English version of this page

Prøveforelesning og disputas

Formålet med prøveforelesningen er at du skal dokumentere evne til å formidle forskningsbasert kunnskap, siktet inn mot målgruppen viderekomne studenter i faget.

En disputas er et offentlig forsvar av avhandlingen og skal normalt foregå innen to måneder etter at avhandlingen er godkjent.

Prøveforelesning for ph.d.-graden

Etter at fakultetet har funnet avhandlingen verdig til å forsvares skal du holde en prøveforelesning. Prøveforelesningen er en selvstendig del av doktorgradsprøven. Hensikten er å prøve din evne til å tilegne deg kunnskap utover avhandlingens tema, og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon. Prøveforelesningen holdes vanligvis dagen før eller samme dag som disputasen.

Tittel for prøveforelesning fastsettes av bedømmelseskomiteen og du får den tilsendt fra instituttet 10 arbeidsdager før forelesningen. Prøveforelesningen skal ta 45 minutter og holdes på det språket som avhandlingen er skrevet på, med mindre noe annet er avtalt.

Godkjenning av prøveforelesningen

Prøveforelesningen skal vurderes av bedømmelseskomiteen og må være bestått før disputas kan avholdes.

Det offentlige forsvaret av avhandlingen

 • Bedømmelseskomiteen som har vurdert avhandlingen din, bedømmer også det offentlige forsvaret og to av komiteens medlemmer utgjør de ordinære opponentene
 • Disputasen skal være en faglig diskusjon mellom opponenter og doktorand vedrørende problemformuleringer, metodisk og teoretisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform
 • I dine forberedelser til disputas bør du sette deg grundig inn i innstillingen fra bedømmelseskomiteen, og eventuelt drøfte med veileder andre temaer som opponentene kan tenkes å følge opp i disputasen
 • Ditt forsvar under disputasen bør være lyttende og aktivt, og villig til å reflektere over kritiske merknader. Du bør være med på å bidra til en positiv atmosfære under disputasen, og fremføre ditt forsvar så klart og presist som mulig

Gjennomføring av disputas

 • Disputasen ledes av dekanen eller en oppnevnt stedfortreder for dekanen
 • Disputasen skal normalt holdes innenfor en tidsramme på tre timer
 • Disputasen holdes på det språket avhandlingen er skrevet på, med mindre noe annet er avtalt

Rekkefølgen i disputasen:

 • Disputasleder, kandidat og komite går inn i disputaslokalet i prosesjon
 • Disputasleder åpner seremonien og anviser plass
 • Første ordinære opponent gjør kort rede for problemstilling og hovedfunn i avhandlingen før hun/han innleder diskusjonen med kandidaten
 • Etter at begge opponenter har avsluttet sin opposisjon, gis de øvrige tilstedeværende anledning til å kommentere ex auditorio
 • En av opponentene avslutter opposisjonen, før disputasleder avslutter disputasen
 • I en kort avslutning takker du for å ha fått anledning til å fremstille seg for doktorgradsprøven, og komitéen for det arbeid den har gjort.

Bedømmelseskomiteen avgir innstilling til fakultetet om forsvaret bør godkjennes. Innstillingen skal begrunnes dersom disputasen anbefales ikke godkjent.

Praktisk informasjon

 • Ved disputasen stiller du i pent antrekk
 • Normalt arrangeres en lunsj av instituttet for kandidat, bedømmelseskomité, disputasleder og veiledere
 • En disputas er et offentlig arrangement. Invitér gjerne venner og familie. Veiledere har ingen formell rolle under disputasen, men invitér dem gjerne som tilhørere
 • Etter disputasen kan du velge å arrangere en doktormiddag

Publisert 4. mai 2015 14:49 - Sist endret 19. nov. 2021 12:32