Styrings- og administrasjonsreglement for Psykologisk institutt

Vedtatt av Instituttstyret ved Psykologisk institutt 15. januar 2019 og Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.03.2019 og Universitetsstyret 07.05.2019.

Reglene tar utgangspunkt i følgende lov-, avtale- og regelverk: Universitets- og høgskoleloven, Hovedavtalen i staten, Lov om statens ansatte og UiOs personalreglement, valgregler og prosedyreregler for valg eller tilsetting av instituttleder/nestleder, Forskrift om studier og eksamener ved UiO og UiOs Normalregler for institutter.

§ 1 Instituttets organer

Psykologisk institutt har:

 1. Et instituttstyre
 2. En instituttleder
 3. En utdanningsleder og en forskningsleder hvor én er nestleder, stedfortreder for instituttlederen
 4. Seks fagavdelinger ledet av hver sin avdelingsleder
 5. En administrasjon, ledet av en kontorsjef
 6. Programråd for instituttets studieprogrammer

§ 2 Instituttstyret

§ 2.1 Myndighetsområde

Instituttstyret er instituttets øverste organ. Instituttstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitets- eller fakultetsstyret.

Instituttstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta:

 • Overordnete planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten
 • Langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
 • Årsplan, satser for timeregnskap og budsjett
 • Instituttets interne organisering i avdelinger, faggrupper eller lignende, innenfor de rammer som er gitt av overordnet organ

Instituttstyret har ansvar for oppfølging gjennom:

 • godkjenning av regnskap og årsrapport

For øvrig skal instituttstyret:

 • Legge fram for fakultetet forslag til valgkomité for valg av instituttleder/nestleder etter universitetets regler og fakultetets presisering, Valgkomiteen består av to vitenskapelig tilsatte, en teknisk-administrativ tilsatt og en student.
 • Oppnevne valgstyre for valg av instituttleder/nestleder. Valgstyret består av en vitenskapelig tilsatt, en midlertidig vitenskapelig tilsatt, en teknisk-administrativ tilsatt og en student.
 • Tilsette i vitenskapelige stillinger der fakultetet har delegert denne myndigheten til instituttet.
 • Innstille i vitenskapelige stillinger hvor fakultetet er tilsettingsmyndighet
 • Oppnevne medlemmer til programråd for studieprogrammene i psykologi

Alle beslutninger i instituttstyret treffes etter delegasjon fra og på vegne av universitetsstyret.

§ 2.2 Sammensetning

Instituttstyret ledes av instituttleder med nestleder som stedfortreder, og har ni medlemmer:

 • 1 instituttleder
 • 1 nestleder
 • 3 representanter med 3 vararepresentanter for de faste vitenskapelig tilsatte
 • 1 representant med 1 vararepresentant for de midlertidige vitenskapelig tilsatte ved instituttet
 • 2 studentrepresentanter med 2 vararepresentanter
 • 1 representant med 1 vararepresentant for de tekniske og administrative tilsatte

§ 3 Valg

§ 3.1 Valg av instituttleder og nestleder

Valg av instituttleder/nestleder skjer samlet, med mindre instituttstyret bestemmer at nestleder utpekes av instituttleder. Valget av instituttleder/nestleder skjer elektronisk og med den vekting av stemmerettsgruppene som er fastsatt av universitetet. Valgbarhet til vervene som instituttleder/stedfortreder for instituttleder er faste vitenskapelig tilsatte ved instituttet og eksterne kandidater. Dersom det innen fristen bare er kommet ett forslag til instituttleder/nestleder, gjør valgstyret dette kjent og fastsetter en forlenget frist for å fremme forslag. (Ref. § 26 i UiOs valgreglement). Dersom det innen fristen som er fastsatt i tidsplanen bare har kommet ett kandidatforslag på hhv. instituttleder/stedfortreder for instituttleder, holdes det ikke valg. I så fall foretas valget av det sittende instituttstyret. Den foreslåtte kandidaten anses som valgt dersom det er flertall av alle valgte representanter (enten de er til stede eller ikke) for dette. Dersom slikt flertall ikke foreligger, startes valgprosessen på ny. Valgstyret fastsetter nytt tidspunkt for start og slutt på valget og tidsplan.

