English version of this page

Forskningsgruppe for klinisk nevrovitenskap

Kan nevrovitenskap bidra til å forstå utvikling og behandling av psykiske lidelser hos den enkelte pasient?

Bildet kan inneholde: logo, rød, tekst, varemerke, merke.

Om gruppen

Gruppen ledes av professor Nils Inge Landrø og den ble etablert i 2014. Medlemmene i gruppen har hovedsakelig psykologifaglig bakgrunn.

Hovedfokus for gruppens forskning er hvordan kunnskap fra kognitiv og klinisk nevrovitenskap kan anvendes for å forstå utvikling og behandling av psykiske lidelser. Ved å forstå mekanismene som ligger til grunn for psykiske plager og hvordan disse er felles på tvers av diagnoser, vil vi målrette behandlingen mot disse mekanismene. Ved å identifisere hva som opprettholder symptomer for den enkelte pasient, skal behandlingen på sikt bli skreddersydd til person heller enn diagnose. Et mål er å integrere ny teknologi i behandlingsøyemed.

Kombinasjonen av nevrovitenskapelig kunnskap og kontrollerte randomiserte studier gjør at vi er i forskningsfronten internasjonalt.

Prosjekter

I en serie tidligere og pågående prosjekter har vi studert kognitive kontrollfunksjoner og humør, samt gener som regulerer samspillet mellom kognisjon og følelser. Denne type forskning kan gi ny innsikt i hvordan humørforstyrrelser (depresjoner) utvikles og opprettholdes over tid. Prosjektene vil gi ny kunnskap om prinsipper for behandling og forebygging.

Gruppen har nylig gjennomført en stor randomisert kontrollert studie som undersøker effekten av endring i affektiv skjevhet som tilbakefallsforebyggende behandling ved depresjonsproblematikk. Dette har så langt resultert i fem artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrifter og tre doktorgrader.

Andre temaer er impulsivitet- og impulsivitetsforstyrrelser, knyttet blant annet til avhengighetsproblematikk og personlighetsavvik.

Pågående prosjekt:

Samarbeid

Gjennom samarbeid med andre forskningsmiljøer er gruppen også engasjert i studier relatert til smerteproblematikk ved nevrologiske sykdommer og skader.

Forskerne samarbeider med flere kolleger internt på Psykologisk Institutt, samt en rekke eksterne institusjoner både nasjonalt og internasjonalt: OsloMet Storbyuniversitetet, NORMENT, Vestre Viken HF, Nasjonalt Kompetansesenter for Sammensatte Symptomlidelser ved St. Olavs Hospital/NTNU, Sørlandet Sykehus, Diakonhjemmet sykehus, Lovisenberg sykehus, Intervensjonssenteret og Nevrologisk avdeling ved OUS.

Sentrale internasjonale samarbeidspartnere er Professor II Catherine J Harmer (University of Oxford), Professor Alexander Heeren (University of Louvain), Professor Jutta Joormann (Yale University) og Professor Ernst Koster (University of Gent).

Ressurser

Vi anvender både tradisjonelle nevropsykologiske og psykometriske testmetoder, eksperimentelle kognitive paradigmer, samt kartlegging av øyebevegelser og hjerneavbildning. Andre fysiologiske mål som kortisolprøver og hjerterytme er også i bruk. Nylig tok vi i bruk smarttelefoner for å registrere symptomer i dagliglivet.

Publisert 21. nov. 2014 09:00 - Sist endret 20. des. 2021 09:28