Annika Maria D Melinder

Professor - Psykologisk institutt
Bilde av Annika Maria D Melinder
English version of this page
Telefon +47-22845148
Rom V04-09
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Generell kognitiv utvikling

 • Annikas primære forskningsinteresse er kognitiv utviklingspsykologi, med spesiell vekt på emosjonell hukommelse og sosial kognisjon. Forskningen inkluderer utvikling av hukommelse, empati og eksekutive funksjoner (overordnede kontrollfunksjoner). Pågående undersøkelser omfatter øyenbevegelsesanalyser av forholdet mellom barns visuelle utforskingsaktivitet og deres hukommelse.
 • Spedbarns evne til delt oppmerksomhet og sosialkognitive funksjoner er nærmere studert med hjelp av øyebevegelsesapparatur i en serie av eksperimenter hvor typisk utviklede barn og deres foresatte har deltatt. Disse studiene videreføres nå ovenfor barn fra utsatte grupper, som ved omsorgssvikt.
 • Ved bruk av EEG har vi undersøkt spedbarns nevrale korrelat til kognitive funksjoner som utvikles i barneårene samt barns prosessering av ansikter. Vi bruker EEG både i forhold til typisk utviklede barm og barn fra sårbare familieforhold.

Vitnepsykologi

 • Et større tema for Annikas forskning omhandler pålitelighet og effektivitet ved avhørsstrategier som brukes ovenfor barn. Denne forskningen har hun til dels utført eksperimentelt, og delvis som undersøkelser av virkelige dommeravhør som foregått i perioden 1990-2012. Pågående forskningstemaer innbefatter undersøkelser av effekten av modifiserte kognitive teknikker ved intervjuing av barn. Annika har også utviklet og publisert en modell for å forstå betydningen av den sekvensielle interaksjonen mellom avhører og barn når det gjelder barns påvirkbarhet. Hun har videreutviklet en test for måling av forskjellige typer suggestibilitet hos barn. Hun har også skrevet inviterte oversiktsartikler og bokkapitler.
 • Barns hukommelse av svært stressende situasjoner er et sentralt tema i Annikas forskning. I to større studier undersøker vi hvordan en kjent stressor (en plassering i regi av barnevernet) påvirker barnas tanker, hukommelse og rapportering av hendelsen i ulike betingelser og over et lengre tidsperspektiv. Studiene gir oss mulighet til å besvare spørsmål som hva slags effekt gjentatte samtaler om en hendelse har på korrekthet og konsistens, samt hva utsatte intervjuer av barn som har opplevd sterke negative hendelser betyr for barnas minne.
 • Hvilken kunnskap profesjonelle aktører har om kognitive forhold som har betydning for vitner, mistenkte og offer er undersøkt i en serie av studier som Annika har gjort sammen med professor Svein Magnussen. Disse studiene har fått mye oppmerksomhet i internasjonal presse.
 • I flere eksperimentelle studier undersøker vi hvordan ulike emosjonelle uttrykk hos barnevitner påvirker aktører innen vårt rettslige system.
 • I en ny serie av studier undersøker vi hvordan ulike kulturelle symboler påvirker beslutningsprosesser.

Utviklingspatologi – klinisk psykologi

 • Dette forskningsfokus integrerer kliniske erfaringer med eksperimentalpsykologisk forskning og omhandler utvikling av nevrokognitive funksjoner etter fysisk- og psykisk traumatisering. En sentral del av dette området, setter fokus på traumatiserte barn og unge, barnevernsbarn, ungdom som skader seg selv, metadoneksponerte barn og ungdom med kronisk utmattelsessyndrom (ME).
 • Barn som utsettes for metadoneksponering i svangerskapet er et annet viktig område innenfor det som kan betegnes som utviklingspatologiske studier/kliniske studier. Vi starter i dagene opp en oppfølgingsstudie av barn som nå er 8-9 år gamle. Et bredt arsenal av nevrokognitive tester, EEG og spørreskjemaer vil bli brukt for å kartlegge deres funksjon og utvikling.
 • I et samarbeidsprosjekt med universitetet i Bergen har vi undersøkt hvordan ungdommer som var på Utøya den 22. juli 2011 er påvirket. Både kliniske skalaer, nevrokognitive tester, søvnregistreringer og MRI teknikk er bli benyttet.

