Møte nr. 5/2018 i Instituttstyret SAI

29. juni 2018, kl. 11.00 - 12.45, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Knut Nustad, Marianne Lien, Thomas Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin, Mikkel Vindegg, Alf C. Jensen, Oddmund Toft.

Fra administrasjonen: Nina Rundgren (sekretær)

Forfall: Mette Lange-Nielsen

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1         

Godkjenning av dagsorden

Det ble fremmet 1 eventueltsak (Martin).

 
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 4/2018

Protokoll

 
D-SAK 1

SAIs tilknytning til HAU

Instituttleder innleder.

SAI ble medlem av HAU-net da det startet opp, og har i den forbindelse betalt en årlig avgift for å støtte Open Access-publikasjonen. SAI har i denne perioden ikke mottatt noen årsrapporter eller regnskap, og har derfor siden 2017 ikke betalt den årlige avgiften i påvente av å motta dette. SAI har mottatt slike dokumenter nå, og disse er sirkulert til styret til orientering. 

Den siste tiden har det i sosiale medier blitt stilt spørsmåltegn ved måten HAU-net har vært organisert, og nettverket selv er i endring.

SAI vil inntil videre ikke støtte HAU økonomisk. Styret vil vurdere saken på ny dersom vi mottar overbevisende dokumentasjon om at nettverket er forsvarlig forankret i en åpen og gjennomsiktig organisasjonsform som sikrer et trygt og godt arbeidsmiljø for alle involverte, og at tidsskriftet har reell 'Open Access'.

 

Saker til behandling i lukket møte

 
V-SAK 3

Tilsetting i 1-2 stillinger som førsteamanuensis ved SAI

Saksdokumenter sendes møtende styremedlemmer.

 

Det ble først stemt over et vedtaksforslag fremmet på møtet (Alf C. Jensen):

Cathrine Thorleifsson innstilles som nummer en til stillingen som førsteamanuensis ved SAI.

Vedtaket ble nedstemt med 1 (Jensen) mot 7 stemmer.

 

Det ble deretter stemt over to alternative vedtaksforslag.

 

A) Styret innstiller med følgende rangering:

1. Matthew Tomlinson

2. Sonja Luehrmann

3. Lisa Björkman

4. Kenneth Bo Nielsen

Forslaget mottok 3 stemmer (Melhuus, Lien, Nustad)

 

B) Styret innstiller med følgende rangering:

1. Matthew Tomlinson

2. Lisa Björkman

3. Sonja Luehrmann

4. Kenneth Bo Nielsen

Forslaget mottok 5 stemmer (Eriksen, Martin, Vindegg, Jensen, Toft)

 

Endelig vedtak:

Instituttstyret innstiller Matthew Tomlinson og Lisa Björkman til stilling som førsteamanuensis (SKO1011) ved Sosialantropologisk institutt. Dersom noen av disse skulle takke nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer tre og fire, slik at det tilsettes i to stillinger. Det forutsettes at de i løpet av en toårsperiode deltar på universitetspedagogisk kurs eller legger frem dokumentasjon på at tilsvarende kurs er gjennomført. Det forutsettes at kandidater uten skandinavisk som morsmål lærer seg norsk i løpet av en toårsperiode.

Dersom en eller flere av de fire øverst rangerte kandidatene takker nei, slik at en eller begge stillinger er ubesatt, ønsker styret saken tilbake for en ny vurdering utfra instituttets behov.

 

 

Saker til behandling i åpent møteSaker til behandling i åpent møteSaker til behandling i åpent møteSaker til behandling i åpent møte

V-SAK 4

Eventuelt

Martin fremmet forslag om å styrke satsingen på førsteårs-studentene og bedre kontakten mellom studentene og de vitenskapelig ansatte gjennom å sette av en egen pott med midler for dette. Instituttleder støtter forslaget og oppfordret til å diskutere saken med arbeidsgruppa som jobber med rekruttering, som har et helhetlig bilde av alle aktiviteter som foregår, samt sende en plan for aktiviteter med budsjett til instituttleder.  

Publisert 29. juni 2018 14:04 - Sist endret 8. aug. 2018 09:01