttstyret

§ 2.1 Myndighetsområdet

Instituttstyret er instituttets øverste organ. Instituttstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitets- eller fakultetsstyret.

Instituttstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta:

 • Overordnete planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten
 • Langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
 • Årsplan og budsjett
 • Instituttets interne organisering i avdelinger, faggrupper eller lignende, innenfor de rammer som er gitt av overordnet organ

Instituttstyret har ansvar for oppfølging gjennom:

 • Godkjenning av regnskap og årsrapport

For øvrig skal instituttstyret:

 • Legge fram for fakultetet forslag til valgkomité for valg av instituttleder/nestleder, etter universitetes regler og fakultetets presisering
 • Innstille i vitenskapelige stillinger hvor fakultetet er tilsettingsmyndighet

Alle beslutninger i instituttstyret treffes etter delegasjon fra og på vegne av universitetsstyret.

§ 2.2 Sammensetning

Instituttstyret ledes av instituttleder med instituttleders stedfortreder som nestleder, og har 9 medlemmer:

 • Instituttleder
 • instituttleders stedfortreder (nestleder)
 • 3 representanter for de fast vitenskapelig tilsatte ved instituttet
 • 1 representant for de midlertidig vitenskapelig tilsatte ved instituttet
 • 1 representant for de teknisk-administrativt tilsatte ved instituttet
 • 2 studentrepresentanter

§ 3 Valg

§ 3.1 Valg av instituttleder og nestleder

Valg av instituttleder/nestleder skjer samlet, med mindre instituttstyret bestemmer at nestleder utpekes av instituttleder. Valget av instituttleder/nestleder skjer elektronisk med den vekting av stemmerettsgruppene som er fastsatt av universitetet.

§ 3.2 Valg av representanter til instituttstyret

Valg av representanter fra de ulike gruppene skjer på grunnlag av universitetets valgregler. Instituttstyret kan vedta at valget for bestemte grupper kan avholdes som urnevalg eller postvalg. Studentenes representanter kan velges i valgmøte.

Det velges minst fire vararepresentanter for gruppen fast vitenskapelig tilsatte og minst to vararepresentanter for de øvrige gruppene. Valgperioden til instituttstyret er fire år for representanter for henholdsvis de fast vitenskapelig tilsatte og de teknisk-administrative tilsatte. For de midlertidig vitenskapelig tilsatte og for studentrepresentantene er valgperioden ett år.

En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til gruppen eller fakultetet opphører.

§ 4 Instituttleder

Instituttlederen er instituttets øverste leder, og leder instituttets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer og instrukser fra dekan og gjennom vedtak fattet i instituttstyret. Instituttlederen har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt instituttstyrets myndighetsområde, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker.

Instituttlederen er leder av instituttstyret. Instituttlederen har ansvar for å utarbeide saksframlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger inn under instituttstyrets myndighetsområde (jf. § 2). Instituttlederen har ansvar for å iverksette de vedtak som fattes av instituttstyret.

Instituttlederen har ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Instituttlederen kan pålegges oppgaver for fakultetet.

§ 5 Stedfortreder for instituttleder

Stedfortreder overtar instituttlederens oppgaver og myndighet når denne har lengre fravær. Vedkommende er nestleder i instituttstyret.

§ 6 Kontorsjef

Kontorsjefen ivaretar ledelsen av instituttets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med og på delegasjon fra instituttlederen.

§7 Programråd for studieprogrammene i samfunnsøkonomi

Instituttet oppretter programråd for studieprogrammene i samfunnsøkonomi.

Programrådet er delegert det koordinerende ansvar for sine studietilbud innenfor rammene av Forskrift om studier og eksamen ved UiO. Programrådet selv skal behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og utvikling av programmene. Utover dette kan programrådet delegere sine oppgaver til programleder. Avgjørelser om den løpende drift skal delegeres til programleder.

Programråd skal settes sammen slik at det sikrer studentene representasjon.

Programrådet rapporterer til instituttleder. Instituttleder oppnevner programleder og medlemmer av programråd.

§ 8 Ikrafttreden

Dette reglement trer i kraft 19.11.2014.

Publisert 13. juli 2010 10:46 - Sist endret 7. jan. 2016 12:57