Undervisning

Bakgrunn

 • Professor, leder for Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP)
 • Postdok 2004-2006, ved Psykologisk institutt, UiO
 • Stipendiat 2000-2004, ved Psykologisk institutt, UiO
 • Gjesteforsker 2001-2002 ved University of California, Davis
 • Cand.psychol. i 1990, spesialist i klinisk psykologi i 1997, PhD i 2004
 • Klinisk arbeid innen barne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien, barnevernet
 • Sakkyndig siden 1993 med arbeid for retten og som meddommer i fylkesnemnder, ting- og lagmannsretten

Eksterne midler, priser og stipend

 • 2012 - 2016 Forskningsmidler fra Barne- og likestillingsdepartementet
 • 2006 - 2012 Forskningsmidler fra Barne- og likestillingsdepartementet
 • 2007 Forskningsmidler fra Norges Forskningsråd
 • 2005 Formidlingsprisen fra Psykologisk institutt 2005
 • 2004 Bjørn Christiansens minnepris for beste artikkel publisert i tidsskrift for norsk psykologforening i 2003 (med S. Magnussen)
 • 2001 American Psychology-Law Society Grant-in-Aid Award, APA

Verv

 • 2014- Associated Editor av British Journal of Developmental Psychology
 • 2013- Leder av Nordic Network for Psychology and Law (NNPL)
 • 2009- 2015 Medlem av den rettsmedisinske kommisjon (DRK)
 • 2009- 2015 Medlem av barne, ungdom og familiedirektoratets (BufDir) vitenskapelige råd
 • 2008- 2010 Fakultetsstyremedlem, SV, UiO, Oslo
 • 2008- 2010 Instituttstyremedlem, Psykologisk institutt, UiO, Oslo
 • 2007- 2009 Medlem av den regionale etiske komiteen, (REKSØR)
 • 2003- 2004 Medlem av forskningsgruppen ved senter for grunnforskning, det norske vitenskapsakademiet
 • 2005- 2009 Oppnevnt i statsråd som medlem av utvalget for kommunikasjonskontroll
 • 2003- 2004 Medlem i Myhrutvalget for å evaluere dommeravhørsordningen i Norge
 • Ad-Hoc Reviewer: f.eks. Developmental Psychology; Journal of Experimental Child Psychology; Law and Human Behaviour; Psychology, Crime, and the Law; Criminal Psychology; Scandinavian Journal of Psychology; Journal of Applied Social psychology; Journal of European Developmental Psychology; Child Development ; Applied Cognitive Psychology

Samarbeid

 • Professor Charles Nelson, Harvard Medical School, US
 • Professor Gail Goodman, UC Davis, US
 • Professor Ed Tronick, Harvard Medical School, US
 • Professor Gustaf Gredebäck, Uppsala universitet, Sverige
 • Førsteamanuensis Anne Marita Milde, Universitetet i Bergen
 • Professor Mark Howe,Department of Psychology City University London Northampton Square London
 • Den Norske Mor og Barn- undersøkelsen gjennomført av FHI
Emneord: Utviklingspsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

