Møte 13. november 2018

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Rune Greaker (driftsområde Øvre), fra kl 1255 Matias Robberstad Vangen (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Pål Fredrik Bugge og Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad)

Sak 1: Godkjenning av saksliste

Godkjent.

Sak 2: Godkjenning av referat (fra forrige møte)

Godkjent.

Orienteringssaker

Sak 3: Orienteringssaker til/fra driftsområdene Øvre og Gaustad

Driftsområdet Øvre:

 • Ombygging i kjelleren ESH. Renholdsansatte skal få ny garderobe og dusj i kjelleren i ESH og spiserom i 1. etg ESH ved siden av betjentene. Arbeidet pågår nå og frem til midten av desember.
 • Intern flytting av ansatte i driftsområdet. Brukerne skal ikke merke noe på servicen, dvs at brukertjenestene skal være de samme. Rune Greaker fortsetter som områdeleder. Hovedansvaret i ESH og HHH ligger fortsatt hos Mesut, Bjørn Erik og Roger, men betjenter fra andre bygg vil også utføre tjenester hos oss. Alsbib er ansatt som driftsingeniør fra 1.11.2018 på Nedre Blindern. Tore Bexsrud sitter i et 3-måneders vikariat i driftsområdet Øvre.
 • Vond lukt i ESH. Betjentene har ikke funnet sikker kilde til lukten. Når lukten oppstår, ring vakt- og alarmsentralen på telefon 55007, slik at betjentene kan fortsette arbeidet med å finne kilden.
 • Inneklimaet i ESH: Kalde kontorer i 4. etg og varme kontorer i IT-seksjonen i 3. etg ESH. Slike saker meldes inn i Expand.

Sak 4: Gjennomgang av tjenester fra Bedriftshelsetjenesten

Tone Vold-Sarnes orienterte om hvilke tjenester fakultetet kan få hos Bedriftshelsetjenesten i 2019. LAMU hadde ikke flere ønsker.

Sak 5: Pågående HMSB-arbeid med fakultetet

Tone Vold-Sarnes orienterte om oppfølging av brannøvelse i Eilert Sundts hus 29. oktober og lokal beredskapsøvelse samme dag.

Oppsummering:

 • Rutinen med å få ansatte/studenter bort fra hovedinngangene må bedres.
 • Rutinen med at etasjeansvarlige skal melde i fra til EA om hvilke etasjer som er tømt må bedres. EA som kontaktpunkt i foajeen mangler.
 • Behov for tydelige vester for EA-ansatte. Vestene må skille seg fra vestene til etasjeansvarlig.
 • Eget kurs for etasjeansvarlige ved SV-fakultetet avholdes mandag 3. desember kl 13-15 i auditorium 5 ESH.
 • Tone Vold-Sarnes og Rune Greaker følger opp saken.

Sak 6: Studentrelaterte saker (sakene kom inn etter møtets slutt)

 • Liten tilgang til vann på PSI. Studentene ønsker flere vannstasjoner i fellesarealene, som ikke er direkte tilknyttet toalett eller kafé.

Svar fra fakultetet: Saken meldes videre til administrativ leder ved PSI.

 • Tilbakemelding fra SVSU til Eiendomsavdelingens anmodning om effektivisering av universitetsbygg. Hvert fakultet bør bli inkludert og få delta i prosessen rundt hvilke bygg som skal holdes åpent og driftet etter ordinær åpningstid. Hvert fakultet bør få minst ett bygg åpent.

Svar fra fakultetet: Fakultetet er involvert i prosessen og holder Studentutvalget orientert om saken.

 • Nye stoler på masterlesesalene i 7 og 9 etasje på ES

Svar fra fakultetet: TVS har vært i kontakt med transport- og flyttekoordinator i Bud- og reprosentralen Stein Kornstad og beskjeden er at UiO dessverre ikke har stoler på lager. Fakultetet kjøper ikke inn møbler til lesesaler før ombyggingen i ESH er ferdigstilt.

 • Flere strømuttak i undervisningsrommene fakultetsbyggene

Svar fra fakultetet: Behov for flere strømuttak står på SV-fakultetets innmeldte brukerbehov til Eiendomsavdelingen. Foreløpig står behovet markert som rødt, dvs ikke prioritert, fordi vi har så mange innmeldte behov, og EA må av ressurshensyn prioritere. MEN behovet står oppført inntil saken er løst, dvs flere strømuttak er montert.

 • Brannalarm. Flere på kontorer i 2. etasje og elever på lesesalen (med musikk eller ørepropper) hørte ikke alarmen da den gikk.

Svar fra fakultetet: Lydnivået på brannalarmen er i tråd med HMS-kravene. Etasjeansvarlige banker i tillegg på alle dørene.

 • Dårlig luft i Aud 1 på ES. Flere tilbakemeldinger fra studenter som sier at luften er dårlig

Svar fra fakultetet: Når det gjelder ventilasjonsanlegget og SVSUs ønske om at anlegget går for fullt hele uken inkludert helgene, har TVS meldt inn dette ønsket til Eiendomsavdelingen via Expand. TVS gir beskjed når svar foreligger.

Sak 7: Saker fra UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Sak 8: Saker fra læringsmiljøkontakten

Ingen saker.

Vedtakssak

Sak 9: Arbeidsmiljøundersøkelse

I møtet for fakultetets verneombud 6.11.2018 diskuterte verneombudene arbeidsmiljøundersøkelsen ARK og hvordan verneombudene ønsker å samarbeide med arbeidsgiver om å få gjennomført ARK som en del av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved fakultetet. Verneombudene stemte enstemmig for at saken tas opp i LAMU-møtet 13. november. Verneombudene ved TIK og Arena var ikke til stede i møtet. Verneombudet ved PSI var heller ikke til stede, men hadde informert lokalt hovedverneombud at PSI vil vente med arbeidsmiljøundersøkelse til noen pågående prosesser ved instituttet er avsluttet.

Punkter fra diskusjonen: En kartlegging av arbeidsmiljøet er viktig. Spørsmålene er hvilket verktøy vi skal bruke og hva som er det mest hensiktsmessige tidspunktet for kartleggingen i lys av at PSI ønsker å vente?

Vedtak: LAMU henstiller til fakultetet at det gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse. LAMU ber om at arbeidsmiljøundersøkelsen gjennomføres for hele fakultetet samlet og at det settes av ressurser til oppfølging av undersøkelsen i etterkant.

Sak 10: Eventuelt

Valg av verneombud

LAMU har ikke oversikt over funksjonstiden til sittende verneombud ved fakultetet. I henhold til UiOs retningslinjer er funksjonstiden 2 år. Verneombudet ved PSI har varslet at hun ønsker å gå ut av verneombudsrollen fra 1.1.2019.

Vedtak: LAMU ber lokalt hovedverneombud oppdatere oversikten over verneombud ved fakultetet når det gjelder funksjonstiden for sittende verneombud og påse at valg av verneombud foregår ved de enhetene funksjonstiden er ute.

Publisert 14. feb. 2018 11:34 - Sist endret 16. nov. 2018 14:48