EVALUNATION

Evaluation Optics of the Nation State: The Past, Present and Future of Public Documentation

Bildet kan inneholde: bildekk, gass, tre, maskinverktøy, ingeniørfag.

Foto: Øystein Horgmo, UiO (utsnitt).

Om prosjektet

Evaluering er i utstrakt bruk i norsk politikk og forvaltning. Gjennom evalueringsprosesser og evalueringsoppdrag får vi innsikt i hvordan samfunnet fungerer, og hva som er effekten av politiske tiltak og offentlig pengebruk. Dermed får evalueringene også stor betydning for hvordan vi som samfunn forstår oss selv, og hvordan vi velger å handle. Det gjør at vi også bør forske på evalueringsfaget og metodene de bruker.

For hva ser vi egentlig når vi evaluerer? Og hvordan påvirker evalueringsmetodene hva vi kan se? Nettopp dette er spørsmål som Evalunation-prosjektet skal utforske.

Et sentralt grep i Evalunation-prosjektet er begrepet 'optikk': verktøy vi bruker for å observerer verden omkring oss. Hvordan har evalueringsoptikken endret seg over tid? Hvilken betydning har det hva slags verktøy og metoder vi bruker? Og hvordan endrer evalueringsfaget seg når nye digitale metoder tas i bruk for å analysere stadig større datamengder?

For mer om prosjektet, se en populærvitenskapelig artikkel her og forkortet prosjektbeskrivelse her.

Mål

Evalunation-prosjektet har et todelt mål: For det første skal vi beskrive og forstå evalueringspraksis i Norge, både dens historiske utvikling og pågående endringer. Vi skal her særlig undersøke (a) grenseoppgangen mellom evaluering og forvaltningsrevisjon og (b) digitaliseringen av evalueringsverktøy, -metoder og -infrastruktur. For det andre skal prosjektet bidra til faglig refleksjon innenfor evalueringsfeltet og offentligheten gjennom deltagende datainnsamling og eksperimentell forskningsformidling gjennom hele prosjektperioden.

Bakgrunn

Selv om evaluering er et omfattende samfunnsfenomen, er det samtidig overraskende lite forsket på. Evalunation-prosjektet vil kombinere metoder fra historie, antropologi,  tekstanalyse, informatikk og STS (vitenskap- og teknologistudier) for å studere evaluering på en bred og utforskende måte. 

Evalunation er utviklet og ledet av Hilde Reinertsen, og pågår fra 2020-2024. Det bygger videre på analyser utviklet i hennes PhD-avhandling, som handlet om hvordan evaluering ble integrert i norsk bistandsforvaltning på 1980-tallet.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd over ordningen "Unge Forskertalenter", Fri Prosjektstøtte (FRIPRO).

Samarbeid

Evalunation-prosjektet har samarbeidspartnere ved Aalborg Universitet, Högskolan i Borås, University of Washington, OsloMet og Nasjonalbiblioteket.

Emneord: Evaluering, Forvaltningsrevisjon, Offentlig forvaltning, Dokumentanalyse, Digitale metoder, Vitenskaps- og teknologistudier
Publisert 26. mars 2021 17:57 - Sist endret 29. sep. 2021 14:19