 • Dodier, Olivier; Melinder, Annika Maria D; Otgaar, Henry; Payoux, Mélany & Magnussen, Svein (2019). Psychologists and psychiatrists in court: What do they know about eyewitness memory? A comparison between experts in inquisitorial and adversarial legal systems. Journal of Police and Criminal Psychology.  ISSN 0882-0783.  34, s 254- 262 . doi: 10.1007/s11896-019-09339-0
 • Konijnenberg, Carolien & Melinder, Annika Maria D (2019). Salivary Cortisol Levels Relate to Cognitive Performance in Children Prenatally Exposed to Methadone or Buprenorphine. Developmental Psychobiology.  ISSN 0012-1630.
 • Albrechtsen van der Hagen, Malin; Stridbeck, Ulf & Melinder, Annika Maria D (2018). Førsamtaler på godt og vondt: Effekter på senere tilrettelagte avhør i lys av vitnepsykologisk forskning. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  16(4), s 337- 351 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2018-04-06
 • Augusti, Else-Marie; Baugerud, Gunn Astrid; Sulutvedt, Unni & Melinder, Annika Maria D (2018). Maltreatment and trauma symptoms: Does type of maltreatment matter?. Psychological Trauma.  ISSN 1942-9681.  10(4), s 396- 401 . doi: 10.1037/tra0000315
 • Konijnenberg, Carolien; Jondalen, Nils Martin; Husby, Michael Falkhaugen & Melinder, Annika Maria D (2018). ERP correlates of cognitive control in children prenatally exposed to methadone or buprenorphine. Developmental Neuropsychology.  ISSN 8756-5641.  43(7), s 642- 655 . doi: 10.1080/87565641.2018.1493592
 • Ousdal, Olga Therese; Milde, Anne Marita; Craven, Alexander R.; Ersland, Lars; Endestad, Tor; Melinder, Annika Maria D; Huys, Quentin J. & Hugdahl, Kenneth (2018). Prefrontal glutamate levels predict altered amygdala–prefrontal connectivity in traumatized youths. Psychological Medicine.  ISSN 0033-2917.  s 1- 9 . doi: 10.1017/S0033291718002519
 • Augusti, Else-Marie; Bernt, Agnes Camilla & Melinder, Annika Maria D (2017). Kvalitetssikring av sakkyndighetsarbeid – en gjennomgang av vurderingsprosesser i Barnesakkyndig kommisjon, fylkesnemnder og domstoler. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  15(4), s 256- 289 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2017-04-02 Vis sammendrag
 • Bakke, Laura A Wortinger; Endestad, Tor; Melinder, Annika Maria D; Øie, Merete Glenne; Sulheim, Dag; Fagermoen, Frode Even & Wyller, Vegard Bruun (2017). Emotional conflict processing in adolescent chronic fatigue syndrome: A pilot study using functional magnetic resonance imaging. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology.  ISSN 1380-3395.  39(4), s 355- 368 . doi: 10.1080/13803395.2016.1230180 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Baugerud, Gunn Astrid; Vangbæk, Sille Marie & Melinder, Annika Maria D (2017). Secondary traumatic stress, burnout, and compassion satisfaction among Norwegian child protection workers: protective and risk factors. British Journal of Social Work.  ISSN 0045-3102.  48(1), s 215- 235 . doi: 10.1093/bjsw/bcx002
 • Grønli, Janne; Melinder, Annika Maria D; Ousdal, Olga Therese; Pallesen, Ståle; Endestad, Tor & Milde, Anne Marita (2017). Life threat and sleep disturbances in adolescents: a two-year follow-up of survivors from the 2011 Utøya, Norway, terror attack. Journal of Traumatic Stress.  ISSN 0894-9867.  30(3), s 219- 228 . doi: 10.1002/jts.22196
 • Hermansen, Tone Kristine; Yrttiaho, Santeri; Røysamb, Espen & Melinder, Annika Maria D (2017). Perceptual interference processing in preschool children, with and without prenatal exposure to selective serotonin reuptake inhibitors. Psychopharmacology.  ISSN 0033-3158.  234(3), s 339- 351 . doi: 10.1007/s00213-016-4467-7
 • Melinder, Annika Maria D; Toffalini, Enrico; Geccherle, Eleonora & Cornoldi, Cesare (2017). Positive events protect children from causal false memories for scripted events. Memory.  ISSN 0965-8211.  25(10), s 1366- 1374 . doi: 10.1080/09658211.2017.1306080
 • Ousdal, Olga Therese; Huys, Quentin J.; Milde, Anne Marita; Craven, Alexander R.; Ersland, Lars; Endestad, Tor; Melinder, Annika Maria D; Hugdahl, Kenneth & Dolan, Raymond J. (2017). The impact of traumatic stress on Pavlovian biases. Psychological Medicine.  ISSN 0033-2917.  48(2), s 327- 336 . doi: 10.1017/S003329171700174X
 • Bakke, Laura A Wortinger; Endestad, Tor; Melinder, Annika Maria D; Øie, Merete Glenne; Nilsen, Andre Sevenius & Wyller, Vegard Bruun (2016). Aberrant resting-state functional connectivity in the Salience Network of adolescent Chronic Fatigue Syndrome. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  11(7) . doi: 10.1371/journal.pone.0159351 Vis sammendrag
