English version of this page

Instituttstyret

Instituttstyret er instituttets øverste beslutningsorgan. Styret vedtar overordnede mål, prioriteringer og strategier for instituttet.

Instituttleder er styreleder, og forbereder sakene som behandles. Administrativ leder er styresekretær.

Styret utøver sitt ansvar basert på vedtak i universitets- og fakultetsstyret og innenfor de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder.

Medlemmer 2020–2023

Representanter Faste Vara (ikke personlig)
Instituttleder Anniken Hagelund Ingen vara
Nestleder Jemima García-Godos Ingen vara
Representant for fast vitenskapelige ansatte

David Jordhus-Lier

Cathrine Holst

Mette Andersson

 

 

1. vara Trude Lappegård

2. vara Magne Flemmen

3. vara Lars Erik Kjekshus

4. vara Grete Brochmann

5. vara Øyvind Wiborg

6. vara Marianne Nordli Hansen

Representant for midlertidig vitenskapelige ansatte (2021) Maren Toft

1. vara Sigurd Oppegaard

2. vara Eirik Jerven Berger

Representant for teknisk-administrative ansatte Stina Petersen

1. vara Audrey Stark

2. vara Runar Forsetløkken

Studentrepresentant for disiplinære programmer (våren og høsten 2021)

Solrun Nyborg

(samfunnsgeografi)

June Haugrud

(sosiologi)

Studentrepresentant for tverrfaglige programmer (høsten  2021)

Caroline Bortne Testman  (KULKOM)

Kjetil Øversveen (OLA)

Ikke oppnevnt (UTV)

Styret vedtar

 • Årsplan og budsjett
 • Regnskap og årsrapport
 • Overordnete planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten, som for eksempel strategisk plan og faglige prioriteringer for instituttet
 • Interne organisering
 • Innstillinger ved ansettelser vitenskapelige stillinger hvor fakultetet er ansettelsesmyndighet
 • Ansettelse av midlertidig vitenskapelige stillinger
 • Forslag til fakultetet til valgkomité som skal utarbeide forslag til instituttleder og stedfortreder

Sammensetning og valgperiode

Instituttstyret ledes av instituttleder med nestleder som stedfortreder, og har ni medlemmer:

 • Instituttleder
 • Nestleder
 • Tre representanter med seks vararepresentanter fra gruppen faste vitenskapelig ansatte
  • Minst én av de tre representantene fra de fast vitenskapelige ansatte skal være fra samfunnsgeografi og minst én fra sosiologi
 • Én representant med to vararepresentanter fra gruppen midlertidige vitenskapelig ansatte
 • To studentrepresentanter med fire vararepresentanter fra gruppen studenter.
  • Studentrepresentant for de disiplinære programmene i sosiologi og samfunnsgeografi. Disiplinene bytter på å ha fast representant og vara per kalenderår. Samfunnsgeografi har fast representant fra 1.1.21 til 31.12.21, sosiologi oppnevner en vara i samme periode.  Sosiologi har fast representant fra 1.1.22 til 31.12.22, samfunnsgeografi oppnevner en vara i samme periode.
  • Studentrepresentant for de tverrfaglige studieprogrammene. De tverrfaglige programmene har fast representant i styret hvert tredje semester. Programmene som ikke har fast representant i styret velger en vara hver. OLA har fast representant i styret våren 2021, KULKOM har fast representant i styret høsten 2021, Utviklingsstudier har fast representant i styret våren 2022 .
 • Én representant med to vararepresentanter fra gruppen tekniske/administrativt ansatte

Valgperioden til instituttstyret er fire år for representanter for henholdsvis gruppen fast vitenskapelig ansatte og for gruppen teknisk-administrativt ansatte. For gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte og gruppen studenter er valgperioden ett år.

Det sittende instituttstyret er valgt for perioden 1.1.2020 -31.12.2023 (med unntak av representantene for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter som velges for ett år om gangen).

Se bestemmelsene om Forretningsorden for styringsorganer ved Universitetet i Oslo.

Publisert 19. des. 2019 16:20 - Sist endret 19. nov. 2021 10:05