English version of this page

Hva tror folk om hukommelse? (avsluttet)

Om prosjektet

Med utgangspunkt i tema som er i viktige i en vitnepsykologisk sammenheng og hvor forskningen både er omfattende og entydig, kartlegger vi hva dommere, jurymedlemmer og potensielle jurymedlemmer, psykologer og psykiatre vet og tror om faktorer som påvirker påliteligheten av vitneforklaringer.

Mål

Prosjektet har som mål å belyser menneskelige vurderingsprosesser slik de utspiller seg i dagliglivet, og å bidra til et kunnskapsreservoar for utdanning og oppdatering av aktører i rettsvesenet.

Bakgrunn

Sosiale vurderinger og beslutninger er styrt av eksplisitte og implisitte ideer om menneskets psykologi. Hvis vurderinger er basert på psykologisk folklore med svakt feste i virkeligheten kan det lede til konflikter i dagliglivet, og i en rettssammenheng endog sette rettssikkerheten i fare. 

Metode

Datainnsamlingen foregår delvis ved telefonintervjuer av representative utvalg av befolkningen, delvis ved nettbaserte spørreskjema distribuert til definerte målgrupper.

Internasjonalt samarbeid

Prosjektet samarbeider med forskere fra Universitetet i Padova, Italia, The Catholic University, USA, University of North Dakota, USA
 

Publisert 28. jan. 2011 13:43 - Sist endret 18. okt. 2016 11:41