 • Baugerud, Gunn Astrid; Howe, Mark L; Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2016). Maltreated and non-maltreated children's true and false memories of neutral and emotional word lists in the Deese/Roediger-McDermott task. Journal of Experimental Child Psychology.  ISSN 0022-0965.  143, s 102- 110 . doi: 10.1016/j.jecp.2015.10.007
 • Burrell, Lisa Victoria; Johnson, Miriam Sinkerud & Melinder, Annika Maria D (2016). Children as Earwitnesses: Memory for Emotional Auditory Events. Applied Cognitive Psychology.  ISSN 0888-4080.  30(3), s 323- 331 . doi: 10.1002/acp.3202 Vis sammendrag
 • Hermansen, Tone Kristine; Røysamb, Espen; Augusti, Else-Marie & Melinder, Annika Maria D (2016). Behavior and inhibitory control in children with prenatal exposure to antidepressants and medically untreated depression. Psychopharmacology.  ISSN 0033-3158.  233(8), s 1523- 1535 . doi: 10.1007/s00213-016-4248-3
 • Konijnenberg, Carolien; Sarfi, Annamaria Monika & Melinder, Annika Maria D (2016). Mother-child interaction and cognitive development in children prenatally exposed to methadone or buprenorphine. Early Human Development.  ISSN 0378-3782.  101, s 91- 97 . doi: 10.1016/j.earlhumdev.2016.08.013
 • Melinder, Annika Maria D; Burrell, Lisa Victoria; Eriksen, Maria Olaussen; Magnussen, Svein & Wessel, Ellen Margrethe (2016). The Emotional Child Witness Effect Survives Presentation Mode. Behavioral sciences & the law.  ISSN 0735-3936.  34(1), s 113- 125 . doi: 10.1002/bsl.2232 Vis sammendrag
 • Melinder, Annika Maria D & Milde, Anne Marita (2016). Samarbeid, samtykkeerklæring og deling av data, I: Vidar Enebakk; Helene Ingierd & Nils Olav Refsdal (red.),  De berørte etter 22. juli. Forskningsetiske perspektiver.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202522056.  Kapittel 5.  s 73 - 84
 • Wessel, Ellen Margrethe; Eilertsen, Dag-Erik; Langnes, Espen; Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2016). Disclosure of child sexual abuse: expressed emotions and credibility judgments of a child mock victim. Psychology, Crime and Law.  ISSN 1068-316X.  22(4), s 331- 343 . doi: 10.1080/1068316X.2015.1109087
 • Hermansen, Tone Kristine & Melinder, Annika Maria D (2015). Prenatal SSRI exposure: Effects on later child development. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence.  ISSN 0929-7049.  21(5), s 543- 569 . doi: 10.1080/09297049.2014.942727
 • Johnson, Miriam Sinkerud; Magnussen, Svein; Thoresen, Christian; Lønnum, Kyrre; Burrell, Lisa Victoria & Melinder, Annika Maria D (2015). Best practice recommendations still fail to result in action: A national 10-year follow-up of investigative interviews in CSA cases. Applied Cognitive Psychology.  ISSN 0888-4080.  29(5), s 661- 668 . doi: 10.1002/acp.3147
 • Konijnenberg, Carolien; Lund, Ingunn Olea & Melinder, Annika Maria D (2015). Behavioural outcomes of four-year-old children prenatally exposed to methadone or buprenorphine: a test of three risk models. Early Child Development and Care.  ISSN 0300-4430.  185(10), s 1641- 1657 . doi: 10.1080/03004430.2015.1016506 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Konijnenberg, Carolien & Melinder, Annika Maria D (2015). Executive function in preschool children prenatally exposed to methadone or buprenorphine. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence.  ISSN 0929-7049.  21(5), s 570- 585 . doi: 10.1080/09297049.2014.967201
 • Konijnenberg, Carolien & Melinder, Annika Maria D (2015). Visual Selective Attention Is Impaired in Children Prenatally Exposed to Opioid Agonist Medication. European Addiction Research.  ISSN 1022-6877.  21(2), s 63- 70 . doi: 10.1159/000366018
 • Melinder, Annika Maria D (2015). Vitnebevisets psykologiske fallgruver, I: Ragna Aarli; Mary-Ann Hedlund & Sverre Erik Jebens (red.),  Bevis i straffesaker: Utvalgte emner.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205460096.  13.  s 481 - 507 Vis sammendrag
 • Melinder, Annika Maria D; Augusti, Else-Marie; Matre, Martin & Endestad, Tor (2015). Associations between executive functions and long-term stress reactions after extreme trauma: A two-year follow-up of the Utøya survivors. Psychological Trauma.  ISSN 1942-9681.  7(6), s 583- 590 . doi: 10.1037/tra0000048 Vis sammendrag
 • Melinder, Annika Maria D; Konijnenberg, Carolien & Sarfi, Annamaria Monika (2015). Utvikling av nevrokognitive vansker hos førskolebarn som ble eksponert for metadon og buprenorfin i svangerskapet. Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening.  ISSN 1500-8347.  17(1), s 4- 13
