English version of this page

Optimal Taxation: A Modern Macroeconomic Approach (avsluttet)

En treårig studie av optimal beskatning med en moderne makrøkonomisk tilnærming, finansiert at Forskningsrådet.

Compass on newspaper page

Om prosjektet

Grunnpilaren i den modern velferdsstaten er ulike former for overføringer og sosialforsikring, finansiert gjennom skattesystemet. Gjennom skatter og overføringer forsøker myndighetene å øke velferden gjennom redistribusjon og forsikring. Den optimale utformingen av velferdsstaten er imidlertid fortsatt kraftig debatert, både blant akademikere og politikere. Dette forskningsprosjektet tar i bruk verktøyene fra moderne makroøkonomi til å studere det grunnlegende spørsmålet om hvordan vi skal utforme skatte- og sosialforsikringssystemet.

Prosjektet består av tre deler:

  1. I del én studerer vi potensialet for velferdsøkninger fra å basere skattesystemet på kjønn og husholdningstype. Eksisterende studier av optimal beskatning i kvantitative makro modeller har for det meste blitt gjort i modeller der husholdningen består av ett enkelt individ, uten å ta i betraktning at par tar felles beslutninger om arbeidstid, forsikringen som ligger i partnerens inntekt, eller den mulige effekten av finanspolitikk på beslutningen om skilsmisse.
  2. I del to spør vi hva det betyr for optimal beskatning og den optimale utformingen av pensjonssystemet hvis konsumentene ikke alltid har mulighet til å følge med på hvor mye de forbruker eller sparer. Som den første artikkelen på området vil vi introdusere begrenset rasjonalitet i en ellers standard makromodell med overlappende generasjoner og imperfekte finansmarkeder.
  3. I del tre utvikler vi en ny metode for å studere et sentralt spørsmål i makro og offentlig økonomi; Hvordan konstruerer vi et dynamisk optimalt skattesystem som tar i betrakning at individer er heterogene og avveiningene mellom forsikring, redistribusjon og effektivitet? Mens literaturen så langt har vært tvunget til å studere optimal beskatning i stasjonære økonomier, designer vi et dynamisk optimalt skattesystem som tar endringer over tid i betraktning.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet under SKATT programmet med 2 millioner over en treårsperiode fra august 2018 til juli 2021.

Samarbeid

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Oslo Fiscal Studies.

Les mer på prosjektets engelske sider.

Publisert 14. juni 2019 13:56 - Sist endret 20. okt. 2021 11:30