English version of this page

Integration and division: Towards a segmented Europe? (EuroDiv) (avsluttet)

Hvilke langsiktige følger har den europeiske finanskrisen for demokrati og integrasjon? Hva er konsekvensene for demokrati og rettsstat av at EU-landene er integrerte i ulik grad og at noen land er assosierte medlemmer?

vegg-grafitti

Finanskrisen i EU bidrar til et mer segmentert Europa (Illustrasjonsfoto: colourbox.com)

Om prosjektet

Euro-div analyserer anatomien til et differensiert Europa og de dominansrelasjoner dette gir opphav til både innenfor og utenfor EU. EuroDiv tar sikte på å fremskaffe mer kunnskap om følgene av den nåværende krisen samt å finne mulige veier ut av den.  

EuroDivs primære målsetning er å bidra til kunnskap om hvordan krisen i Eurosonen forandrer Europa. Vi undersøker også hvilke følger dette har for Norge som et nært tilknyttet ikke-medlem av EU. Gjennom begrepet segmentering oppnår vi å kunne analysere hvordan integrasjon og desintegrasjon kan oppstå samtidig. Dette til forskjell fra den mer utbredte oppfatningen om differensiert integrasjon og forestillingen om at der et et innebygget telos i integrasjonsprosessen. Slik kan vi bedre forstå EUs kriser og de dominansrelasjoner som de gir opphav til. 

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråds initiativ ‘Europe in Transition’ (EUROPA).

Prosjektperiode: 1. desember 2013 - 1. desember 2018

Les fullstendig prosjektbeskrivelse på EuroDivs engelske prosjektsider 

Publisert 20. okt. 2016 16:50 - Sist endret 10. mai 2019 15:10

Kontakt

Koordinator

Erik Oddvar Eriksen 

ARENA Senter for europaforskning
Universitetet i Oslo