English version of this page

Bedømmelse av avhandlingen

Bedømmelseskomiteen gir en anbefaling om avhandlingen er verdig til å forsvares i disputas eller ikke. Fakultetet vedtar om det blir disputas.

Når og hvordan oppnevnes bedømmelseskomiteen?

  • Enheten bekrefter at avhandlingen er mottatt
  • Når forslag til bedømmelseskomité foreligger, sendes det til deg
  • Du har frist på en uke til å komme med eventuelle merknader til komitésammensetningen

Forslaget skal godkjennes av fakultetet før oppnevningsbrev sendes til komitemedlemmene, med kopi til deg. Denne prosessen tar normalt ca fire uker. Dersom det tar lengre tid, skal du få beskjed om det.

Når får jeg svar?

  • ​Komiteens innstilling skal foreligge innen 3 måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen. I forbindelse med ferier tar bedømmelsen lengre tid
  • Dersom det tidlig er klart at komiteen må bruke mer enn ca 3 1/2 måned på sitt arbeid, skal du få beskjed om det
  • Komiteen skal aldri kontaktes direkte av kandidaten

Når komiteens innstilling foreligger får du den tilsendt. Du har anledning til å komme med merknader før innstillingen oversendes til fakultetet. Merknadsfristen er 10 arbeidsdager.

Hva om innstillingen er positiv?

Dersom komiteen finner at avhandlingen er verdig til å forsvares i disputas vil de levere en positiv innstilling. Fakultetet skal godkjenne innstillingen før det er endelig vedtatt at det blir avholdt prøveforelesning og disputas. Så snart du får bekreftet at det blir avholdt prøveforelesning og disputas må du starte forberedelsene, inkludert trykking av avhandling og innsending av eventuell errataliste.

Hva om avhandlingen anbefales omarbeidet?

Bedømmelseskomiteen kan anbefale at avhandlingen må omarbeides før den kan forsvares i disputas. Komiteen skal kun gi denne anbefalingen dersom de mener det er realistisk at en omarbeiding innen maksimalt seks måneder vil være tilstrekkelig for å få avhandlingen godkjent. Det er fakultetet som godkjenner komiteens anbefaling, og fastsetter endelig frist for ny innlevering.

Anbefaling om omarbeiding kan kun gis ved førstegangs innlevering av doktoravhandlingen. Dersom komiteen etter omarbeiding finner at avhandlingen ikke tilfredsstiller kvalitetskravene vil avhandlingen underkjennes.

Dersom fristen for å levere omarbeidet avhandling ikke overholdes vil komiteens anbefaling fungere som en innstilling til fakultetet. I praksis vil dette innebære at avhandlingen blir underkjent og du kan tidligst levere avhandlingen for andre og siste gang etter 6 måneder.

Hva om innstillingen er enstemmig negativ?

Dersom komiteen mener avhandlingen bør underkjennes, eller er delt i synet på om avhandlingen er verdig til å forsvares i disputas, har du to ukers frist til å komme med merknader fra du får innstillingen tilsendt.

Hvis bedømmelseskomiteens innstilling er delt eller negativ skal den først sendes den til deg og du får en frist på 10 arbeidsdager til å komme med eventuelle merknader til innstillingen. Det er ikke gjort noe formelt vedtak, så eventuelle merknader skal ikke formuleres som en klage.

Innstillingen og eventuelle merknader sendes til fakultetet.

Dersom fakultetet slutter seg til innstillingen om at avhandlingen ikke er verdig til å forsvares i disputas (underkjennes), får du et brev om avgjørelsen.  I brevet får du en frist på tre uker for å klage på vedtaket.

En avhandling som blir underkjent kan tidligst leveres inn på nytt i revidert form seks måneder eller mer etter at avgjørelsen om underkjenning ble tatt. Du kan bare levere inn avhandlingen på nytt én gang.

Publisert 7. mai 2015 13:09 - Sist endret 15. feb. 2022 09:58