English version of this page

Research group for studies of Process and Outcome in psychotherapies with Experienced Therapists (POET)

Forskningsgruppens fokus er å studere erfarne terapeuters kliniske virksomhet, og gjennom dette bidra til kunnskap og forståelse av endringsprosesser i psykoterapi.

POET f.v. gruppeleder Margrethe Seeger Halvorsen, Michael Helge Rønnestad, Kirsten Benum, John Mcleod, Anna Louise von der Lippe, Nora Sveaass (foran), Hanne Weie Oddli (bak), Hanne Haavind (bak), Sissel Reichelt (foran), Helene Amundsen Nissen-Lie og Erik Stänicke. Vidar Ekroll, Marit Råbu, Siri Gullestad og Frida Gullestad Rø er ikke på bildet. Foto: Svein Harald Milde

Om gruppen

Et overordnet mål for de ulike delprosjektene som denne forskningsgruppen er engasjert i er å utvikle kunnskap som er nyttig og relevant for psykoterapeutisk virksomhet, samt kunnskap som kan bidra til integrasjon av ulike modeller og begreper for å forstå endringsprosesser i psykoterapi.

Prosjekter

Forskningsgruppens medlemmer samles om inngående, fortolkende studier av psykoterapi som en endringsprosess over tid. Gjennom prosjektet "An intensive process-outcome study of the interpersonal aspects of psychotherapy ", som ble initiert og ledet av Michael Helge Rønnestad fram til 2015, har forskningsgruppen samlet inn og lagret data fra 48 voksne klienter som har gjennomført individualterapi med en av 18 svært erfarne psykoterapeuter. Dette materialet omfatter lydopptak av alle terapitimene, terapeutens og klientens vurdering av hver terapitime, standardiserte mål på klientens symptombelastning, mellommenneskelige problemer og samarbeidet mellom de to partene (arbeidsalliansen) gjennom hele behandlingsforløpet, samt intervjuer ved behandlingsslutt og opp til tre år etterpå. Dette utgjør en rikholdig database som muliggjør inngående analyser av prosess og utfall i psykoterapi.

Medlemmene gjennomfører en rekke ulike delstudier, og møtes jevnlig til faglige diskusjoner. Det kan dreie seg om teoribyggende studier av enkeltkasus eller om studier av utvalgte kliniske fenomener slik disse kan belyses gjennom gruppestudier. Eksempler på temaer som forskningsgruppens medlemmer har undersøkt er bl.a. hvordan erfarne terapeuter arbeider og forhandler om mål og arbeidsmetode (arbeidsallianse) i løpet av de første terapitimene, hvordan alliansen opprettholdes over tid, og hvordan partene senere finner frem til en felles forståelse av hva de har oppnådd gjennom behandlingen og hvordan denne kan avsluttes. Andre temaer er hva som kjennetegner erfarne terapeuters arbeid i komplekse og krevende terapiforløp, mulige faktorer som er relatert til fortsatt positiv endring versus tilbakefall etter avsluttet terapi, samt hvordan vi kan forstå ekspertisebegrepet i psykoterapi.

Samarbeid

Alle forskerne som deltar i gruppen bruker data fra databasen som er bygget opp i perioden 2006-2016, med støtte fra Norges forskningsråd og Universitet i Oslo. Gruppen samarbeider med internasjonale psykoterapiforskningsmiljøer, bl.a. gjennom Society for Psychotherapy Research (SPR). Rådgivningsgruppen til prosjektet består av Prof. David Orlinsky (University of Chicago), Prof. Robert Elliott (University of Strachclyde), Prof. Bruce Wampold (University of Wisconsin), og Prof. Leslie Greenberg (York University).

Publisert 18. mars 2016 09:58 - Sist endret 7. juli 2022 13:28