English version of this page

Instituttstyret

Instituttstyret er instituttets øverste beslutningsorgan. Styret vedtar overordnede mål, prioriteringer og strategier for instituttet.

Instituttleder er styreleder, og forbereder sakene som behandles. Administrativ leder er styresekretær.

Styret utøver sitt ansvar basert på vedtak i universitets- og fakultetsstyret og innenfor de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder.

Medlemmer 2020–2023

Representanter Faste Vara (ikke personlig)
Instituttleder Anniken Hagelund Ingen vara
Nestleder Jemima García-Godos Ingen vara
Representant for fast vitenskapelige ansatte

David Jordhus-Lier

Cathrine Holst

Mette Andersson

 

 

1. vara Trude Lappegård

2. vara Magne Flemmen

3. vara Lars Erik Kjekshus

4. vara Grete Brochmann

5. vara Øyvind Wiborg

6. vara Marianne Nordli Hansen

Representant for midlertidig vitenskapelige ansatte (2020) Maren Toft

1. vara Camilla Houeland

2. vara Eirik Jerven Berger

Representant for teknisk-administrative ansatte Stina Petersen

1. vara Audrey Stark

2. vara Runar Forsetløkken

Studentrepresentant for disiplinære programmer (våren og høsten 2020)

Nora Céline Warholm Essahli (sosiologi)

Idar Henrik Seem

(samfunnsgeografi)

Studentrepresentant for tverrfaglige programmer (våren 2020)

  Jasmin A. Ranginya (KULKOM) 

 ikke oppnevnt (UTV)

Atle Bekken (OLA)

Styret vedtar

 • Årsplan og budsjett
 • Regnskap og årsrapport
 • Overordnete planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten, som for eksempel strategisk plan og faglige prioriteringer for instituttet
 • Interne organisering
 • Innstillinger ved ansettelser vitenskapelige stillinger hvor fakultetet er tilsettingsmyndighet
 • Tilsetting av midlertidig vitenskapelige stillinger
 • Forslag til fakultetet til valgkomité som skal utarbeide forslag til instituttleder og stedfortreder

Sammensetning og valgperiode

Instituttstyret ledes av instituttleder med nestleder som stedfortreder, og har ni medlemmer:

 • Instituttleder
 • Nestleder
 • Tre representanter med seks vararepresentanter fra gruppen faste vitenskapelig tilsatte
  • Minst én av de tre representantene fra de fast vitenskapelige tilsatte skal være fra samfunnsgeografi og minst én fra sosiologi
 • Én representant med to vararepresentanter fra gruppen midlertidige vitenskapelig tilsatte
 • To studentrepresentanter med fire vararepresentanter fra gruppen studenter.
  • Studentrepresentant for de disiplinære programmene i sosiologi og samfunnsgeografi. Disiplinene bytter på å ha fast representant og vara per kalenderår. Sosiologi har fast representant fra 1.1.20 til 31.12.20, samfunnsgeografi oppnevner en vara i samme periode. Samfunnsgeografi har fast representant fra 1.1.21 til 31.12.21, sosiologi oppnevner en vara i samme periode.  
  • Studentrepresentant for de tverrfaglige studieprogrammene. De tverrfaglige programmene har fast representant i styret hvert tredje semester. Programmene som ikke har fast representant i styret velger en vara hver. KULKOM har fast representant i styret våren 2020, Utviklingsstudier har fast representant i styret høsten 2020 og OLA har fast representant i styret våren 2021.
 • Én representant med to vararepresentanter fra gruppen tekniske/administrativt tilsatte

Valgperioden til instituttstyret er fire år for representanter for henholdsvis gruppen fast vitenskapelig tilsatte og for gruppen teknisk-administrativt tilsatte. For gruppen midlertidig vitenskapelig tilsatte og gruppen studenter er valgperioden ett år.

Det sittende instituttstyret er valgt for perioden 1.1.2020 -31.12.2023 (med unntak av representantene for gruppen midlertidig vitenskapelig tilsatte og studenter som velges for ett år om gangen).

Publisert 19. des. 2019 16:20 - Sist endret 7. mai 2020 10:16