EuroTrans: Europa i endring

Det femårige EuroTrans-prosjektet er nå avsluttet: her er noen resultater.

EuroTrans-prosjektet har bidratt til teoribygging og begrepsutvikling, styrket kunnskapsgrunnlaget om Europa og bidratt til kompetanseheving i det norske europaforskningsmiljøet. (Il..: colourbox.com)

EuroTrans (The Transformation and Sustainability of the European Political Order) var et omfattende forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråds program "Europa i endring".

Hovedfokuset for EuroTrans har vært: Hvordan kan EU, som et legalt basert flernivå styringssystem med konsekvenser for de aller fleste samfunnsområder (også i Norge), balansere mellom enhet og mangfold og mellom effektivitet og legitimitet? I prosjektet ble det lagt vekt på den faglige utfordringen som ligger i det at den nye politiske orden i Europa er et fullskala politisk eksperiment som gir muligheten for grunnleggende forskning om politisk organisering og styring.

Utviklingen i EU gjør det mulig å studere flere av de mest gjenstridige spørsmålene i politiske endringsprosesser. Hvorfor og hvordan skjer endring; langs hvilke dimensjoner og gjennom hvilke prosesser? Hvordan kan stater komme til å avgi suverenitet frivillig? Hva er  EU godt for og hva er problemene med integrasjonsprosessen? Etablerte begreper og tilnærmingsmåter har blitt videreutviklet gjennom studier av nasjonalstaten  og av internasjonale organisasjoner. Siden EU ikke er en stat, men allikevel noe mer enn en internasjonal organisasjon, trengs nye tilnærminger. I tillegg har prosjektet analysert EUs bestrebelser på å utvikle styringsformer som ivaretar både krav til effektivitet og legitimitet.

I løpet av prosjektperioden har EuroTrans bidratt til teoribygging og begrepsutvikling, styrket kunnskapsgrunnlaget om Europa og bidratt til kompetanseheving i det norske europaforskningsmiljøet. Resultatene av prosjektet er oppsummert nedenfor.

Publikasjoner

Den viktigste indikasjonen på faglig kvalitet og bidrag til internasjonal kunnskapsproduksjon er omfanget av publikasjoner i internasjonale fagfellevurderte kanaler. Under EuroTrans har forskerne publisert følgende i løpet av de (knapt) fire første årene av prosjektet:

 • 110 fagfellevurderte tidsskriftsartikler
 • 18 bøker
 • 82 bokkapitler

I tillegg kommer en lang rekke ARENA rapporter og working papers.

Faglig bredde

Forskningsresultatene under EuroTrans er publisert i britiske, amerikanske, franske, tyske, spanske, italienske, greske og norske kanaler, i hovedsak innenfor fagområdene statsvitenskap, jus, filosofi, sosiologi og mediekunnskap.

Internasjonalt nettverk og deltakere

Fra starten av var en rekke internasjonale partnere med i prosjektet. 35 internasjonale forskere har deltatt innenfor de fire forskningsområdene.

Deltakelse og organisering av internasjonale faglige arrangementer

Den internasjonale deltakelsen har vært omfattende og det er organisert en rekke internasjonale arrangementer:

 • 132 paperpresentasjoner og konferanseforedrag
 • 35 internasjonale workshops er arrangert i utlandet og i Norge i regi av ARENA
 • 9 konferanser er arrangert
 • 6 utenlandske gjesteforskere har hatt lengre opphold ved ARENA
 • ca. 50 utenlandske forskere har presentert sin forskning på ARENAs faste forskerseminarer (tirsdagsseminaret).

Styrket kunnskapsgrunnlag i politikk, forvaltning, nærings-, organisasjons- og arbeidsliv

Kontakt og læring mellom forskning og forvaltning skjer gjennom en rekke kanaler og mekanismer. En  indikasjon på hvordan forskningen i EuroTrans faktisk blir brukt kan være omfanget av presentasjoner, kontaktmøter og lignende overfor offentlig forvaltning og allmennhet:

 • 22 foredrag og innlegg rettet mot allmennheten
 • Et stort antall kronikker, avisinnlegg og artikler i trykt og elektronisk presse
 • Stand med ungdomsskolekonkurranse på Forskningstorget i Oslo i de fire siste år.
 • 27 presentasjoner overfor norsk forvaltning og politikk
 • 11 presentasjoner overfor internasjonal forvaltning og politikk.

Det er også verdt å nevne at kompetanse knyttet til EuroTrans har vært sentral for arbeidet med Regjeringens utredning om Norges avtaler med EU (Europautredningen). Her var en av EuroTrans’ forskergruppeledere engasjert som sekretær for utvalget (Ulf Sverdrup), en annen leder satt i utvalget (Helene Sjursen) og to andre ledere og én forsker har bidratt med eksterne utredninger til utvalgets arbeid (Morten Egeberg, Jarle Trondal, Åse Gornitzka og Meng-Hsuan Chou).

Kompetanse, likestilling og rekruttering

Forskningen i EuroTrans har vært integrert med resten av forskningen ved ARENA og beslektede prosjekter, som det store EU-finansierte prosjektene RECON (om ulike modeller for demokrati i Europa). Dette har gitt viktige synergieffekter både faglig og kompetansemessig.

 • fire utenlandske og én norsk forsker ble engasjert gjennom EuroTrans i 2007.
 • ni ph.d-studenter har vært tilknyttet EuroTrans siden 2008, helt eller delvis finansiert av prosjektet, hvorav tre ble rekruttert internasjonalt.
 • to av de fem forskergruppene har hatt kvinner som ledere (40%), og 8 av 21 forskergruppemedlemmer har vært kvinner (38%).
 • ti nasjonaliteter er i dag representert ved ARENA.
Av Erik Oddvar Eriksen, professor og senterleder, ARENA Senter for europaforskning
Publisert 18. feb. 2013 11:07 - Sist endret 18. feb. 2013 11:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere