Årsrapport 2002

Innhald - Refleksjonar - Forsking - Fagleg leiing - Administrativ leiing - Fakultetsstyret - Hovudtal - Årsrapportar frå einingane

Hovudtal
 

Forskingspublikasjonar 2002
 

  Artiklar i internasjonale tidsskrift Artiklar i norske/
nordiske tidsskrift
Fag- og lærebøker sjølvst. utg. (forf.) Kap/art i vitskap. bøker og leksika Fag- og lærebøker (red.) Vit. rapp. i eigen serie Leiarar, komm., meld. i fagl. publ.
PSI 49 10 6 11 1 1 4
SAI 11 7 7 14   1 25
ISS 9 21 4 10   11 44
ØI 38 8 2 12   62 17
ISV 20 2 13 18 2 8 12
TIK 10 3 2 15   7 10
ARENA 6 1   5   6 3
Sum 143 52 34 85 3 96 115


Kjelde: ForskDok

Oversikt over doktoravhandlingane 2002

DR.POLIT.-GRADEN
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi: Sosiologi
Arne Dulsrud Tillit og transaksjoner. En kvalitativ analyse av kontraktrelasjoner i norsk hvitfiskeksport.
Stig Gezelius Legitimacy, Compliance, Survival. Natural Resource Harvesters and the State.
Elisabeth Gjerberg Kvinner i norsk medisin - mot full integrering? En studie av kjønnsdifferensiering i legers spesialitetsvalg.
Mari Teigen Kvotering og kontrovers. Virkemidler i likestillingspolitikken.
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi: Samfunnsgeografi
Inger J. Birkeland Stories from the north. Travel as place-making in the context of modern holiday-travel to North Cape, Norway
Institutt for statsvitenskap
Benedicte Bull Aid, Power and Privatization: Domestic and International Sources of Telecommunication Reform in Central America (1986 - 2000).
Liv Langfeldt Preferanser, prosedyrer og informasjon: Betingelser for budsjettdisiplin.
Audun Ruud Transnational Corporations and Environmental Concerns in Less Developed Countries. Can cross border environmental management systems achieve public policy goals?
Signy Irene Vabo Koordinering og politisk styring. En studie av nye organisasjonsløsninger i norske kommuner.
Trygve Ugland Policy Re-categorization and Integration: Europeanization of Nordic Alcohol Control Policies.
Morten Øgård Forvaltningsinnovasjon i de nordiske regionene/komunene: I felles takt mot new public management?
Sosialantropologisk institutt
Anne Hambro Alnæs

MINDING MATTER. Organ Donation & Medical Modernity’s Difficult Decisions.

Kristin Hanssen SEEDS IN MOTION. Thoughts, Feelings and the Significance of Social Ties as Invoked by a Family of Vaishnava Mendicant Renouncers in Bengal.
Ellen Kristvik Nepali sex workers. Narratives of violence and agency.
Simon Rye Circumcision in Urban Ethiopia: Practices, Discourses and Contexts.
Anne Kristine Waldrop A ROOM WITH ONE'S OWN. Educated Elite People in New Delhi and Relations of Class.
Økonomisk institutt
Terje Ambjørnsen Tactical Pricing. Four Essays on Price-Quality Discrimination.
Christian N. Brinch Non-Parametric Identification of Mixed Hazard Models.
Mads Greaker

