Møte nr. 1/2018 i Instituttstyret SAI

6. februar 2018, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Knut Nustad, Thomas Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin, Mikkel Vindegg, Katrine Blindheimsvik, Mette Lange-Nielsen, Mia Østrup Nordentoft

Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1         

Godkjenning av dagsorden

Det ble meldt inn to eventuelt-saker (Mikkel Vindegg og Keir Martin)

 
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 7/2017

Protokoll

 

Orienteringssaker

O-SAK 1

Valg av instituttleder ved SAI for perioden 2019-2022

Instituttet forbereder valg av ny instituttleder og nestleder. 

Nettside for valget

 

Ordinære saker

 
V-SAK 3 Årsplan 2018-2020

Saksdokumenter:

SAI årsplan 2018-2020 - revidert

Vedtak:

Styret vedtar årsplanen med de endringer som kom i møtet

 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 4

Forlengelse av midlertidig tilsatt grunnet permisjon

Sakspapirer sendes møtende styremedlemmer

Vedtak:

Styret forlenger Lotte Danielsens tilsetting som stipendiat (SKO 1017) tilsvarende lengden på permisjonen.

 
 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 5

Eventuelt

Styreleder orienterte om det pågående arbeidet med dimensjonering av studieprogram og ny budsjettmodell ved fakultetet.

Mikkel Vindegg orienterte om at stipendiatene har laget et eget høringssvar til dekanen i saken om reviderte satser for timeregnskap.

Keir Martin stilte spørsmål om status for en sak om mulig ordning med obligatoriske begrunnelser til studentene. Styreleder svarte at saken hører inn under programrådet, men at undervisningsleder vil drøfte ordningen med ansatte før den behandles i programrådet. 

På møtet diskuterte styret hvilken rett styret har til selv å melde inn saker som ønskes behandlet, og sette dagsorden.

Publisert 7. feb. 2018 11:48 - Sist endret 20. mars 2018 10:32