Vitnepsykologi (avsluttet)

Hvor pålitelige er troverdige vitner, og hvilke faktorer styrer våre vurderinger av vitners pålitelighet og troverdighet?

Dette paraplyprosjektet inngår i en internasjonal tradisjon hvor modellstudier i laboratoriet kombineres med studiet av vitner til planlagte og ikke-planlagte realistiske hendelser, og har i løpet av de 10 årene prosjektet har vært i drift, produsert en rekke resultater med relevans for dagligliv, etterforskning og rettssal. Anno 2010 er tre større delprosjekter aktive.

Hva tror folk om hukommelse?

Sosiale vurderinger og beslutninger er styrt av eksplisitte og implisitte ideer om menneskets psykologi. Hvis vurderinger i retten er basert på psykologisk folklore med svakt feste i virkeligheten, er rettssikkerheten i fare. Med utgangspunkt i tema som er i viktige i en vitnepsykologisk sammenheng og hvor forskningen både er omfattende og entydig, kartlegger vi hva dommere, jurymedlemmer og potensielle jurymedlemmer, psykologer og psykiatre vet og tror om faktorer som påvirker påliteligheten av vitneforklaringer. Resultatene belyser menneskelige vurderingsprosesser og er viktige i en praktisk sammenheng som utgangspunkt for utdanning og oppdatering av aktører i rettsvesenet.

Hva påvirker vurdering av troverdighet?

Omfattende internasjonal forskning har dokumentert at vurderinger av vitners troverdighet er tvilsomme; verken fagfolk eller legfolk er i stand til å bedømme om et vitne lyver eller snakker sant på grunnlag av hvordan vitnet fremtrer. Likevel, vurdering troverdighet er en del av dagligliv og rettssal. Studiet av faktorer som påvirker vurderinger av sannferdighet og løgn belyser grunnleggende prinsipper i sosiale vurderings-og beslutningsprosesser. Dette delprosjektet fokuserer på ikke-rasjonelle faktorer i vurdering av troverdighet – som vitnets emosjonelle fremtreden - og benytter realistiske modellsituasjoner med videoopptak av frie vitneforklaringer.

Barn som vitner

Påliteligheten av barns vitneforklaringer er et av de eldste forskningstema i vitnepsykologien, med forskningstradisjoner mer en 100 år tilbake. Den nyere interessen for barns vitneforklaringer har sammenheng både med samfunnets økende fokus på overgrep mot barn og hvor barnas forklaringer er viktige, og flere katastrofale rettsaker – i Norge Bjugnsaken - hvor barnas forklaringer har tatt helt av. Prosjektet er bredspektret, og omfatter både modellstudier av kognitive funksjoner som oppmerksomhet og hukommelse, og studier av barns hukommelse for traumatiske hendelser som opptrer som del av barnas hverdag, i tillegg til forskning på kvaliteteten av norske dommeravhør, og kvaliteten av ulike avhørsstrategier.

Samarbeid

Prosjektet har nasjonalt samarbeid med forskere ved Institutt for offentlig rett,UiO, og internasjonalt samarbeid med forskningsmiljøer ved University of California, Davis, University of North Dakota, og Catholic University of America, USA
 

Publisert 17. okt. 2016 13:58 - Sist endret 3. nov. 2016 13:44