Hilde Reinertsen

Bilde av Hilde Reinertsen
English version of this page
Telefon +47 22841652
Rom Eilert Sundts hus 535
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1108 Blindern 0317 OSLO

Pågående forskning

I perioden 2021-2024 leder jeg forskningsprosjektet «Evaluation Optics of the Nation State: The Past, Present and Future of Public Documentation» (EVALUNATION). Prosjektet handler om evalueringsrapporter - om hvordan disse skrives, leses og diskuteres i samfunnet, og hvordan vi kan forske på dem ved å kombinere historiske, etnografiske og digitale metoder. Prosjektet bygger videre på min PhD-avhandling, og finansieres av Norges Forskningsråd under programmet FRIPRO - Unge forskertalenter. Se nærmere prosjektbeskrivelse her.

Denne forskningen inngår i en bredere interesse for å studere dokumenter i praksis og deres rolle både i samfunnet og våre egne liv. Sammen med Kristin Asdal har jeg skrevet en egen metodebok om dette. Boka kom først ut på norsk i 2020: Hvordan gjøre dokumentanalyse. En praksisorientert metode (Cappellen Damm Akademisk).  Ved årsskiftet 2021/2022 kommer en utvidet versjon på engelsk: Doing document analysis: A practice-oriented method (Sage Publications). Se filmen under for en presentasjon av denne metodiske tilnærmingen til dokumenter:

 

 

Akademisk interessefelt

Jeg er interessert i forholdet mellom kunnskap og politikk, og hvordan ulike former for kunnskapsproduksjon former politikk og samfunnsutvikling. Jeg har undersøkt temaer innenfor vitenskapshistorie, miljøhistorie, utviklingsspørsmål, bistandspolitikk, energipolitikk, havbruk, oljeforvaltning, new public management og evaluering som styringsverktøy.

I perioden 2016-2020 var jeg postdoktor og koordinator for forskningsprosjektet LITTLE TOOLS, ledet av Kristin Asdal ved TIK og finansiert av Det europeiske forskingsrådet (ERC). Prosjektet undersøkte to av Norges sentrale næringer - fiskeri og oppdrett – og hvordan disse har utviklet seg historisk og i dag som følge av store vitenskapelige, politiske og markedsmessige endringer. Jeg jobbet her spesielt med å analysere hvordan politiske dokumenter og prosesser rundt oppdrett, havpolitikk og havøkonomi inngår i politiske satsinger for å realisere den såkalte bioøkonomien, som mange håper skal ta over for oljealderen. Metodeboka var også en sentral del av postdoktorarbeidet.

Som phd-stipendiat ved TIK i 2010-2015 forsket jeg på evaluering av bistand, og hvordan dette ble et eget ekspertområde i skjæringspunktet mellom vitenskap, statlig styring, utviklingspolitikk og bistandspraksis. I phd-avhandlingen analyserte jeg hvordan evaluering ble institusjonalisert i norsk bistand i perioden 1980-1992, med særlig vekt på hvilke metoder, rutiner og systemer som ble tatt i bruk, og hvilke endringer dette skapte for bistanden som helhet. Et sentralt spørsmål i avhandlingen var hvordan ulike metoder gjorde det mulig å se resultater av bistanden. Jeg undersøkte spesielt hvordan dette utspilte seg i norsk oljebistand (støtte til demokratisk forvaltning av oljeressurser), og hvilke utfordringer det innebar å evaluere effekten av å overføre ekspertise fra Norge til andre land. Avhandlingen er teoretisk og metodisk posisjonert innenfor det tverrfaglige forskningsfeltet Vitenskap- og teknologistudier (STS).

Tillitsverv og oppdrag

2021-2024: Medlem av Akademiet for Yngre Forskere
2021-2023 : Redaksjonsmedlem, Nytt Norsk Tidsskrift
2021: Jurymedlem, Evalueringsprisen, Norsk Evalueringsforening
2020-2022: Varamedlem, styret for Forskerforbundet ved UiO
2019: Styremedlem på vegne av midlertidig vitenskapelig ansatte, fakultetsstyret ved Det Samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO
2019: Styremedlem på vegne av midlertidig vitenskapelig ansatte, senterstyret ved TIK, UiO

Undervisning

Jeg har forelest om evalueringspraksis, bistandsforvaltning og dokumentanalyse ved hhv. OsloMet, NMBU/Noragric og Politihøgskolen. Jeg har tidligere undervist i følgende emner ved UiO:

TIK 4001: Teknologi, Innovasjon og Kunnskap 
TIK 4011: Science and Technology in Politics and Society
TIK4040: Research and Design Seminar
HGO 4010: Qualitative Method, document analysis (videoforelesning del 1 og del 2)

For mer detaljert presentasjon av tidligere undervisning, veiledning og andre verv og oppdrag, se min CV.

Emneord: Bioøkonomi, Fiskeoppdrett, Forskningspolitikk, Bistand, Evaluering, Energi, Kunnskapsoverføring, Historie, Vitenskaps- og teknologistudier, Dokumentanalyse
Publisert 29. sep. 2010 13:59 - Sist endret 29. sep. 2021 14:50