Musikalitet, personlighet, helse og livskvalitet. En tvillingstudie

Hva innebærer det å være musikalsk? Hvordan henger dette sammen med personligheten vår, vårt mentale liv, helse og vår følelse av livskvalitet?

Bildet kan inneholde: produkt, erme, gest, lykkelig, fritid.

Undersøkelsen vil inkludere tvillinger fra likekjønnede par født mellom 1967-1991. Har du mottatt invitasjon fra Nasjonalt tvillingregister? Her finner du mer informasjon om gjennomføring: Hva innebærer undersøkelsen?

Nye spørsmål som vil bli belyst i undersøkelsen

Dette vil være den første musikkpsykologiske studien basert på data fra tvillinger i Norge. Sammenlignet med internasjonale studier vil dette prosjektet være unikt, blant annet gjennom at vi ønsker:

  • En bredere evaluering av musikalske egenskaper og musikalsk atferd, inkludert preferanser, interesse og følelsesmessige aspekter. Dette vil kunne gi en bedre forståelse av hvordan disse varierer mellom individer, og gi grunnlag for en mer nyansert undersøkelse av samspillet med andre ikke-musikalske trekk og helseutfall.
  • Et større fokus på rytme og rytmiske egenskaper, som er nært assosiert med musikkens evne til å «bevege» oss, både fysisk og følelsesmessig. Videre ser rytmiske ferdigheter ut til å være viktig blant annet for språkutvikling og kommunikasjonsferdigheter.
  • Å utforske hvorvidt musikalitet, musikkerfaring og -engasjement har beskyttende eller positive effekter for følelse av livskvalitet, fysisk og psykisk helse.  

Om prosjektet

Tidligere studier har ofte vurdert musikalitet utfra om man har fått musikkopplæring eller ser på seg selv som musiker. Dette har blitt brukt til å sammenligne forskjeller mellom ikke-musikere og musikere på en rekke områder, deriblant kognisjon, helse, hjernefunksjon og -struktur. Selv om denne tilnærmingen har gitt nyttig informasjon, fanger den ikke opp alle de forskjellige måtene musikalitet uttrykkes på i befolkningen generelt. Flere aspekter ved musikalitet er uavhengig av musikkopplæring og kan også utvikles via eksponering for musikk og mer eller mindre ubevisst læring, som for eksempel evne til å fortolke følelser formidlet i musikk.

Hvor musikalsk eller musikkinteressert man er og hvordan man bruker musikk, varierer altså fra person til person. Likevel er den grunnleggende evnen til å sanse og produsere musikk noe som så godt som alle mennesker har. I dette prosjektet ønsker vi å få en mer helhetlig forståelse av de grunnleggende elementene som utgjør musikalitet, samt mer kunnskap om hvilke faktorer som påvirker individuelle forskjeller, deriblant den relative betydningen av arv og miljø. I tillegg ønsker vi å belyse hvordan musikalitet og musikkengasjement spiller sammen med andre personlighetstrekk og påvirker helse, trivsel og livskvalitet.

Tvillingforskningens betydning

Tvillinger som forskningsressurs

De fleste av oss lurer av og til på hvorfor vi blir som vi blir. Hvor mye ligger i genene, og i hvor stor grad blir vi påvirket av oppdragelse, samfunnet vi lever i, og andre forhold i miljøet rundt oss? Tvillinger utgjør en betydelig ressurs for å få gode svar på disse spørsmålene. Når vi diskuterer betydningen av arv og miljø, kan det oppfattes som om svaret er enten – eller. Slik er det ikke. Genene representerer en disposisjon, mens miljøet bestemmer hvorvidt denne kommer til uttrykk. Man kan for eksempel ha genetisk anlegg for overvekt uten å bli overvektig, fordi man mosjonerer mye eller er nøye med kostholdet. Moderne tvillingforskning er opptatt av nettopp å studere samspillet mellom arv og miljø og hvordan disse gjensidig påvirker hverandre gjennom livet. Vil du vite mer om forskningen som er gjennomført eller om Nasjonalt tvillingregister, kan du lese mer på www.fhi.no/tvilling.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Universitetet i Oslo og Norges Forskningsråd, og er et samarbeid mellom PROMENTA og RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse, med samarbeidspartnere fra Nasjonalt tvillingregister/Folkehelseinstituttet

Kontakt

  • For generelle spørsmål eller kommentarer til undersøkelsen kan du kan kontakte doktorgradsstipendiat og prosjektkoordinator Heidi Umbach Hansen (h.m.u.hansen@psykologi.uio.no, telefon mellom 10-15 på hverdager: 92819779)
  • Prosjektleder er professor Bruno Laeng (epost: bruno.laeng@psykologi.uio.no, telefon mellom 10-15 på hverdager: 22845116). 
  • For henvendelser til Nasjonalt tvillingregister kan du kontakte tvilling@fhi.no.

Studien er godkjent av Regional Etisk Komite sør-øst.

Publisert 9. mars 2022 13:01 - Sist endret 18. mars 2022 12:53