 • Melinder, Annika Maria D & Magnussen, Svein (2015). Psychologists and psychiatrists serving as expert witnesses in court: what do they know about eyewitness memory?. Psychology, Crime and Law.  ISSN 1068-316X.  21, s 53- 61
 • Augusti, Else-Marie; Torheim, Hanna Karoline & Melinder, Annika Maria D (2014). The effect of emotional facial expressions on childrens working memory: Associations with age and behavior. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence.  ISSN 0929-7049.  20(1), s 86- 105 . doi: 10.1080/09297049.2012.749225
 • Baugerud, Gunn Astrid; Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2014). High accuracy but low consistency in children's long-term recall of a real-life stressful event. Journal of Experimental Child Psychology.  ISSN 0022-0965.  126, s 357- 368 . doi: 10.1016/j.jecp.2014.05.009
 • Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2014). Umiddelbarhetsprinsippet i bevisvurdering - en utfordring til rettssikkerheten?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  53, s 607- 621
 • McWilliams, Kelly; Augusti, Else-Marie; Dion, Jacinthe; Block, Stephanie D.; Melinder, Annika Maria D & Goodman, Gail S. (2014). Children as Witnesses, In Gary Melton (ed.),  The SAGE Handbook of Child Research.  Sage Publications.  ISBN 9781412930161.  Ch. 17.  s 285 - 300
 • Melinder, Annika Maria D; Konijnenberg, Carolien; Hermansen, Tone Kristine; Daum, Moritz & Gredebäck, Gustaf (2014). The developmental trajectory of pointing perception in the first year of life. Experimental Brain Research.  ISSN 0014-4819.  233(2), s 641- 647 . doi: 10.1007/s00221-014-4143-2
 • Melinder, Annika Maria D & Magnussen, Svein (2014). Psychologists and psychiatrists serving as expert witnesses in court: what do they know about eyewitness memory?. Psychology, Crime and Law.  ISSN 1068-316X.  21(1), s 53- 61 . doi: 10.1080/1068316X.2014.915324
 • Mirandola, Chiara; Toffalini, Enrico; Grassano, Massimo; Cornoldi, Cesare & Melinder, Annika Maria D (2014). Inferential false memories of events: Negative consequences protect from distortions when the events are free from further elaboration. Memory.  ISSN 0965-8211.  22(5), s 451- 461 . doi: 10.1080/09658211.2013.795976 Vis sammendrag
 • Toffalini, Enrico; Mirandola, Chiara; Drabik, Marta Joanna; Melinder, Annika Maria D & Cornoldi, Cesare (2014). Emotional negative events do not protect against false memories in young adults with depressive-anxious personality traits. Personality and Individual Differences.  ISSN 0191-8869.  66, s 14- 18 . doi: 10.1016/j.paid.2014.02.042
 • Alley, Deborah; Narr, Rachel Kathleen; Melinder, Annika Maria D & Goodman, Gail S (2013). Child Maltreatment, Trauma-Related Psychopathology, and Memory Development, In Thomas G. Plante (ed.),  Abnormal Psychology across Ages.  Praeger.  ISBN 978-0-313-39836-0.  6.  s 89 - 107
 • Augusti, Else-Marie & Melinder, Annika Maria D (2013). Maltreatment is associated with specific impairments in executive functions: A pilot study. Journal of Traumatic Stress.  ISSN 0894-9867.  26(6), s 780- 783 . doi: 10.1002/jts.21860
 • Augusti, Else-Marie & Melinder, Annika Maria D (2013). The effect of neutral and negative colour photographs on children's item directed forgetting. European Journal of Developmental Psychology.  ISSN 1740-5629.  10(3), s 378- 391 . doi: 10.1080/17405629.2012.686741
 • Cordon, Ingrid M; Melinder, Annika Maria D; Goodman, Gail S. & Edelstien, Robin S. (2013). Children’s and adults’ memory for emotional pictures: Examining age-related patterns using the Developmental Affective Photo System. Journal of Experimental Child Psychology.  ISSN 0022-0965.  114(2), s 339- 356 . doi: 10.1016/j.jecp.2012.08.004 Vis sammendrag
 • Fikke, Linn Toril; Melinder, Annika Maria D & Landrø, Nils Inge (2013). The effects of acute tryptophan depletion on impulsivity and mood in adolescents engaging in non-suicidal self-injury. Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental.  ISSN 0885-6222.  28(1), s 61- 71 . doi: 10.1002/hup.2283
 • Konijnenberg, Carolien & Melinder, Annika Maria D (2013). Neurodevelopmental investigation of the mirror neurone system in children of women receiving opioid maintenance therapy during pregnancy. Addiction.  ISSN 0965-2140.  108(1), s 154- 160 . doi: 10.1111/j.1360-0443.2012.04006.x
 • Melinder, Annika Maria D; Baugerud, Gunn Astrid; Ovenstad, Kristianne Stigsdatter & Goodman, Gail S (2013). Children's Memories of Removal: A Test of Attachment Theory. Journal of Traumatic Stress.  ISSN 0894-9867.  26(1), s 125- 133 . doi: 10.1002/jts.21784 Vis sammendrag
