English version of this page

Tidlig debuterende schizofreni og ADHD

Kliniske, kognitive og funksjonelle følger av tidlig debuterende schizofreni og ADHD: En 25-årig oppfølgingsstudie

Om prosjektet

Schizofreni og ADHD hos barn og ungdom vedvarer ofte gjennom hele livet og mange har vansker med kognisjon, utdanning og arbeid, sosial funksjon og rusmisbruk. Prosjektets målsetting er å få mer kunnskap om hvilke faktorer i barne- og ungdomsalder som har sammenheng med hvordan det går med personer med schizofreni eller ADHD etter 20-25 år i voksen alder (32-38 års alder), slik at man på best mulig måte kan forebygge og behandle senere vansker. I denne longitudinelle studien vil femten kvinner og menn i alderen 33-38 år med tidligdebuterende schizofreni, nitten med ADHD og 30 friske kontroller bli undersøkt med anerkjente og validerte metoder i forhold til kognitive funksjoner, symptomer, psykologiske tilleggslidelser, rusmisbruk, tidlige traumer, kriminalitet, sosial funksjon, arbeidsfunksjon og behandlingshistorie.  Resultatene vil sammenlignes med resultater fra de samme undersøkelsene da disse personene var i ungdomsårene (12-18 år; T1) og da de var unge voksne (25-32år; T2).  Ved å følge ungdom med EOS og ADHD gjennom flere faser av livet vil man få kunnskap om sammenhengen mellom kognisjon, symptomer og senere funksjon. Ingen andre studier har kartlagt kognisjon, symptomer og funksjon og så fulgt personer med EOS i så lang tid. Prosjektet er derfor unikt og vil skaffe ny kunnskap om faktorer i barne- og ungdomsalder som har betydning for funksjon senere i voksen alder, slik at man best mulig kan forebygge og behandle tidlig. Prosjektet vil også gi viktig informasjon om hva som har vært nyttig eller ikke nyttig hjelp og behandling i løpet av en 20-25 års periode.

Mål

Det overordnede målet er undersøke utviklingen av kognisjon, symptomer og funksjon over 20-25 år hos personer med EOS og ADHD. Vi  ønsker å identifisere mulige prediktive faktorer for senere funksjon slik at behandling best mulig kan tilrettelegges.

• Er de  kognitive funksjonene stabile fra 13 til 20 års oppfølging (dvs. lik 13 års oppfølging) eller er det indikasjoner på en ytterligere progressiv  forverring i voksen alder hos  personer med EOS eller ADHD?
• I hvilken grad er kognisjon ved  baseline- og oppfølging assosiert med kliniske symptomer, sosial dysfunksjon og andre funksjonelle utfallsmål?
• Vi vil også undersøke diagnostisk stabilitet, komorbidforstyrrelser og narkotikamisbruk, selvmord, ulykker, langsiktig sykelighet, informasjon om deres levekår, utdanning, sysselsetting og sosialt nettverk.

Finansiering

Extra stiftelsen (første 8 mnd) and Regionalt Psykosenettverk (driftsmidler) 2015 - 2029.

Samarbeid

Regionalt psykosenettverk,  NORMENT, Sykehuset Innlandet

Utvalgte publikasjoner

- Torgalsbøen,B.R., Zeiner, P., Øie, M.G. (2019) Pre-attention and working memory in ADHD: A 25-year follow-up study. Journal of Attention Disorders 2019

- Øie, M.G., Sundet, K.S., Haug, E., Zeiner, P., Klungsøyr, O.,Rund, B. R. (2021).
Cognitive Performance in Early-Onset Schizophrenia and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A 25-Year Follow-up Study. Frontiers in Psychology, 14 January 2021 | https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.606365

Publisert 16. jan. 2018 14:32 - Sist endret 6. apr. 2021 13:05