3 Essays on the Relationship between Industrial Competitiveness and Environmental Policy.

Torbjørn Hægeland Human Capital, Earnings and Productivity.
Dag Olaf Kolsrud Uncertainty in Economic Models: Comprehensive assessments by stochastic simulations.
Astrid Mathiassen Water Scarcity. Four Essays on Irrigation and Poverty.
Bjørn Erik Naug Eksport, import og importpriser: En empirisk studie på norske tidsseriedata.
Mari Rege Five Essays on the Role of Status, Norms and Reputation in Social and Economic Interaction.
Ylva Ingeborg Søvik Speculation and models of rational belief.
Knut Einar Rosendahl Climate policies - social costs and oil market effects.
Knut Reidar Wangen Patterns in Household Tobacco Consumption.
DR.PSYCHOL.-GRADEN
Psykologisk institutt
Rita Bast-Pettersen Neuropsychological Function in Workers Exposed to Metals.
An Epidemiological Study among Workers Exposed to Aluminium, Mercury or Manganese.
Nils Eriksen Forebygging av atferdsproblemer i første klasse ved hjelp av et strukturert
opplærings- og veiledningsprogram for lærere.
Tor Endestad Cognitive mechanisms in the comprehension of metaphors
Ingela Lundin Kvalem Understanding and changing adolescent contraceptive behaviour.
Vibeke Moe A prospective, longitudinal study of children prenatally exposed to drugs
Prediction and developmental outcome at 4 1/2 years.
Kirsti Monsen A study of patients with pain disorder. Psychological and bodily characteristics, psychoterapy outcome
and patterns of change.
DR.ART.-GRADEN
Senter for teknologi, innovasjon og kultur
Kjetil Gjølme Andersen Den teknologiske og den økonomiske fornuften. Tysk nasjonaløkonomi mellom Bildung og rasjonalisering 1909-1939.
DR.PHILOS.-GRADEN
Institutt for statsvitenskap
Sven-Gunnar Simonsen Pains of Partition. Nationalism, National Identity, and the Military in Post-Soviet Russia.
Sosialantropologisk institutt
Ida Hydle Murder without motive. An anthropological study of a criminal case.
Psykologisk institutt
Roar Fosse The mind in sleep: A neurocognitive analysis.

Kandidatar som har stått til eksamen lågare grad 2002

Fag Emne V02 H02 Sum
Psykologi PSY110 382 354 736
  PSY120 220 187 407
  Mellomfagstillegg 99 109 208
Samfunnsøkonomi Grunnfag 58 60 118
  Mellomfagstillegg 38 40 78
  Demografi semesteremne 16 0 16
  Demografi påbygn 0 0 0
  Statistikk-kurs 22 37 59
  Matematikk-kurs 21 23 44
Sosiologi Grunnfag 118 99 217
  Mellomfagstillegg 53 64 117
Samfunnsgeografi Grunnemne (15VT), gml. ordning 1 4 5
  Grunnemne (5VT), gml. ordning 5 0 5
  Grunnfag 33 35 68
  Mellomfagstillegg 33 6 39
Statsvitenskap
STV101-Politisk teori 52 330 382
  STV102 - internasjonal politikk 45 365 410
  STV103 - Komparativ politikk 298 38 336
  STV104 - OPA 283 48 331
  Metode og statistikk 170 169 339
  Mellomfagstillegg 79 81 160
Sosialantropologi Grunnfag 135 97 235
  Mellomfagstillegg 135 41 176
  Kjønn og samfunn 24 0 24
TIK
Prosjektforum
29 21 50
TVI
Tverrfagleg informatikk
0 8 8

Kjelde: FS380.002. Talet på greidd eksamen vår og haust 2002,03.03.2003
 

Kandidatar som har stått til eksamen høgare grad 2002

  Mastergrad Cand.polit. Profesjon Dr.polit./
Dr. psychol.
Dr.philos.  
  Totalt Kvinner Totalt Kvinner Totalt Kvinner Totalt Kvinner Totalt Kvinner
Psykologi         72 54 5 4    
Sosialantropologi     46 34     6 4 1 1
Samfunnsøkonomi 11 8 21 12 24 4 11 3    
Sosiologi     76 50     4 2    
Statsvitenskap     95 44     6 3 1  
Samfunnsgeografi 1 0 19 12     1 1    
TIK 19 9         1 0 1  
Sum 31 17 257 152 96 58 34 17 3 1

Kjelde: DBH 05.03.2003

Vekttalsproduksjon og vekttal pr student 1996-2002

År

Årseiningar
lågare grad
Årseiningar
høgare grad
Årseiningar totalt
Vekttal/student*
1996 2279 1280 3559 11,98
1997 2161 1216 3377 11,3
1998 1918 1172 3090 10,4
1999 1860 1136 2996 10,2
2000 1653 1127 2780 10,3
2001 1653 1040 2693 10,0
2002 1887 1031 2917 10,2

