English version of this page

Instituttstyret

Instituttstyret er instituttets øverste beslutningsorgan. Styret vedtar overordnede mål, prioriteringer og strategier for instituttet.

Instituttleder er styreleder, og forbereder sakene som behandles. Administrativ leder er styresekretær.

Styret utøver sitt ansvar basert på vedtak i universitets- og fakultetsstyret og innenfor de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder.

Medlemmer - 2016-2019

Representanter Faste Vara (ikke personlig)
Instituttleder Katrine Fangen Ingen vara
Nestleder Kristian Stokke Ingen vara
Representant for fast vitenskapelige ansatte Anne Lise Ellingsæter

David Jordhus-Lier
Torbjørn Skardhamar

Grete Brochmann 
Inger Furseth 
Jemima García-Godos
Hege Merethe Knutsen
Marianne Nordli Hansen
Willy Pedersen
Representant for midlertidig vitenskapelige ansatte (2019)

Camilla Houeland

Marcin Sliwa

Maren Toft

 

Representant for teknisk-administrative ansatte Maren Ringstad Brita Langeid
Matthew Rix Whiting

Studentrepresentant for disiplinære programmer (våren og høsten 2019)

 Idar Henrik Seem (samfunnsgeografi)

Olav Tørstad

(sosiologi)

Studentrepresentant for tverrfaglige programmer (høsten 2019)

  Atle Bekken (OLA)

 Ingrid Rasmussen (KULKOM) 

ikke oppnevnt (UTV)

Styret vedtar

 • Årsplan og budsjett
 • Regnskap og årsrapport
 • Overordnete planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten, som for eksempel strategisk plan og faglige prioriteringer for instituttet
 • Interne organisering
 • Innstillinger ved ansettelser vitenskapelige stillinger hvor fakultetet er tilsettingsmyndighet
 • Tilsetting av midlertidig vitenskapelige stillinger
 • Forslag til fakultetet til valgkomité som skal utarbeide forslag til instituttleder og stedfortreder

Sammensetning og valgperiode

Instituttstyret ledes av instituttleder med nestleder som stedfortreder, og har ni medlemmer:

 • Instituttleder
 • Nestleder
 • Tre representanter med seks vararepresentanter fra gruppen faste vitenskapelig tilsatte
  • Minst én av de tre representantene fra de fast vitenskapelige tilsatte skal være fra samfunnsgeografi og minst én fra sosiologi
 • Én representant med to vararepresentanter fra gruppen midlertidige vitenskapelig tilsatte
 • To studentrepresentanter med fire vararepresentanter fra gruppen studenter.
  • Studentrepresentant for de disiplinære programmene i sosiologi og samfunnsgeografi. Disiplinene bytter på å ha fast representant og vara per kalenderår. Sosiologi har fast representant fra 1.1.18 til 31.12.18, samfunnsgeografi oppnevner en vara i samme periode. Samfunnsgeografi har fast representant fra 1.1.19 til 31.12.19, sosiologi oppnevner en vara i samme periode.  
  • Studentrepresentant for de tverrfaglige studieprogrammene. De tverrfaglige programmene har fast representant i styret hvert tredje semester. Programmene som ikke har fast representant i styret velger en vara hver. Utviklingsstudier har fast representant i styret våren 2019, OLA har fast representant i styret høsten 2019, KULKOM har fast representant i styret våren 2020.
 • Én representant med to vararepresentanter fra gruppen tekniske/administrativt tilsatte

Valgperioden til instituttstyret er fire år for representanter for henholdsvis gruppen fast vitenskapelig tilsatte og for gruppen teknisk-administrativt tilsatte. For gruppen midlertidig vitenskapelig tilsatte og gruppen studenter er valgperioden ett år.

Det sittende instituttstyret er valgt for perioden 1.1.2016 -31.12.2019 (med unntak av representantene for gruppen midlertidig vitenskapelig tilsatte og studenter som velges for ett år om gangen).

Publisert 3. des. 2015 12:47 - Sist endret 30. aug. 2019 15:18