 • Melinder, Annika Maria D; Konijnenberg, Carolien & Sarfi, Annamaria Monika (2013). Deviant smooth pursuit in preschool children exposed prenatally to methadone or buprenorphine and tobacco affects integrative visuomotor capabilities. Addiction.  ISSN 0965-2140.  108(12), s 2175- 2182 . doi: 10.1111/add.12267 Vis sammendrag
 • Wessel, Ellen Margrethe; Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2013). Expressed emotions and perceived credibility of child mock victims disclosing physical abuse. Applied Cognitive Psychology.  ISSN 0888-4080.  27, s 611- 616 . doi: 10.1002/acp.2935
 • Baugerud, Gunn Astrid & Melinder, Annika Maria D (2012). Maltreated Children's Memory of Stressful Removals from Their Biological Parents. Applied Cognitive Psychology.  ISSN 0888-4080.  26(2), s 261- 270 . doi: 10.1002/acp.1817
 • Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2012). Vitnepsykologisk sakkyndighet i norsk rett: Hva vet norske psykologer og psykiatere om påliteligheten av vitners hukommelse?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  49(4), s 338- 347
 • Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2012). What psychologists know and believe about memory: A survey of pratitioners. Applied Cognitive Psychology.  ISSN 0888-4080.  26(1), s 54- 60 . doi: 10.1002/acp.1795
 • Fikke, Linn Toril; Melinder, Annika Maria D & Landrø, Nils Inge (2011). Executive functions are impaired in adolescents engaging in non-suicidal self-injury. Psychological Medicine.  ISSN 0033-2917.  41(3), s 601- 610 . doi: 10.1017/S0033291710001030
 • Gredebäck, Gustaf & Melinder, Annika Maria D (2011). Teleological Reasoning in 4-Month-Old Infants: Pupil Dilations and Contextual Constraints. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  6(10) . doi: 10.1371/journal.pone.0026487
 • Konijnenberg, Carolien & Melinder, Annika Maria D (2011). Prenatal exposure to methadone and buprenorphine: A review of the potential effects on cognitive development. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence.  ISSN 0929-7049.  17(5), s 495- 519 . doi: 10.1080/09297049.2011.553591
 • Melinder, Annika Maria D (2011). Gjentatte avhør: Flere forhold har betydning for påliteligheten i barns utsagn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  48(11), s 1091- 1095
 • Augusti, Else-Marie; Melinder, Annika Maria D & Gredebäck, Gustaf (2010). Look who's talking: Pre-verbal infants' perception of face-to-face and back-to-back interactions. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  1 . doi: 10.3389/fpsyg.2010.00161
 • Gredebäck, Gustaf; Fikke, Linn Toril & Melinder, Annika Maria D (2010). The development of joint visual attention: a longitudinal study of gaze following during interactions with mothers and strangers. Developmental Science.  ISSN 1363-755X.  13(6), s 839- 848 . doi: 10.1111/j.1467-7687.2009.00945.x
 • Gredebäck, Gustaf & Melinder, Annika Maria D (2010). Infants' understanding of everyday social interactions: A dual process account. Cognition.  ISSN 0010-0277.  114(2), s 197- 206 . doi: 10.1016/j.cognition.2009.09.004
 • Gredebäck, Gustaf; Melinder, Annika Maria D & Daum, Moritz (2010). The development and neural basis of pointing comprehension. Social Neuroscience.  ISSN 1747-0919.  5(5-6), s 441- 450 . doi: 10.1080/17470910903523327
 • Magnussen, Svein; Melinder, Annika Maria D; Stridbeck, Ulf & Raja, Abid Q (2010). Beliefs about factors affecting the reliability of eyewitness memory: A comparison of judges, jurors and the general public. Applied Cognitive Psychology.  ISSN 0888-4080.  24(1), s 122- 133 . doi: 10.1002/acp.1550
 • Melinder, Annika Maria D (2010). Når barn er informanter. Kognitive faktorer og gode strategier, I: Edvard Befring; Ivar Frønes & Mari-Anne Sørlie (red.),  Sårbare unge : Nye perspektiver og tilnærminger.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-0539693-7.  9.  s 139 - 153
 • Melinder, Annika Maria D; Alexander, Kristen; Cho, Young Il; Goodman, Gail S; Thoresen, Christian; Lønnum, Kyrre & Magnussen, Svein (2010). Childrens eyewitness memory: A comparison of two interviewing strategies as realized by forensic professionals. Journal of Experimental Child Psychology.  ISSN 0022-0965.  105(3), s 156- 177 . doi: 10.1016/j.jecp.2009.04.004
 • Melinder, Annika Maria D; Forbes, Danielle; Tronick, Ed; Fikke, Linn Toril & Gredebäck, Gustaf (2010). The development of the still-face effect Mothers do matter. Infant Behavior and Development.  ISSN 0163-6383.  33(4), s 472- 481 . doi: 10.1016/j.infbeh.2010.05.003