Kjelde: DBH . Streng tolking: fråtekna privatistar og gjentak
*Tekne vekttal/registrert studentar (talet på kodar)

 

Hovudtal i fakultetetsrekneskapen 2002

(beløp i 1000 kroner)
  Budsjett Reknskap Avvik i kr Avvik i %
Overført frå i fjor
 
-15 311
 
 
Inntekter
-251 491
-291 013
39 522
-15,7%
Disponible midlar
-251 491
-306 324
54 833
-21,8%
 
Investeringar
300
508
-208
69,3%
Lønn
187 234
192 445
-5 211
-2,8%
Andre driftskostnader
68 726
81 684
-12 958
-18,9%
 
 
 
 
Resultat
(inkl. overføring)
4769
-31 687
36 456
764,4%
 


Talet på årsverk ved Det samfunnsvitskaplege fakultet 2002

 

Talet på årsverk ved Det samfunnsvitskaplege fakultet    
pr. 1.10.2002    
Eining Ordinære stillingar Oppdrags- stillingar Bistillingar Totalt
Fakultetsadm./fellesavdelingar    
Undervisnings- forskings- og formidlingsstillingar 1,2 0,0 0,2 1,4
Støttestillingar for undervisning-, forsking og formidling* 4,0   4,0
Administrative stillingar 24,2 0,0 0,0 24,2
Sum fakultetsadministrasjonen/fellesavdelingar 29,4 0,0 0,2 29,6
     
Sosialantropologisk institutt    
Undervisnings- forskings- og formidlingsstillingar 20,5 6,0 0,2 26,7
Støttestillingar for undervisning-, forsking og formidling* 1,0   1,0
Administrative stillingar 4,0   4,0
Sum Sosialantropologisk institutt 25,5 6,0 0,2 31,7
     
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi    
Undervisnings- forskings- og formidlingsstillingar 44,2 2,0 0,8 47,0
Støttestillingar for undervisning-, forsking og formidling* 2,0   2,0
Administrative stillingar 8,8   8,8
Sum Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 55,0 2,0 0,8 57,8
     
Institutt for statsvitenskap    
Undervisnings- forskings- og formidlingsstillingar 35,0 2,7 0,8 38,5
Støttestillingar for undervisning-, forsking og formidling* 1,2   1,2
Administrative stillingar 7,5 2,0   9,5
Sum Institutt for statsvitenskap 43,7 4,7 0,8 49,2
     
Psykologisk institutt    
Undervisnings- forskings- og formidlingsstillingar 54,1 23,0 1,0 78,1
Støttestillingar for undervisning-, forsking og formidling* 3,5   3,5
Administrative stillingar 11,8 7,2   19,0
Sum Psykologisk institutt 69,3 30,2 1,0 100,5
     
Økonomisk institutt    
Undervisnings- forskings- og formidlingsstillingar 37,2 6,2 0,2 43,6
Støttestillingar for undervisning-, forsking og formidling* 2,0   2,0
Administrative stillingar 7,5   7,5
Sum Økonomisk institutt 46,7 6,2 0,2 53,1
     
Senter for Teknologi, innovasjon og kultur    
Undervisnings- forskings- og formidlingsstillingar 17,4 22,2 0,6 40,2
Støttestillingar for undervisning-, forsking og formidling* 1,0   1,0
Administrative stillingar 4,1   4,1
Sum Senter for teknologi, innovasjon og kultur 22,5 22,2 0,6 45,2
     
Childwatch international    
Undervisnings- forskings- og formidlingsstillingar    
Støttestillingar for undervisning-, forsking og formidling*    
Administrative stillingar   2,3   2,3
Delsum: 0 2,3 0 2,3
         
Totalt Det samfunnsvitenskapelige fakultet 292,0 73,6 3,8 369,3
* inkl. ingeniørar/avd.ingeniørar    

                

 

Publisert 12. okt. 2010 13:54 - Sist endret 16. okt. 2013 14:35