Barn av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) (avsluttet)

Årlig blir mellom 20 og 50 kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) gravide. Hvordan påvirker LAR-behandling barnas utvikling?

Foto: Colourbox

Om prosjektet

Tidligere studier har ikke gitt klare svar på om bruk av metadon/buprenorfin i svangerskapet kan ha effekter på barns utvikling. Det er spesielt lite kunnskap om hvordan disse barna utvikler seg etter det første leveåret. I 2009 ble det derfor startet opp et samarbeidsprosjekt mellom Senter for Rus og Avhengighetsforskning (SERAF) og Enheten for Kognitiv Utviklingspsykologi (EKUP) for å undersøke hvordan barn av kvinner i LAR-behandling utvikler seg på lang sikt, med et spesielt fokus på barnets kognitive utvikling. Studien er del av et større prosjekt som følger opp en nasjonal kohort av barn født i 2005-2006 og deres foreldre, og er den første kontrollerte studien av en barnegruppe med denne typen eksponering i svangerskap som gjennomføres i Norge.

Mål

Vi ønsker å finne ut om det finnes forskjeller i kognitiv fungering mellom barn av mødrene i LAR-behandling sammenlignet med en gruppe ikke-eksponerte barn født av lavrisikomødre. Blant annet undersøkes effekten på hukommelse, språkutvikling, eksekutive funksjoner, motorikk, og oppmerksomhet. Vi vil også se på eventuelle gruppeforskjeller mellom barn eksponert for metadon og barn eksponert for subutex. I tillegg vil det blir undersøkt om det er en sammenheng mellom abstinenssymptomer ved fødsel, dosering av metadon/subutex og eventuelle skader eller forsinkelser i barns senere kognitive utvikling.

Publisert 29. nov. 2012 15:28 - Sist endret 30. nov. 2018 12:53