Møte nr. 6/2018 i Instituttstyret SAI

4. september 2018, kl. 12.15 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Knut Nustad, Marianne Lien, Thomas Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin, Mikkel Vindegg, Katrine Blindheimsvik, Eira Jacobsen, Benjamin Gideon Schrøder.

Fra administrasjonen: Terje Hegge (under O-sak 2), Nina Rundgren (sekretær)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1          

Godkjenning av dagsorden  
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 5/2018

Protokoll

Styret har også gjort vedtak i en sak på sirkulasjon, om tilsetting av to postdoktorer på eksternfinansiert prosjekt “(Dis-)Assembling the Life Cycle of Container Ships. Global Ethnographic explorations into Maritime Working Lives”.

Vedtaket:

Styret ved Sosialantropologisk institutt tilsetter innenfor "Shipping" og "Shipbreaking" følgende i stilling som postdoktor SKO 1352 i tre år med 10 % pliktarbeid, med inntil ett års forlengelse dekket av NFR-midler:

Shipping; Johanna Markkula. Dersom Markkula trekker seg går tilbudet videre til innstilte nr. 2.  Tilsettingen gjøres under forutsettelse av fullført disputas før tiltredelse.

Shipbreaking; Camelia Dewan. 

 

Orienteringssaker

 
O-SAK 1   

Generell orientering

v/instituttleder

O-sak 1

I tillegg orienterte instituttleder kort om prosessen med ny fordelingsmodell.

 
O-SAK 2

Regnskapsrapport 2. tertial

O-sak 2

 

Ordinære saker Ordinære saker Ordinære sakerOrdinære saker

 
V-SAK 3

Valg av instituttleder og nestleder ved SAI for perioden 2019-2022

V-sak 3

Vedtak:

Instituttstyret velger Rune Flikke til instituttleder og Marianne Lien til nestleder ved SAI for perioden 2019-2022.

 
V-sak 4

Uttalelse om HAU

V-sak 4

Vedtaksforslag:

Styret ved SAI ønsker å komme med vedlagte uttalelse 

 

Saker til behandling i åpent møteSaker til behandling i åpent møteSaker til behandling i åpent møteSaker til behandling i åpent møte

V-SAK 4

Eventuelt

Instituttleder orienterte om status for tilsettingene i to stillinger som førsteamanuensis.

Det ble diskutert hva som kan og skal protokollføres i slike saker.

Publisert 7. sep. 2018 15:27 - Sist endret 1. okt. 2018 14:25