 • Melinder, Annika Maria D; Gredebäck, Gustaf; Westerlund, Alissa & Nelson, Charles (2010). Brain Activation during Upright and Inverted Encoding of Own- and Other-Age Faces: ERP Evidence for an Own-Age Bias. Developmental Science.  ISSN 1363-755X.
 • Melinder, Annika Maria D & Gilstrap, Livia (2009). The relationships between child and forensic interviewer behaviours and individual differences in interviews about a medical examination. European Journal of Developmental Psychology.  ISSN 1740-5629.  6(3), s 365- 395 . doi: 10.1080/17405620701210445
 • Thoresen, Christian; Lønnum, Kyrre; Melinder, Annika Maria D & Magnussen, Svein (2009). Forensic Interviews with children in CSA Cases: A Large-Sample Study of Norwegian Police Interviews. Applied Cognitive Psychology.  ISSN 0888-4080.  23(7), s 999- 1011 . doi: 10.1002/acp.1534
 • Magnussen, Svein; Melinder, Annika Maria D; Raja, Abid Q & Stridbeck, Ulf (2008). Faktorer som påvirker påliteligheten av øyevitner: Hva vet dommere og jurymedlemmer?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  47(8), s 472- 482
 • Goodman, Gail S & Melinder, Annika Maria D (2007). Child witness research and forensic interviews of young children: A review. Legal and Criminological Psychology.  ISSN 1355-3259.  12, s 1- 19 . doi: 10.1348/135532506X156620 Vis sammendrag
 • Goodman, Gail S & Melinder, Annika Maria D (2007). The development of autobiographical memory: A new model, In Svein Magnussen & Tore Helstrup (ed.),  Everyday Memory.  Psychology Press.  ISBN 978-1-84169-579-2.  kapittel 5.  s 111 - 135 Vis sammendrag
 • Larsson, Maria & Melinder, Annika Maria D (2007). Underestimated sensations: Everyday odour memory in clinical and forensic settings, In Svein Magnussen & Tore Helstrup (ed.),  Everyday Memory.  Psychology Press.  ISBN 978-1-84169-579-2.  kapittel 4.  s 93 - 111 Vis sammendrag
 • Melinder, Annika Maria D & Gilstrap, Livia (2007). The relationships between child and forensic interviewer behaviours and individual differences in interviews about a medical examination. European Journal of Developmental Psychology.  ISSN 1740-5629.  4(4), s 1- 31 Vis sammendrag
 • Melinder, Annika Maria D; Scullin, Matthew; Gravvold, Tone & Iversen, Marianne (2007). The Stability and Generalizability of Young Children’s Suggestibility Over a 44-Month Interval. Psychology, Crime and Law.  ISSN 1068-316X.  13(5), s 459- 468 . doi: 10.1080/10683160601092997 Vis sammendrag
 • Quas, Jodi; Malloy, Lindsay; Melinder, Annika Maria D; Goodman, Gail S; D'Mello, Michelle & Schaaf, Jennifer (2007). Developmental Differences in the Effects of Repeated Interviews and Interviewer Bias on Young Children's Event Memory and False Reports. Developmental Psychology.  ISSN 0012-1649.  43(4), s 823- 837 . doi: 10.1037/0012-1649.43.4.823 Vis sammendrag
 • Rønnberg, Jerker & Melinder, Annika Maria D (2007). Compensatory changes in everyday memory and communication: Disabilities, abilities, and social context, In Svein Magnussen & Tore Helstrup (ed.),  Everyday Memory.  Psychology Press.  ISBN 978-1-84169-579-2.  kapittel 10.  s 229 - 251 Vis sammendrag
 • Thoresen, Christian; Lønnum, Kyrre; Melinder, Annika Maria D; Stridbeck, Ulf & Magnussen, Svein (2007). Dommeravhør av barn i Norge fra 1985 til 2002. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  7, s 116- 127
 • Aavik, T; Abu-Hilal, M; Ahmad, FZ; Ahmed, RA; Alarco, B; Amponsah, B; Atoum, A; Bahrami, H; Banton, P; Barca, V; Basualdo, M; Benjet, C; Bhowon, U; Bond, CF; Case, TI; Caso, L; Chadee, D; Churney, R; Courtoy, M; Datevyan, H; Donatien, D; Gastardo-Conaco, C; Gendolla, G; Ghayur, MA; Giri, VN; Gunawardhane, R; Han, HS; Hartwig, M; Ul Hasanat, N; Herrera, D; Hofhansl, A; Holland, R; Horgan, J; Huang, STT; Ismail, R; Javahishvili, T; Johnston, L; Kapardis, A; Ker-Dincer, M; Kerslake, M; Khaltourina, A; Khaltourina, D; Kion, JA; Koehnken, G; Kokkinaki, F; Koljatic, M; Kostik, A; Kurman, J; Lee, K; Levintsa, E; Lovas, L; Masip, J; Matuk, CR; Melinder, Annika Maria D; Merckelbach, H; Messili, R; Miles, L; Mngadi, PT; Munyae, MM; Nedeljkovic, J; Neto, F; Niemi, M; Niraula, S; Nizharadze, G; Oka, T; O'Sullivan, DEM; Pawlowski, B; Pereira, ME; Platon, C; Rao, SH; Reynolds, S; Rime, B; Rodriguez, O; Rono, R; Roxana, I; Rus, VS; Schulmeyer, M; Shu, L; Silva, M; Simulioniene, R; Stuchlikova, I; Sverko, I; Talwar, V; Tchombe, TM; Tifner, S; Tredoux, C; Voracek, M; Vrij, A; Williams, K; Wright, R & Zhang, YC (2006). A world of lies. Journal of Cross-Cultural Psychology.  ISSN 0022-0221.  37, s 60- 74

