Møte nr. 2/2019 i Instituttstyret SAI

12. mars 2019, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES 

Tilstede: Rune Flikke, Marianne Lien, Thomas Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin, Tone Høgblad, Katrine Blindheimsvik, Turid Rachel Bråthen.

Forfall: Håvard L. Helgesen

Fra administrasjonen: Gudleik Grimstad (under O-sak 2), Nina Rundgren (referent)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1                                         

Godkjenning av dagsorden

Tone Høgblad meldte ønske om å ta opp en sak om tilsetting uten kunngjøring (kallelse) på neste møte, som oppfølging av brevet fra MVA til styret.

 
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 1/2019

Protokoll

 

Orienteringssaker

O-SAK 1         

Generell orientering ved instituttleder

Muntlig orientering i møtet om planlagte søknader til NFR og antall søkere til MA hittil.

 
O-SAK 2

Styrets rolle og mandat

Presentasjon v/fakultetsdirektør Gudleik Grimstad

Styret diskuterte hvordan det kan jobbe mer strategisk inn i langsiktige prosesser. Det er ønskelig å ha flere diskusjonssaker, og identifisere viktige tema som bør tas med i strategi og planer. Det ble stilt spørsmål ved om førstyrelunsj er hensiktsmessig. Styreleder kommer tilbake med mulige saker som kan være aktuelle framover på neste møte.

 

Ordinære saker

 
V-SAK 3      Utlysning av stilling som stipendiat på eksternfinansiert prosjekt

Saksdokumenter:

V-sak 3

Utlysningstekst

Vedtak: Styret vedtar å lyse ut en stilling som stipendiat SKO 1017 på prosjektet "Global trout: investigating environmental change through more-than human world systems".

 
V-SAK 4        Eventuelt
Publisert 15. mars 2019 15:24 - Sist endret 15. mars 2019 15:24