§ 3.2 Valg av instituttstyre

Valg av representanter fra de ulike gruppene skjer på grunnlag av universitetets valgregler. Instituttstyret kan vedta at valget for bestemte grupper kan avholdes som urnevalg eller postvalg. Studentenes representanter kan velges i valgmøte.

Valgperioden til instituttstyret er fire år for representanter for henholdsvis de fast vitenskapelig tilsatte, de teknisk- og administrative tilsatte og eksterne representanter. For de midlertidig vitenskapelige tilsatte og for studentrepresentantene er valgperioden ett år.

Instituttleder og nestleder, blir i kraft av sine roller, medlem av instituttstyret. Hvis vedkommende allerede er innvalgt i instituttstyret, trer første vararepresentant for de faste vitenskapelige inn som fast medlem.

En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til gruppen eller fakultetet opphører.

§ 4 Instituttleder

§ 4.1. Instituttleders funksjon

Instituttlederen er instituttets øverste leder, og leder instituttets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer og instrukser fra dekan og gjennom vedtak fattet i instituttstyret. Instituttlederen har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt instituttstyrets myndighetsområde, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker.

Instituttlederen er leder av instituttstyret. Instituttlederen har ansvar for å utarbeide saksframlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger inn under instituttstyrets myndighetsområde (jf. § 2). Instituttlederen har ansvar for å iverksette de vedtak som fattes av instituttstyret.

Instituttlederen skal ha en ledergruppe som utpekes av instituttstyret i samråd med instituttlederen.

Instituttlederen har ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Instituttlederen kan pålegges oppgaver for fakultetet.

§ 4.2. Valg av instituttleder

Instituttleder og nestleder skal velges i samsvar med regler vedtatt av universitetsstyret.

§ 4.3 Tilsetting av instituttleder

Hvis et flertall av instituttstyret ønsker det, kan instituttleder og nestleder tilsettes i samsvar med nærmere fastsatte regler vedtatt av universitetsstyret.  Vedtaket om å anbefale tilsetting må skje minst ¾ år før perioden går ut. 

§ 5 Stedfortreder for instituttleder

Stedfortreder overtar instituttlederens oppgaver og myndighet når denne har lengre fravær. Vedkommende er nestleder i instituttstyret.

§ 6 Fagavdelinger

Instituttet består av seks fagavdelinger. Hver fagavdeling ledes av en avdelingsleder som har personalansvar for fagavdelingens ansatte. Avdelingslederne sitter i instituttlederens ledergruppe og oppnevnes av instituttstyret.

§ 7 Kontorsjef

Kontorsjefen ivaretar ledelsen av instituttets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med og på delegasjon fra instituttlederen.

Kontorsjefen er sekretær for instituttstyret.

§ 8 Programråd for studieprogram

Instituttet oppretter programråd for alle studieprogrammer på bachelor, master og profesjonsstudiet som leder frem til grad.

Programrådet er delegert det koordinerende ansvaret for sine studietilbud innenfor rammene av Forskrift om studier og eksamen ved UiO. Programrådet selv skal behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene. Utover dette kan programrådet delegere sine oppgaver til programleder. Avgjørelser om den løpende drift skal delegeres til programleder.

Programrådet skal settes sammen slik at det avspeiler de fagmiljøene som deltar i programmet og sikrer studentene representasjon.

Programråd rapporterer til instituttleder. Instituttleder oppnevner programleder og medlemmer av programråd.

§ 9 Ikrafttreden

Dette reglement trer i kraft umiddelbart etter at Universitetsstyret har godkjent reglementsendringen i sitt møte 07.05.2019.

Publisert 10. mai 2019 10:08 - Sist endret 10. mai 2019 10:08