English version of this page

Effekter av endring i affektiv skjevhet på transdiagnostisk grubling og symptomer

En randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie

Extrastiftelsen

Om prosjektet

Det å fokusere på ens egne opplevelser, tanker og følelser er grunnleggende for mennesket. Grubling er en uhensiktsmessig form for selvrefleksjon. En undergruppe av grubling, “brooding”, er spesielt uheldig og referer til at individet passivt fokuserer på symptomer og meningen bak disse symptomene. Den andre undergruppen av grubling, reflekterende gjentakelse, er en mer adaptiv form for grubling og referer til hvorvidt personen aktivt benytter tanker til å løse problemer og bedre humør.

Mål

Et overordnet mål med dette forskningsprosjektet er å undersøke effekter av endring i affektiv skjevhet på transdiagnostisk grubling.  
Deltagere som gjennomfører den aktive ABM (Attention Bias Modification) betingelsen vil vise mindre tendens til stressutløst  grubling sammenlignet med en kontroll betingelse. Videre vil aktiv ABM versus kontroll påvirke depressive symptomer positivt og denne effekten vil medieres av endring i tendens til å gruble

Bakgrunn

Prosjektet vil bli gjennomført over en 3 årsperiode med oppstart i januar 2019. Det er allerede gjennomført en pilot med studenter som rapporterer høye skårer på «Ruminative Response Scale; Brooding».

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen Helse gjennom søkerorganisasjonen Mental Helse, 2019 - 2021.

Samarbeid

Prosjektet har sitt utspring i et etablert samarbeid mellom Psykologisk institutt, Psykiatrisk avdeling (Diakonhjemmet sykehus) og internasjonale kollegaer.

 

Publisert 4. juni 2019 12:58 - Sist endret 20. des. 2021 09:27