Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Årsrapport 2001
 

Innhold - Refleksjoner - Forskning - Faglig ledelse - Administrativ ledelse - Fakultetsstyret - Hovedtall - Enhetenes årsrapporter

Refleksjoner fra dekanen

Det har vært et hektisk år med stor arbeidsinnsats fra alle ansatte. Samtidig har hverdagen vært preget av en god del usikkerhet knyttet til de utfordringer studiereformen innebærer. I den forbindelse har Psykologisk institutt arbeidet for å beholde en ramme på profesjons studiet på 6 år. Dette vil opprettholde kvaliteten i utdannelsen av norske psykologer. For fakultetet har det vært viktig å forberede organisasjonen på hva endringene i studiereformen innebærer. For å kunne sikre en felles referanseramme og forståelse for reformarbeidet har det vært satset spesielt på å styrke bestyrerrollen og den faglig ledelsen. Studentenes læringsmiljø og de ansattes arbeidsforhold har stått i fokus.

Sommeren 2002 flytter Psykologisk institutt til nye lokaler i Forskningsveien. I den sammenheng - og i forlengelse av at biblioteket også har flyttet ut av Eilert Sundts hus - har fakultetet arbeidet systematisk og kreativt med den fremtidige arealdisponeringen for på best mulig måte å utnytte de frigjorte arealer.

Bedret studiekvalitet krever god informasjonstilgang til studentene. Det nye SV-infosenter er på plass. Vi mener at dette er et utmerket utgangspunkt for ytterligere å forbedre læringsmiljøet for våre studenter.

I 1999 ble Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) lagt til Det samfunnsvitenskapelig fakultet. TIK-senteret har ekspandert og har en stor prosjektportefølje. TIK representerer et meget godt og interessant tverrfaglig tilbud ved fakultetet. I tråd med Det akademiske kollegiets beslutning, har TIK-senteret blitt evaluert og føringer er lagt for å konsolidere og videreutvikle dette viktige tilskuddet til fakultetet.

I en tid hvor studiereformarbeidet preger hele universitetssektoren er det viktig å samtidig rette oppmerksomheten mot forskning og forskningskvaliteten. Fakultetet har satt seg som mål å fremme den langsiktige, disiplinbaserte grunnforskningen, da det er denne forskningen som danner grunnlaget for så vel undervisning som den flerfaglige og anvendte forskningen. Fakultetet har derfor arbeidet med å videreutvikle fakultetets budsjettmodell slik at den, i tillegg til å være fakultetets viktigste redskap i fagdimensjoneringen, også vil bidra til å synliggjøre betydningen av forskning samt fremme kvalitet i forskningen. Den nye modellen er enestående i landet. Den er enstemmig vedtatt og vil danne grunnlaget for den fremtidige fordeling av midler til forskning.

 

Marit Melhuus
dekan.

 

Publisert 12. okt. 2010 13:54 - Sist endret 7. okt. 2015 10:33