Nytt instituttstyre 1.1.2020

Dette er din mulighet til å påvirke det som skjer på din arbeidsplassen vår.  Instituttstyret er instituttets øverste organ og fatter beslutninger vedrørende strategi- og planarbeid, budsjett, samt i tilsettingssaker.

Hvilke frister gjelder?

 • Valgperioden er mandag 11. november kl. 8:00 til og med fredag 15. november kl. 15:00
 • Frist for å foreslå kandidater er mandag 28. oktober kl. 17:00
 • Avgi stemme her

Presentasjon av kandidater

Hva gjør instituttstyret?

 • Instituttstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitets- eller fakultetsstyret.
 • for mer informasjon - se omtalen av instituttstyret i administrasjonsreglementet

Hvem skal velges?​

 • tre medlemmer fra vitenskapelige personale (faste) og fem vararepresentanter
 • ett medlem fra vitenskapelig personale (på åremål) og to vararepresentanter (valgmøte er avholdt)
 • ett medlem fra det teknisk-administrative personale og to vararepresentanter
 • to medlemmer fra instituttets studenter og tre vara: Studentenes representanter kan velges i valgmøte. (Valgmøte er avholdt)

Kan jeg stille?

For ansatte:

 • du må være ansatt i minst 50% stilling
 • du må være ansatt for hele fungeringsperioden (gjelder ikke midlertidig vitenskapelig ansatte)

Hvordan foreslår jeg meg selv eller en kollega?

Kandidater foreslås fra egen "stemmerettsgruppe":

 • er du fast vitenskapelig ansatt kan du foreslå deg selv eller en annen fast vitenskapelig ansatt
 • er du midlertidig vitenskapelig ansatt kan du foreslå deg selv eller en annen midlertidig vitenskapelig ansatt
 • er du teknisk/administrativt ansatte kan du foreslå deg selv eller en kollega i teknisk/administrativ stilling
   
 • forslag sendes skriftlig (e-post) innen 28. oktober kl. 17:00. Forslag på kandidat skal være underskrevet av minst like stort antall som det antallet kandidater forslaget inneholder.
 • forslag sendes til valgsekretær: Nina Rundgren

Ønskede egenskaper:

 • evne til å se hva som er det beste for instituttet som helhet (uavhengig av egne interesser)
 • strategisk interesse og tanker om instituttets fremtid
 • god organisasjonsforståelse
 • nysgjerrighet
 • evne til å prioritere

Hva får jeg som styremedlem?

 • erfaring med styreverv
 • medbestemmelse/ innflytelse
 • organisasjonsforståelse
 • vitenskapelig ansatte fører møtetid og forberedelser (1 time forberedelse per møtetime) i timeregnskapet
 • teknisk/administrativt ansatte deltar i styremøter i arbeidstiden
Emneord: valg, instituttstyrevalg
Publisert 4. sep. 2019 11:20 - Sist endret 1. nov. 2019 11:36