EuroTrans (avsluttet)

The Transformation and Sustainability of the European Political Order

Den europeiske unionen er med sitt fleirnivåstyre eit unikt politisk system. I EuroTrans-prosjektet spør vi: Korleis blir avgjerder tatt på EUs mange nivå? Er unionen demokratisk? Korleis endrar EU seg og kva er konsekvensane for borgarar og medlemsstatar?

Om prosjektet

Den tradisjonelle modellen for demokratisk styresett baserer seg på nasjonal kontroll og territoriell suverenitet. I Europa har dette vorte supplementert med former for overnasjonal styring, direkte deltaking og representasjon. EU er ein nyskapande orden med har svar på nokre av utfordringane nasjonalstatane står overfor.

På same tid bidreg EU til å reise spørsmål om korleis denne ordenen sikrar effektiv handling og demokratisk sjølvstyre i ei globalisert verd. EU sitt system for fleirnivåstyre, med sine lokale, nasjonale og overnasjonale element, representerer derfor eit eksperiment for forskning oppteken av demokratisk styre og endring.

Forskinga ved ARENA dekkjer følgjande dimensjonar:

Mål

ARENA studerer endring, dynamikk og bærekraft ved ein europeiske ordenen i utvikling.

  • Kva er hovudtrekka og nøkkelkomponentane til den framveksande ordenen?
  • Kva er implikasjonane for medlemsstatane sine styringsformer og for europeiske borgarar?
  • Kor robust er dette systemet, og kva er vilkåra for endring?
  • Korleis kan den fleirnivåkonstellasjonen som EU er vurderast med hensyn til demokrati og lovstyre?

Bakgrunn

EuroTrans (The Transformation and Sustainability of the European Political Order) er eit omfattande forskingsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Mesteparten av forskninga som går føre seg ved ARENA er integrert i dette prosjektet.

Finansiering

Finansiert av Norges Forskningsråd.

Dokumenter

EuroTrans Progress Report 2009/10 (engelsk)

Publisert 25. aug. 2010 11:17 - Sist endret 7. okt. 2013 22:24

Kontakt

Forskingsleiar
Erik Oddvar Eriksen

ARENA - Senter for europaforskning
Postboks 1143 Blindern
0318 Oslo