Se alle arbeider i Cristin

 • Baugerud, Gunn Astrid & Melinder, Annika Maria D (2017). Stress og psykososiale belastninger: En målrettet intervensjon blant ansatte i barneverntjenesten.
 • Konijnenberg, Carolien & Melinder, Annika Maria D (2017). Cognitive development of children prenatally exposed to methadone or buprenorphine..
 • Melinder, Annika Maria D (2017). Hverdagens hukommelsespatologi : prestesaken reiser på nytt spørsmål om bekreftelsesfellen og hukommelsesproblematikk hos sårbare individer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(3), s 310- 311
 • Konijnenberg, Carolien & Melinder, Annika Maria D (2016). Barn av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR): Hva vet vi om effektene av metadon og buprenorfin i svangerskapet på barns utvikling og fremtidige omsorgsbehov?. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid.  ISSN 0800-143X.  4, s 10- 15
 • Burrell, Lisa Victoria; Sinkerud Johnson, Miriam & Melinder, Annika Maria D (2015). The state of affairs of interviews of sexually abused children in Norway.
 • Baugerud, Gunn Astrid; Howe, Mark; Magnussen, Svein & Melinder, Annika Maria D (2014). Maltreated children’s performance on the DRM task with emotional and neutral word lists.
 • Burrell, Lisa Victoria; Melinder, Annika Maria D; Eriksen, Maria Olaussen; Magnussen, Svein & Wessel, Ellen (2014). The emotional child witness effect paired with presentation mode.
 • Burrell, Lisa Victoria; Sinkerud Johnson, Miriam & Melinder, Annika Maria D (2014). Interview strategies promoting children’s competence as witnesses.
 • Milde, Anne Marita; Ousdal, Olga Therese; Stavestrand, Silje Haukenes; Matre, Lena; Endestad, Tor; Johansen, Venke A.; Grønli, Janne; Hammar, Åse & Melinder, Annika Maria D (2014). Psychiatric long-term effects in Survivors from the terror attack at Utøya 22. July..
 • Ousdal, Olga Therese; Milde, Anne Marita; Craven, Alexander R.; Ersland, Lars; Johansen, Venke A.; Grønli, Janne; Melinder, Annika Maria D; Endestad, Tor & Hugdahl, Kenneth (2014). Emotional conflict Processing in Survivors of the 2011 Oslo and Utøya terror attack; Behavioural and fMRI data..
 • Sulutvedt, Unni; Baugerud, Gunn Astrid & Melinder, Annika Maria D (2014). Children's memories of removal: The effect of delayed interview.
 • Burrell, Lisa Victoria; Sinkerud Johnson, Miriam & Melinder, Annika Maria D (2013). Children’s earwitness memory: The influence of age and emotionality..
 • Burrell, Lisa Victoria; Sinkerud Johnson, Miriam & Melinder, Annika Maria D (2013). Children’s earwitness memory: The influence of emotionality, age and individual differences..
 • Baugerud, Gunn Astrid & Melinder, Annika Maria D (2012). Maltreated Children’s Accurate and False Memories of a Removal from Home: The Effect of Repeated Interviewing and Child Psychopathology.
 • Konijnenberg, Carolien & Melinder, Annika Maria D (2012). Kunnskapsstatus: LAR-Barn. Rus & samfunn.  ISSN 1500-8614.  3, s 36- 39
 • Sinnes, Tommy; Melinder, Annika Maria D; Sulheim, Dag; Fagermoen, Frode Even; Winger, Anette; Wessel, Ellen Sofie; Wyller, Vegard Bruun & Endestad, Tor (2012). Emotional Stroop and CFS: An fMRI Study.
 • Baugerud, Gunn Astrid & Melinder, Annika Maria D (2010). Barns hukommelse av flytting fra biologiske foreldre. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid.  ISSN 0800-143X.  5, s 9- 16
 • Baugerud, Gunn & Melinder, Annika Maria D (2010). Maltreated Children's Memory for a Stressful Removal from Biological Parents.
 • Fikke, Linn Toril; Landrø, Nils Inge & Melinder, Annika Maria D (2010). Learning is impaired in adolescents engaging in non-suicidal self-injury (NSSI).
 • Fikke, Linn Toril; Melinder, Annika Maria D & Landrø, Nils Inge (2010). Non-suicidal self-injury and impulsivity.
 • Augusti, Else-Marie; Gredebäck, Gustaf & Melinder, Annika Maria D (2009). Infants' early social understanding.
 • Baugerud, Gunn; Melinder, Annika Maria D; Goodman, Gail S & Brown, Tina G (2009). Maltreated Children’s Memory for a Stressful Removal from their Biological Parents.
 • Gredebäck, Gustaf & Melinder, Annika Maria D (2009). Infants everyday social interaction.
 • Danielsen Rongved, Ingvhild; Baugerud, Gunn & Melinder, Annika Maria D (2008). Losing a child to the Child Protective Services. Biological parents’ memory of the removal and psychological problems in planned versus acute removals.
 • Baugerud, Gunn; Klingenberg Stokke, Ragnhild & Melinder, Annika Maria D (2007). Children’s memory of a potential traumatic removal.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:36 - Sist endret 3. jan. 2019 15:45