Det norske paradoks

Det norske paradoks tar for seg hvilken betydning Norges EU-tilknytning har for folkestyret. Hvordan påvirker denne forutsetningene for konstitusjonelt demokrati? I et år vi markerer jubileet for Grunnloven må vi også se på dens status opp mot avtalene med EU.

Selv om Norge ikke er EU-medlem, er vi like fullt tilsluttet EUs stadig mer omfattende indre marked og tilliggende områder, så vel som grensekontroll og deler av forsvarssamarbeidet. Hvordan kan dette skje når et flertall av den norske befolkningen stemte mot norsk EU-medlemskap i folkeavstemningen i 1994?

Jo mer EU integreres og demokratiseres, dess mer vil det norske demokratiet måtte lene seg på EU for legitimitet. Boka diskuterer hva demokrati innebærer i en verden som er preget av økende globalisering, «europeisering» og rettsliggjøring. Er demokrati og EU-tilknytning i det hele tatt forenlig?

Bla i boken

Innhold

Kap. 1: Demokratisk konstitusjonalisme i en europeisert kontekst
Erik Oddvar Eriksen og John Erik Fossum

Kap. 2: Folkestyrets vanmakt eller en selvbeskadiget demokratisk prosedyre?
Erik Oddvar Eriksen

Kap. 3: Grunnlova og avtalene med EU: Pragmatismens siger, det konstitusjonelle demokratiets tap
Eirik Holmøyvik

Kap. 4: Rettsliggjøring uten demokrati
Lars Christian Blichner

Kap. 5: Dømmer Høyesterett, EFTA-domstolen eller EU-domstolen i siste instans på EØS-rettens område?
Halvard Haukeland Fredriksen

Kap. 6: Norges tilknytning til EUs justis- og innenrikspolitikk
Fredrik Bøckman Finstad

Kap. 7: Surrogatrepresentasjon?
John Erik Fossum

Kap. 8: «Utenforskapets» paradoks: mot et depolitisert statsborgerskap?
Espen D. H. Olsen

Kap. 9: Nasjonal administrativ suverenitet – myte eller realitet?
Morten Egeberg og Jarle Trondal

Kap. 10: Demokrati eller handlingskapasitet? Paradokser i Norges tilknytning til EU på det utenriks- og sikkerhetspolitiske område
Helene Sjursen

Kap. 11: Norsk konstitusjonell debatt og europeisk integrasjon
John Erik Fossum og Cathrine Holst

Kap. 12: Innlemmelse uten medbestemmelse
Erik Oddvar Eriksen og John Erik Fossum

Full info

Det norske paradoks: Om Norges forhold til Den europeiske union
Erik Oddvar Eriksen og John Erik Fossum (red.)

Universitetsforlaget, 2014
ISBN: 9788215021003

Published Jan. 16, 2014 11:25 AM - Last modified Feb. 2, 2022 3:32 AM