Hva kan Prosjektforum tilby?

Prosjektforum løser tverrfaglige prosjekter innen kartlegging, analyse og utvikling.

Utredning og analyse

Moderne arbeidsliv er preget av komplekse og gjennomgripende endringsprosesser. På makronivå kan disse endringene knyttes til økonomiske, politiske og kulturelle globaliseringsprosesser og IKT som en generisk teknologi. På virksomhetsnivå ser vi en rask utbredelse av tjenesteytende og kunnskapsintensive arbeidsformer. De stiller store krav til fleksibilitet og kvalitet og fører med seg åpne og prosessorienterte former for organisering og ledelse.

Studentene på Prosjektforum har kunnskap om mangfoldet innenfor organisasjons- og ledelsesfeltet og kan gjennom dette bidra til å sette nytt lys på aktuelle problemstillinger innen din organisasjon. Gjennom studentenes forståelse av samspillet mellom individuelle og kollektive identiteter og kulturelle prosesser, vil du kunne få gode analyser av hvordan et prosjekt hos dere har fungert og hva som bør gjøres videre.

Prosjektoppdragene vi løser spenner fra analyse av omorganisering og omstrukturering, via utredninger om arbeidsmiljø og sykefravær, til utvikling av kompetanseplaner og evaluering av lederprogrammer.

Prosjektforum har et sterkt faglig miljø som støtter opp under prosjektgruppene gjennom undervisning og veiledning. Våre ansatte og prosjektgruppenes veiledere har lang erfaring i å avgrense prosjektoppgaver som gir læringsutbytte for studentene og som har praktisk nytte for oppdragsgivere.

Tverrfaglige prosjektgrupper

Prosjektforum tilbyr din virksomhet et prosjektteam bestående av fire til seks studenter med variert faglig bakgrunn. En tverrfaglig tilnærming til en problemstilling gir perspektiver som er svært fruktbare: De fleste problemstillinger i arbeidslivet er nemlig ikke så høflige at de legger seg innenfor en fagdisiplin.

Studentene våre bidrar med mer enn det å levere en god prosjektrapport og en overbevisende presentasjon. De tilfører ny kunnskap, energi og fokus på et tema som betyr noe for dere. Noen av dem vil kanskje ønske å skrive masteroppgaven sin i forlengelsen av prosjektet og noen kan kanskje komme til å bli framtidige ansatte.

Ved å samarbeide med Prosjektforum bidrar din virksomhet til å bygge en bro mellom utdanning og yrkesliv, mellom din virksomhet og Universitetet i Oslo.