English version of this page

Nevrokognisjon

Forskergruppen Research Unit of Neuropsychopathology (RUN) studerer årsaker til nevrokognitiv svikt og hvordan denne kan predikere funksjon ved alvorlige psykiske lidelser.

RUN-gruppa på seminar. Fra venstre: Merete Glenne Øie, Christine Mohn, Jens Egeland, Anne-Kari Torgalsbøen, Charlotte Teigset, Maj Egeland, Espen Hauk Helskog, Katharina Nymo, Susie Fu, Torill Ueland, Bjørn Rishovd Rund og Anja Vaskinn. Foto: Privat

Om gruppen

En rekke psykiske lidelser har nevrokognitiv og sosialkognitiv svikt som et av sine kjennetegn, og dette kan påvirke personens evne til å fungere. Vi ønsker å danne grunnlag for fremtidige kognitive treningsprogrammer for mennesker hvis psykiske sykdom kjennetegnes av kognitiv svikt i tillegg til affektive og sosiale problemer.

Gruppen har også som mål å undersøke hvilke faktorer som predikerer bedring ved slike lidelser.

Om forskningen

Nevrokognitiv funksjonssvikt er et hovedfunn ved schizofreni. I særlig grad ser prosesseringshastighet, oppmerksomhet, arbeidshukommelse og eksekutivfunksjoner ut til å berøres. I tillegg har personer med schizofreni vansker med sosial kognisjon. Nevrokognitiv og sosialkognitiv svikt er relatert til redusert funksjon i dagliglivet, med betydning for evnen til å utføre husarbeid, ivareta personlig hygiene, fullføre skole og studier, samt delta i det sosiale liv og i arbeidslivet. I tillegg kan slik kognitiv svikt påvirke evnen til samarbeid med helsepersonell. En gjennomgang av 18 longitudinelle studier viste at nevrokognitiv funksjon ved baseline predikerte grad av sosial deltakelse og dagliglivsfunksjon seks måneder senere.

Nevrokognitiv og sosialkognitiv svikt ved schizofreni kan reduseres ved (sosial)kognitiv trening. Slike intervensjoner er et viktig supplement til medikamentell og psykoterapeutisk behandling.

Prosjekter

De fleste av RUNs prosjekter benytter MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB) til kartlegging av nevrokognitiv funksjon. Dette batteriet består av nevropsykologiske tester som er valgt ut med hensyn til reliabilitet og validitet ved repeterte malinger hos mennesker med alvorlige sinnslidelser, og har raskt blitt etablert som «gullstandarden» for denne typen testing. RUN har inntil nylig vært den eneste forskergruppen med lisens til å bruke den norske versjonen av MCCB.

I tillegg til nevropsykologisk testing brukes hjerneavbildningsteknikker (MRI) for å kartlegge hjernens funksjon.

Samarbeid

I Norge samarbeider RUN med Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus om NORMENT-prosjektet for psykoseforskning. Folkehelseinstituttet (FHI) samarbeider med oss om Maternal infection in schizophrenia-studien.

Våre viktigste internasjonale samarbeidspartnere er Michael Green, Keith Nuechterlein, William Horan og Joseph Ventura ved University of California, Los Angeles, Paul Lysaker ved Indiana University og Courtenay Harding ved Columbia University.

Finansiering

Prosjektene i RUN finansieres av Universitetet i Oslo, Xtrastiftelsen, Vestre Viken, Sykehuset Innlandet, Helse Sør-Øst og Norges forskningsråd.

Publisert 24. jan. 2011 10:48 - Sist endret 23. aug. 2018 11:40