Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Årsrapport 2001

Innhold

Refleksjoner

Forskning

Faglig ledelse

Administrativ ledelse

Fakultetsstyret

Hovedtall

Enhetenes årsrapporter

Forskning, studiekvalitet og internasjonalisering

Studiekvalitet i fokus: Studiereformen

Ved enkelte av fakultetets enheter er det allerede utarbeidet nye studie- og undervisningsopplegg, herunder nye typer eksamensformer, som faller inn målsettingen til studiereformen.

Ved Institutt for statsvitenskap er grunnfaget fra og med høsten 2001 modulisert i fem 4-vektallsenheter. I forbindelse med den nye studieplanen er det også innført introduksjonsseminar for nye studenter og et nytt undervisningstiltak som skal gi nærmere kontakt mellom lærere og studenter.

Ved Sosialantropologisk institutt er mellomfagstillegget revidert, og målsettingen har bla vært å kunne tilby intensivert undervisning, øke mulighetene for valgfrihet og fordypning, fremme deltakelse i undervisningssituasjonen og bedre skrivetreningen. Gjennom revideringen vil mellomfaget knyttes nærmere opp mot aktuell forskning ved instituttet ved at de vitenskapelig ansatte definerer pensum og i stor grad også tematikk for kursene.

Ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har man lagt om metodeundervisningen på lavere nivå, slik at studentene arbeider tettere sammen i grupper, og får undervisning i bruk av statistikkprogram til å gjøre egne analyser i fakultetets PC-lab'er.

Fremragende forskning

Bra forskning skapes ved å prioritere de beste forskerne. I praksis skjer dette gjennom fordeling av midler. Ca, 90% av fakultetets samlede midler fordeles enhetene på bakgrunn av resultater og aktiviteter. Resultatindikatorer innenfor forskning er: Forskningspublikasjoner, antall doktorgrader, antall stillinger og resultater innen undervisning. Videre tildeler enhetene goder som reisemidler, vitenskapelig assistanse og til dels forskningstermin til vitenskapelige ansatte på bakgrunn av deres forskningsresultater.

Fakultetet har videre lagt ned store ressurser på forskerutdanningen.

Norges forskningsråds pris for fremragende forskning for 2001 ble tildelt professor dr. philos Svein Magnussen ved Psykologisk institutt. Magnussen får prisen for sin grunnleggende og banebrytende forskning innenfor kognitiv psykologi og nevropsykologi gjennom en 20-årsperiode. Magnussen har oppnådd en meget høy internasjonal anerkjennelse for sitt forskningsarbeid, som populært fortalt går ut på å kartlegge hvordan hjernen kan huske - og hva den ikke kan huske - og årsakene til dette. Magnussen har skaffet ny kunnskap blant annet om årsak til feilbedømmelser av tid og rom, og bidratt til en forståelse av visuell persepsjon og hukommelse, som etter hvert er allment akseptert. Forskningen har også vært utgangspunkt for studier av pasienter med hjerneskade. Et område hvor Magnussens arbeid  har stor relevans er innenfor vitnepsykologi, hvor det å huske feil kan få fatale følger.

Dr. polit Kathinka Frøystad ved Sosialantropologisk institutt ble for sin avhandling ”Beneath Hindu Nationalism: Caste, Class and Shifting Faces of ‘Hinduness’ in a North Indian City”, tildelt H.M. Kongens gullmedalje.

Q. Farooq Akram og Kai Leitemo fikk prisen for beste makroøkonomiske doktoravhandling i perioden 1998 til 2001 av Norges Bank. Akram og Leitemo innleverte avhandlingene ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.

I sin avhandling forklarer Akram utviklingen i arbeidsledigheten i Norge siden 1970 tallet, og han undersøker hvilke faktorer som har betydning for den norske kronekursen på kort og lang sikt. Leitmo drøftet i sin avhandling en del problemstillinger som sentralbanken står overfor under et inflasjonsmål, dvs det pengepolitiske regimet som Norge har i dag. Han sammenlignet også inflasjonsmål med en målsetting om fast valutakurs, blant annet for å se hvilket regime som innebærer mest stabilitet i økonomien.

Internasjonalisering

Fakultetet ser det som et viktig ledd i internasjonaliseringen å trekke internasjonale anerkjente forskere til fakultetet. I 2001 har fakultetet bla hatt følgende arrangementer:

Fakultetet har også i år avviklet den årlige Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies. De 9 kursene på doktorgradsnivå som ble avholdt, samlet ca. 200 deltakere fra ca. 30 land.

Den årlige Eilert Sundt forelesningen ble i 2001 holdt av professor lord Bhikhu C. Parekh fra University of Hull. Tittelen på forelesningen var Racism and the future of Multiculturalism in Europe.

Senter for teknolog, innovasjon og kultur arrangerte høsten 2001 et nasjonalt doktorgradskurs ledet av professor Bruno Latour fra Centre de Sociologie de l´Innovation i Paris. Latour er en av de ledende forskerne innenfor det tverrfaglige forskningsfeltet som omhandler studier av vitenskap og teknologi, og har vært med på å utvikle aktørsnettverksteorier (ANT).

Publisert 12. okt. 2010 13:54 - Sist endret 3. mars 2014 12:45