Møte nr. 3/2019 i Instituttstyret SAI

7. mai 2019, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Rune Flikke, Marit Melhuus, Christian Krohn-Hansen, Mikkel Vindegg, Katrine Blindheimsvik, Turid Rachel Bråthen, Håvard L. Helgesen

Forfall: Marianne Lien, Keir Martin

Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1  Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 2/2019

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1     

Generell orientering ved instituttleder

O-sak 1

O-SAK 2

Prosedyre for NFR-søknader

Erfaringer fra søknadsrunden og tanker om prosessen neste gang. Muntlig orientering ved instituttleder.

Instituttleder er fornøyd med antall søknader i denne runden, og det er gode søknader som ble sendt inn. Instituttet bruker mye tid og ressurser på søknadsrunder, og ønsker å organisere det best mulig. Forskningsrådgiver har forslag til justeringer, og vil også hente inn tilbakemeldinger fra forskerne som søkte i denne runden.

Diskusjonssaker

D-SAK 1     

Undervisningsplanlegging og midlertidige ansettelser

Instituttleder innleder om hvordan ledelsen jobber med planlegging av undervisningen, og hvordan bruk av midlertidige ansettelser for undervisningsoppgaver brukes som verktøy i undervisningskabalen. Styret diskuterer ulike prioriteringer og strategier for framtidige ansettelser. 

Styret diskuterte hvordan midlertidige tilsettinger kan brukes når ulike behov oppstår. Neste planlagte faste tilsetting er med oppstart i 2021, men fakultetet har bedt enhetene være dristigere i budsjetteringen. Det er tydelig at det ved SAI vil være bruk for flere ressurser på undervisning den nærmeste tiden. Styret er positive til at instituttleder involverer styret i slike diskusjoner, og gir ellers støtte til instituttleder til å velge beste måte å få dekket undervisningsbehovet på. Det er viktig med transparente prosesser, og åpenhet om grunnlaget for beslutninger. Momenter som må tas med i betraktning er tid/hvor raskt man trenger noen, hvilke kurs og emner som mangler underviser og eventuelt krav til språk, og behovet for bedre kjønnsbalanse i staben. Instituttets behov må være utgangspunktet for hvilken løsning som velges. 

Ordinære saker

V-SAK 4 Eventuelt

 

  

 

 

 

 

   

 

 

Publisert 9. mai 2019 09:51 - Sist endret 9. mai 2019 11:21