Studentdemokratiet ved instituttet

Som student på Psykologisk institutt (PSI) har du mulighet til å engasjere deg i en rekke ulike styrer og råd som deltar i styringen av instituttet, og du kan representere studentene i beslutninger som angår dem. Her får du en oversikt over studentdemokratiet ved PSI og hvordan de ulike rådene og styret er satt sammen.

 

På PSI har vi et programutvalg (PU) for profesjonsstudentene og et for årsenheten, bachelor- og masterstudentene, samt et felles fagutvalg som representerer alle studentene ved instituttet. Studentene har også egne studentrepresentanter i instituttstyret og programrådet.

Organisasjonskart over studentdemokratiet ved PSI

Oversikt over sammenhengen mellom de ulike styrene og utvalgene på Psykologisk Institutt

Programutvalgene

Studentenes tillitsvalgte kommer sammen i to programutvalg som møtes noen ganger i semesteret. Programutvalgene legger føringer for Fagutvalgets arbeid og behandler problemstillinger og saker som angår profesjonsstudiet eller bachelor- og masterprogrammene spesielt.

Programutvalgene er de øverste studentorganene på instituttet. Gjennom å utnevne og gi føringer på arbeidet til representantene i Fagutvalget sørger de tillitsvalgte for at studentenes stemme blir hørt. De tillitsvalgte er bindeleddet mellom den enkelte student og studentrepresentantene i styret og programrådene. De tillitsvalgte kan derfor få saker til høring blant studentene på sine kull eller emner, slik at programutvalget kan gi føringer som er i samsvar med studentenes synspunkter.

 

PU for profesjonsstudiet

Programutvalget for profesjon består av en representant fra hvert av de 12 profesjonskullene. Representantene våre i instituttstyret og programrådet har møteplikt på møtene våre, mens hvert kulls vararepresentant har møterett. 

Tillitsvalgte på profesjonsstudiet velges for ett år av gangen og sitter fra høst til høst. Det skal avholdes hemmelig valg av kullrepresentant hvert år dersom mer enn én person fra kullet ønsker å stille. 

Vår oppgave er å gi studentene på instituttet en stemme og legge til rette for et best mulig studiemiljø - både faglig og sosialt. Vi bringer studentenes ønsker, bekymringer og andre tilbakemeldinger videre til ledelsen gjennom Fagutvalget, Programrådet og Instituttstyret. 

Mer om programutvalget for profesjonsstudiet

 

PU for årsenhet, bachelor- og masterprogrammet

Programutvalget for årsenhet, bachelor- og masterprogrammet har per dags dato 15 medlemmer som skal representere årsenheten, de fem studieløpene på bachelor og de tre masterløpene. Dessverre er det ingen representant fra årsenheten dette studieåret. Dersom noen der ute fra årsenhet ønsker å bli med i PU, er det kjempeflott! 

Det velges én leder, én instituttstyrerepresentant, én programrådsrepresentant og en SVSU representant blant medlemmene i PU. Tillitsvalgte velges for ét år av gangen og sitter fra høst til høst. 

Vår oppgave er, i likhet med PU for profesjon, å gi studentene på instituttet en stemme og legge til rette for et best mulig studiemiljø - både faglig og sosialt. Vi bringer studentenes ønsker, bekymringer og andre tilbakemeldinger videre til ledelsen gjennom Fagutvalget, Programrådet, Instituttstyret og SVSU (studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet). 

Mer om PU for årsenheten, bachelor og master

 

Fagutvalget

Fagutvalget skal ivareta psykologistudentenes interesser og samordne arbeidet til studentenes tillitsvalgte. Her møtes tillitsvalgte fra begge studieprogrammene ved PSI og sikrer god dialog mellom studentene ved profesjonsstudiet og studentene på årsenhet, bachelor og master. Fagutvalget sørger også for rettferdig fordeling av midlene som instituttet bevilger til studentaktivitet.

Les mer om Fagutvalget.

Instituttstyret

Instituttstyret er instituttets øverste organ, og fastlegger overordnede mål, prioriteringer og strategier på vegne av Universitetsstyret. Instituttstyret vedtar for eksempel budsjett og årsplan for instituttet, samt langtidsplaner og strategi for forskning, utdanning og formidling. Instituttstyret bestemmer organisering i faggrupper og innstiller kandidater i forbindelse med ansettelse i vitenskapelige stillinger. To studentrepresentanter sitter i instituttstyret, én fra profesjonsstudiet og én fra bachelor- og masterutdanningen.

Les mer om Instituttstyret.

Programrådet

Fakultetsstyret har delegert det koordinerende ansvaret for studieprogrammene til et programråd. Programrådet behandler de faglige rammene for programmene, gjør sentrale prioriteringer og fastsetter opplegg for kvalitetssikring og -utvikling. I programrådet sitter vitenskapelig ansatte fra de ulike faggruppene og to studentrepresentanter, én fra profesjonsstudiet og én fra bachelor- og masterutdanningen.

Les mer om programrådet.

Publisert 8. jan. 2010 09:40 - Sist endret 24. sep. 2022 19:47