Møte nr. 2/2018 i Instituttstyret SAI

13. mars 2018, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Knut Nustad, Marit Melhuus, Keir Martin, Wenzel Geissler, Mikkel Vindegg, Katrine Blindheimsvik, Mette Lange-Nielsen, Oddmund Toft

Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu og Sara Malloul (gikk etter O-sak 2), Nina Rundgren (referent)

Forfall: Marianne Lien

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1       

Godkjenning av dagsorden

Det ble bemerket at saksdokumenter til V-sak 5 kom sent. Styret ønsker bedre tid til forberedelse.

 
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 1/2018

Protokoll

Det ble meldt ønske om å legge til følgende i protokollen:

"På møtet diskuterte styret hvilken rett styret har til selv å melde inn saker som ønskes behandlet, og sette dagsorden."

 

Orienteringssaker

O-SAK 1

Aktuelle saker fra instituttleder

Saksdokumenter:

O-sak 1

 
O-sak 2

Regnskap 2017

Saksdokumenter:

Regnskap 2017

 

Ordinære saker

 
V-SAK 3 Utlysning av to stillinger som postdoktor på eksternfinansiert prosjekt

Saksdokumenter:

V-sak 3

Utlysningstekst

Vedtak: Styret godkjenner forslaget til utlysningstekst, og lyser ut stillingene.

 
V-SAK 4

Forberedelse til valg av instituttleder og nestleder ved SAI for perioden 2019-2022

Saksdokumenter:

V-sak 4

Vedtak:

Styret vedtar at instituttleder skal velges, og at nestleder velges samtidig.

Styret foreslår overfor fakultetsstyret følgende valgkomite ved SAI:

Ingjerd Hoëm, Wenzel Geissler, Katrine Blindheimsvik, Oddmund Toft.

 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 5

Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved SAI for en periode på 3 år.

Sakspapirer sendes møtende styremedlemmer

Vedtak:

Styret ved Sosialantropologisk institutt tilsetter Martin Demant Fredriksen i stilling som postdoktor SKO 1352 i tre år med 10 % pliktarbeid. Dersom Fredriksen takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv.

 
 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 6 Eventuelt
Publisert 20. mars 2018 10:33 - Sist endret 20. mars 2018 10:37