Møte nr. 1/2019 i Instituttstyret SAI

5. februar 2019, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Rune Flikke, Marianne Lien, Thomas Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin, Tone Høgblad, Katrine Blindheimsvik, Sarah Møller Christensen, Håvard L. Helgesen.

Fra administrasjonen: Terje Hegge (under O-sak 2), Nina Rundgren (referent)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1                                

Godkjenning av dagsorden

To saker ble meldt til eventuelt:

- Informasjon om studiebarometeret (Flikke)

- Spørsmål om styreopplæring (Høgblad)

 

 

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 8/2018

Protokoll

 

Orienteringssaker

O-SAK 1

Generell orientering ved instituttleder

Saksdokumenter:

O-sak 1 

 
O-sak 2

Regnskap 2018

Saksdokumenter:

O-sak 2 Regnskapsrapport 2018 

 

Ordinære saker

 
V-SAK 3 Årsplan 2019-2021

Saksdokumenter:

Vedtatt årsplan for SAI 2019-2021

Vedtak: Årsplanen vedtas med de endringsforslag som kom på møtet. Ledelsen gis fullmakt til å formulere endringsforslagene.

 
V-SAK 4

Svar på høring: Organisering og innpassing av sentre ved fakultetet

Saksdokumenter: 

Brev til enhetene

Notat fra dekanen

Tidsplan

Vedtak: Insituttleder gis fullmakt til å formulere høringssvar basert på de innspill som kom på møtet, etter følgende tidsplan: Høringssvar sendes ut til alle ansatte innen morgenen 08.02., frist for tilbakemeldinger fra ansatte og styre morgenen 11.02, siste versjon sendes styret 14.02.

 

Saker til behandling i lukket møte

 

V-SAK 5   

Tilsetting av postdoktor SKO 1352 på eksternfinansiert prosjekt

Sakspapirer sendes møtende styremedlemmer.

Vedtak: Styret ved Sosialantropologisk institutt tilsetter Jonas Kure Buer i stilling som postdoktor SKO 1352 i tre år uten pliktarbeid. Tilsettingen er under forutsetning av ekstern finansiering. 

 
 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK  6

Eventuelt

- Informasjon om studiebarometeret (Flikke): SAIs programmer, særlig BA, gjør det svært bra sammenlignet med andre på fakultetet. Dette er gledelige nyheter i forhold til den innsatset insituttet har gort på studiesiden de siste årene.

- Spørsmål om styreopplæring (Høgblad): Hva slags opplæring finnes for nye styrerepresentanter? Ledelsen følger opp med informasjon.

Publisert 6. feb. 2019 12:02 - Sist endret 8. mars 2019 10:07