Valgt eller ansatt leder?

Det ser ikke ut til at instituttene eller kandidatene tåler den valgkampen som et demokratisk valg krever. Jeg mener det såkalte universitetsdemokratiet ikke er tjent med dette.

Det er god grunn til å spørre seg om SV-fakultetet er tjent med dagens organisasjonsmodell. (Bilde: UiO)

Det pågår en debatt om valgt eller ansatt ledelse ved UiO generelt og ved det Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) spesielt.

Et generelt argument for ansatt dekan og instituttleder er at det er store enheter som skal styres. Lederne har et stort og økende ansvar. Som det heter i forslag til utlysningstekst til instituttleder omfatter «stillingens ansvarsområder strategisk ledelse og ledelse av forskning og undervisning. Instituttleder har videre ansvar for personalledelse og administrasjon, herunder økonomistyring og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det er instituttleders ansvar å se til at de organisatoriske forhold legges best mulig til rette for instituttets aktiviteter.»

Store krav

SV-fakultetet har 460 ansatte og 5000 studenter. Det tilbyr 22 studieprogram på bachelor- og masternivå, to profesjonsutdanninger og Ph.D.-program innenfor syv studieretninger. I tillegg kommer en økende vektlegging på utvikling av fakultet og institutt for å møte en endret omverden. Forskningsuniversitetet skal realiseres, inntektene skal i stigende grad hentes i konkurranse på det åpne marked og det skal legges til rette for internasjonalisering og innovasjon. UiO skal bli et ledende europeisk universitet, som det heter. Dette stiller store krav til forskningsledelse og til utviklingsarbeid på enhetene.

Jeg oppfatter at størrelsene på mange av instituttene, de oppgavene og det nye ansvaret lederne har, også som følge av prinsippet om enhetlig ledelse, gjør at det er god grunn til å spørre seg om vier tjent med dagens organisasjonsmodell. Den er tilpasset en annen tid med mindre institutt, med mindre ansvar og autonomi for lederne.

Er dagens modell en modell for fremtiden? Hva skjer den dagen også SV må til med hardhendte prioriteringsprosesser?

Vil ikke ha motkandidater

Jeg mener imidlertid at der er et prinsipielt argument for ansatt leder i tillegg til det generelle poenget om at instituttene etterhvert er blitt store og at lederne har et betydelig ansvar. For meg veier det forhold tyngre at det sjelden er reelle valg av ledere. Det settes ned en valgkomité som søker etter en kandidat som velges nærmest med akklamasjon.

Demokratiet krever at det kan velges mellom alternativer, men valgkamper er sjeldne.

Vi har flere tilfeller hvor kandidater stiller som betingelse for å stille, at der ikke er motkandidater, eller de trekker seg om der kommer opp en annen kandidat. Det har ført til uverdige situasjoner for enkeltkandidater og til det mange opplever som et spill og kameraderi bak lukkete dører. Det ser ikke ut til at instituttene eller kandidatene tåler den valgkampen som et demokratisk valg krever. Jeg mener det såkalte universitetsdemokratiet ikke er tjent med dette.

En bedre framgangsmåte er da etter mitt syn å utlyse stillingen (også eksternt) og sette ned en bredt sammensatt komite som har ansvar for å intervjue søkerne og for å kvalitetssikre informasjonen om kandidatene.

Intervjukomiteen kan også aktivt oppfordre kandidater til å søke.

På denne bakgrunn kan intervjukomiteen innstille den de mener er best egnet. Regelverket spesifiserer ikke sammensettingen av intervjukomiteen, så den kan instituttet sette sammen slik at relevante hensyn blir tatt. Instituttet kan sette ned kvalitets- og kompetansekrav og gjøre dem kjent. Slik sikres forutsigbarhet og transparens.

Krever profesjonelt lederskap

Universitetet er en kollegial organisasjon hvor makten sitter i fagmiljøene. Likevel er det en stor organisasjon med mange grupper og spesialiteter, med studenter og en stor administrativ stab som har deltakelsesrettigheter. Universitets ansatte er arbeidstakere som har rettigheter som de kan bruke mot organisasjonen. Der oppstår mange situasjoner som krever et profesjonelt lederskap. Vi må sikre at vi får kompetente ledere, som er motivert for jobben, som har et klart mandat og som er valgt på en legitim måte. Dette sikres ved en åpen og oversiktlig prosess der ansettelses- og stillingskriteriene er klargjort.

Publisert 15. jan. 2015 09:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere