Studentforeninger ved PSI

Dette er studentforeningene tilknyttet Psykologisk Institutt (PSI)! Det finnes et mangfold av studentforeninger ved instituttet som du kan engasjere deg i - både som medlem og som deltaker på arrangementer. Studentforeninger gir deg nettverk og nyttige erfaringer, og viktigst av alt, et sosialt studieliv og vennskap for livet.

Har du en ide til et arrangement for kullet eller programmet ditt, eller et prosjekt for foreningen din? Da kan du søke om økonomisk støtte fra Fagutvalget.

 

Psykologistudentenes linjeforening (PSL)

Bildet kan inneholde: gjøre, symbol, logo, kunst, grafikk.

Psykologistudentenes linjeforening arrangerer månedlige aktiviteter for å styrke det sosiale samholdet blant studenter tilknyttet Psykologisk institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo. Dette inkluderer blant annet fester, turer og andre sosiale eventer. Arrangementene er åpne for alle studenter ved PSI (årsstudium, bachelor, master og profesjon).

Facebook: Psykstudentene

Instagram: Psykstudentene

Mailpsykologistudentene@outlook.com

Speilvendt

Bildet kan inneholde: hode, gest, lykkelig, gjøre, kunst.

Speilvendt er et gratis, studentdrevet psykologitidsskrift som kommer med to-tre papirutgaver i året. Vi retter oss mot psykologistudenter spesielt, og psykologiinteresserte generelt, og er  arena hvor studenter kan uttrykke seg kreativt og faglig. Speilvendt er utfordrende, tilgjengelige og engasjerende, med en ivrig og hardtarbeidende redaksjon på rundt 12 personer, samt en større medlemsgruppe med faste bidragsytere.

Facebook: Speilvendt

Instagram: Speilvendtmagasin

Mailredaksjonen@speilvendt.no

 

Volleyball PSI (VOPSI)

Bildet kan inneholde: symbol, oval, motetilbehør, gjøre, sirkel.

Volleyball PSI, forkortet VOPSI, spiller volleyball en gang i uken på Domus Athletica, torsdager klokka 16:00. Vi ønsker å skape en arena der studenter ved PSI kan møtes på tvers av studieretningene, og samtidig spille lavterskel volleyball.

Facebook: VolleyballPSI

Mailvolleyballpsi@gmail.com

Kling kokos

Bildet kan inneholde: azure, servise, gest, gjøre, sirkel.

Kling Kokos er et blandet kor for psykologistudenter og andre studenter tilknyttet Universitetet i Oslo. Vi møtes for å synge vårt varierte repertoar én gang i uken. Etter øvelse blir vi ofte igjen, tar en øl/brus, og synger gjerne litt til. Flere ganger i semesteret har vi "Korkoskveld" hvor vi finner på noe ekstra koselig. Vi øver, har fester, drar på turer og holder konserter. Det er opptak for nye medlemmer i begynnelsen av hvert semester hvor vi har en åpen korøvelse. Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe.

Facebook: klingkokos

Instagram: kling_kokos

Mailklingkokos@gmail.com

 

 

Revygruppen Morrari

En revygruppe for alle psykologistudenter på huset. Vi er en gjeng psykologifolk som liker nerdete vitser, samfunnskritisk humor og parodier av professorer!

Facebook: Psykologirevyen 

Instagram: Revygruppa_Morrari

Mailmorrari.revy@gmail.com

 

Psykologistudentenes Opplysningsarbeid For Ungdom (POFU)

Bildet kan inneholde: azure, gjøre, elektrisk blå, sirkel.

POFU er en stiftelse med et forebyggende formål hvor frivillige psykologistudenter underviser i psykisk helse for ungdom. POFU drives av midler fra Statsbudsjettet 2020, i byene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Frivillige psykologistudenter driver dialogbasert undervisning i psykisk helse på ungdomsskoler. Målet er å øke kunnskap og bevissthet rundt psykisk helse blant ungdommer og dermed ha en forebyggende effekt på ungdommenes helse. Sekundærmålet er at psykologistudentene får økt kunnskap om ungdoms psykiske helse og normalfungering, samt erfaring med forebygging og å snakke faget sitt. Prosjektet drives i samarbeid med Mental Helse Ungdom, med midler fra Extrastiftelsen. 

Facebookpofu.psykologistudentenes.opplysningsarbeid 

Instagram: pofunorge

Mailkontakt@pofu.no

Psykologistudenter Uten Grenser Oslo (PUG Oslo)

PUG ønsker å øke psykologistudenters kulturelle kompetanse, og tydeliggjøre hvordan psykologien kan bidra i møte med samfunnsutfordringer. Vi arrangerer temarelaterte foredrag og workshops, tilbyr praksisopphold hos relevante organisasjoner og institusjoner, tilrettelegger for at studenter kan skrive om blant annet interkulturell psykologi og politisk psykologi i bachelor-, master- og hovedoppgaver, og arbeider for å påvirke studieløpene ved Psykologisk Institutt, slik at det blir lagt større vekt på det kulturelle og samfunnsmessige i psykologiutdanningen. PUG Oslo er en avdeling av PUG som er tilknyttet Universitetet i Oslo.

Facebook: pugoslo

Instagram: pugoslo

Mailoslo@psykologistudenterutengrenser.no

Nettsidehttp://www.psykologistudenterutengrenser.no/

Startskuddet: karrieredagen ved Psykologisk institutt

En studentforening som hvert år arrangerer karrieredag for psykologistudenter ved PSI. Målet med å arrangere karrieredag er å vise studentene hvilke muligheter deres psykologikompetanse bringer med seg.

FacebookKarrieredagenPSI

Instagram: Startskuddet

Mailstartskuddetpsi@gmail.com

 

Forening for Organisasjonspsykologi (FOP)

Forening for Organisasjonspsykologi (FOP) er en forening for studenter med interesse for arbeids- og organisasjonspsykologi. Hvert semester har vi ulike faglige arrangementer som styret tilrettelegger for i samarbeid med eksterne bedrifter, eller med andre studentforeninger. Arrangementene skal være både faglig inspirerende og legge til rette for å møte likesinnede studenter, og å gi mulighet for å knytte kontakt ut i arbeidslivet. Medlemmene våre mottar nyhetsbrev om disse arrangementene og om ledige stillinger som er aktuelle for psykologistudenter, både for de underveis i studiene og for de som er nyutdannet.

Facebook: kontaktfop

Instagram: fob_uio

Mailkontaktfop@gmail.com

Nettsidehttps://www.fop.no/

 

Programutvalget for årsenhet bachelor og master (PU-bama)

Image may contain: Font.

PU-bama er studentrepresentanter for årsenhet, bachelor og master ved PSI, og har som oppgave å ivareta studentenes interesser på UiO. Vi arrangerer bl.a. sosiale arrangementer og har møter med PSI-ledelsen hvor vi viderefører saker sendt inn fra studenter.  

Programutvalget består av en representant fra årsenhet, to representanter fra hvert av de tre kullene på bachelor, og representanter for hver av de tre studieretningene på master, fra både førsteåret og andreåret. Det velges en leder, en instituttstyrerepresentant, en programrådsrepresentant og en SVSU-representant blant de tillitsvalgte i programutvalget.

Vi er din stemme- så bruk oss!

Facebook: pubama

Instagram: pubama_psykologi

Mailprogramutvalg.bama@gmail.com

Nettsidehttps://www.sv.uio.no/psi/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/pu-for-arsenheten-bachelor-og-master/

Fagutvalget

Bildet kan inneholde: erme, gest, gjøre, symbol, sirkel.

Fagutvalget skal ivareta psykologistudentenes interesser og samordne arbeidet til studentenes tillitsvalgte. Fagutvalget fungerer som bindeledd mellom studentene og instituttet, og samarbeider også med andre organisasjoner. Vi fordeler økonomiske midler til studentforeninger og aktiviteter, som settes av på instituttets budsjett for å støtte studentaktivitet.

Fagutvalget består av lederne av hvert programutvalg, studentrepresentantene i instituttstyret, studentrepresentantene i programrådene og instituttets representant i studentutvalget ved det samfunnsvitenskapelige fakultet. 

Nettsidehttps://www.sv.uio.no/psi/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/fagutvalg/

 

Studentenes Forening for Psykedelisk Vitenskap

Image may contain: Material property, Circle, Pattern, Art, Magenta.

Studentenes Forening for Psykedelisk Vitenskap (SFPV) er en ny forening og datterorganisasjon av Norsk Psykedelisk Vitenskap (NPV). Våre medlemmer deler felles interesse i den vitenskapelige og terapeutiske bruk av psykedelika.

Våre primæraktiviteter består av dokumentar-filmkvelder, paneldebatter, foredrag og sosiale arrangementer, i tillegg til å hjelpe studenter som vil skrive om psykedelisk vitenskap med å komme i kontakt med veiledere fra NPV. SFPV har mange medlemmer fra PSI, samt andre fakulteter. SFPV er ikke underlagt PSI, men er en relevant forening for PSI-studenter.

Mail: sfpvitenskap@gmail.com

Facebookgruppe: Studentenes Forening for Psykedelisk Vitenskap

Programutvalget for profesjonsprogrammet

Bildet kan inneholde: erme, gest, gjøre, symbol, sirkel.

Programutvalget representerer studentene på profesjonsprogrammet og har ansvaret for å ivareta studentenes interesser hva gjelder profesjonsstudiets faglige innhold, oppbygning og gjennomføring. Vår oppgave er å gi studentene på instituttet en stemme og legge til rette for et best mulig studiemiljø - både faglig og sosialt. Vi bringer studentenes ønsker, bekymringer og andre tilbakemeldinger videre til ledelsen gjennom Fagutvalget, Programrådet og Instituttstyret.

Programutvalget for profesjon består av én representant fra hvert av de 12 profesjonskullene, samt studentrepresentanter i instituttstyret, programrådet og SVSU. 

Nettsidehttps://www.sv.uio.no/psi/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/pu-for-profesjon/

 

Forum for psykologi og filosofi

Image may contain: Rectangle, Font, Electric blue, Logo, Parallel.

Foreningens formål er å fremme filosofiens relevans for psykologifaget. Vi arbeider mot dette målet gjennom å stimulere til fellesskap for debatt, kunnskapsutveksling, fagkritikk og grundig tenkning. Foreningen ønsker å oppnå dette gjennom å aktivt invitere bidragsytere fra andre fagfelt og tradisjoner. Vi skal skape, og utvide, rom for å tenke helhetlig og pluralistisk i spørsmål som angår mennesket.