Annika Maria Désirée Melinder

Professor - Klinisk psykologi
Bilde av Annika Maria Désirée Melinder
English version of this page
Telefon +47 22845148
Rom V02-25
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

Generell nevrokognitiv utvikling

 • Et av mine forskningsinteresser er kognitiv utviklingspsykologi, med spesiell vekt på emosjonell hukommelse og sosial kognisjon. Forskningen inkluderer utvikling av hukommelse, multitasking, empati og eksekutive funksjoner. 
 • Spedbarns reaksjoner på foreldrenes mobilbruk er et annet sosialkognitivt tema jeg har interessert meg for. Her har vi kikket på spedbarns evne til delt oppmerksomhet og sosialkognitive funksjoner i en serie av eksperimenter hvor typisk utviklede barn og deres foresatte har deltatt. 

Vitnepsykologi og sakkyndighetsarbeid for fylkesnemnd og rett

 • Et større tema i min forskning omhandler tilrettelegging ved avhør av barn. Denne forskningen har jeg til dels utført eksperimentelt, og delvis som undersøkelser av virkelige dommeravhør/tilrettelagte avhør som foregått i perioden 1990-2019. De siste studiene har omhandlet nye metoder for å undersøke interaksjonen mellom avhører og barn for å supplere analyser av avhør og bidra til at kvaliteten i relasjonen mellom barn og den som avhører/intervjuer blir fokusert. 
 • Barns hukommelse av svært stressende situasjoner er et sentralt tema for meg. Temaer er hvordan en kjent stressor (en plassering i regi av barnevernet) påvirker barnas tanker, hukommelse og rapportering av hendelsen i ulike betingelser og over et lengre tidsperspektiv. 
 • Hvilken kunnskap profesjonelle aktører har om kognitive forhold som har betydning for vitner, mistenkte og offer er undersøkt i en serie av som jeg gjort sammen med professor emeritus Svein Magnussen. 
 • Et nytt prosjekt omhandler sakkyndige og deres arbeid i barnvernsaker, et tema som jeg også tidligere har arbeidet med.

Utviklingspatologi – klinisk psykologi

 • Dette forskningsfokus integrerer kliniske erfaringer med eksperimentalpsykologisk forskning og omhandler utvikling av nevrokognitive funksjoner etter fysisk- og psykisk traumatisering. En sentral del av dette området, setter fokus på traumatiserte barn og unge, barnevernsbarn, ungdom som skader seg selv, barn og ungdom med kronisk utmattelsessyndrom (ME), og ungdomer som deltok på Utøya.
 • Barn som utsettes for metadoneksponering i svangerskapet er et annet viktig område innenfor det som kan betegnes som utviklingspatologiske studier/kliniske studier. Her har vi sett nærmere på utviklingen i et lengre perspektiv. 
 • Ved BUPA, OUS, arbeider jeg nå med et prosjekt om mekanismene bak og stabiliteten av symptomer ved alvorlig emosjonell dysregulering hos barn i alderen 6-12 år.

Undervisning

Bakgrunn

 • Professor 2010-2019 utviklingspsykologi/HUP avdeling, 2020- klinisk avdeling
 • Leder for Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP), 2008-2018
 • Postdok 2004-2006, ved Psykologisk institutt, UiO
 • Stipendiat 2000-2004, ved Psykologisk institutt, UiO
 • Gjesteforsker 2001-2002 ved University of California, Davis
 • Cand.psychol. i 1990, spesialist i klinisk psykologi i 1997
 • Klinisk arbeid innen barne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien, barnevernet, 1991-
 • Sakkyndig siden 1993 med arbeid for retten og som meddommer i fylkesnemnder, ting- og lagmannsretten

Eksterne midler, priser og stipend

 • 2012 - 2018 Forskningsmidler fra Barne- og likestillingsdepartementet
 • 2006 - 2012 Forskningsmidler fra Barne- og likestillingsdepartementet
 • 2007 Forskningsmidler fra Norges Forskningsråd
 • 2005 Formidlingsprisen fra Psykologisk institutt 2005
 • 2004 Bjørn Christiansens minnepris for beste artikkel publisert i tidsskrift for norsk psykologforening i 2003 (med S. Magnussen)
 • 2001 American Psychology-Law Society Grant-in-Aid Award, APA

Verv

 • Leder fagutvalget for rettspsykologi og sakkyndighet, NPF, 2017-
 • 2014-2018 Associated Editor av British Journal of Developmental Psychology
 • 2013- Leder av Nordic Network for Psychology and Law (NNPL)
 • 2009- 2015 Medlem av den rettsmedisinske kommisjon (DRK)
 • 2009- 2015 Medlem av barne, ungdom og familiedirektoratets (BufDir) vitenskapelige råd
 • 2008- 2010 Fakultetsstyremedlem, SV, UiO, Oslo
 • 2008- 2010 Instituttstyremedlem, Psykologisk institutt, UiO, Oslo
 • 2007- 2009 Medlem av den regionale etiske komiteen, (REKSØR)
 • 2003- 2004 Medlem av forskningsgruppen ved senter for grunnforskning, det norske vitenskapsakademiet
 • 2005- 2009 Oppnevnt i statsråd som medlem av utvalget for kommunikasjonskontroll
 • 2003- 2004 Medlem i Myhrutvalget for å evaluere dommeravhørsordningen i Norge

 

Emneord: Utviklingspsykologi, Avdeling for klinisk psykologi
Publisert 20. sep. 2010 11:36 - Sist endret 11. mai 2021 16:26