Råd og nettverk

Psykologisk institutt har ulike råd og nettverk for informasjon og erfaringsutveksling innad i organisasjonen.

Ledermøte

Ledermøtet er instituttleders jevnlige møte med avdelingslederne. På møtet deltar de fem avdelingslederne for fagavdelingene/senteret, forskningsleder, utdanningsleder, administrasjonsleder, studieleder, i tillegg til instituttleder. Gruppen har møte annenhver uke.

Ledermøtet har ingen formell beslutningsmyndighet, men brukes som et forum der instituttledelsen henter råd og gir informasjon, og tillegg brukes møtene til diskusjon om aktuelle saker, erfaringsutveksling og forberedelse av saker til instituttstyremøter og programrådsmøter.

Saksbehandlere eller ressurspersoner blir innkalt til møtene ved behov.

Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget består av instituttleder, utdanningsleder, forskningsleder og administrasjonsleder. Gruppen har et ukentlig møte som brukes til å gjennomgå pågående saker, planlegge saker til møter, nettverk og formelle fora hvor medlemmene i AU deltar, samt fordele ansvar for pågående saker. Saksbehandlere eller ressurspersoner blir innkalt til møtene ved behov.

Forskningsinfrastrukturutvalget

PSI drifter en stor teknisk infrastruktur som understøtter forskningen ved instituttet. Dette gjelder både fysiske laboratoriefasiliteter med utstyr, programvare til bruk i forskning, datalagringsplass med regnefasiliteter og forskningsstøtte. Denne infrastrukturen anskaffes og driftes dels med ekstern finansiering og dels med midler fra instituttet. Noen av investeringer er av en slik størrelse at de forutsetter bevilginger fra UiO’s egne eller forskningsrådets større tildelinger. Begrepet «infrastruktur» brukes i vid forstand og dekker ikke bare fysiske laboratorier men også forskergrupper med behov for større teknisk infrastruktur.

Forskningsinfrastrukturutvalget nedsettes av forskningsleder som et rådgivende organ. Utvalget bør være bredt sammensatt og representere de ulike forskningsaktivitetene som krever større infrastruktur ved PSI.

Utvalget skal:

  • gi råd om, og synliggjøre behov for investeringer i teknisk infrastruktur, programvare, lagringsbehov og behov for forskningsstøtte.
  • gi innspill til budsjettprosessen ved PSI bidra med prioriteringer av investeringer og bruk av ressurser til forskningsstøtte.
Publisert 16. mars 2018 09:39 - Sist endret 23. mars 2018 12:44