Ny kunnskap om et Europa i krise

Hva betyr dagens krise i Europa for demokrati og sysselsetting på lengre sikt? Hva betyr det at deler av Europa beveger seg i ulike retninger samtidig? Hvordan påvirker dette Norge? ARENA har fått innvilget 24 millioner kroner fra Forskningsrådet til et tverrfaglig prosjekt som setter et mer differensiert Europa i perspektiv.

Krisen bidrar til et mer delt EU (Foto: Colourbox)

Forskningsrådets satsing Europa i endring gir 24 millioner kroner over fem år til det tverrfaglige prosjektet EuroDiv ledet av Erik Oddvar Eriksen ved ARENA. Målet er å gi ny kunnskap om konsekvensene av dagens krise og hvordan Europa kan komme ut av den. EuroDiv kombinerer flere fagdisipliner, både statsvitenskap, økonomi, sosiologi, medievitenskap, jus og historie.

Hva betyr et mer delt Europa?

Mye EU-forskning bygger på forutsetningen om at alle EUs medlemsland beveger seg mot et felles mål om et integrert Europa, bare i litt ulik hastighet. ARENAs prosjekt snur om på denne forutsetningen med en hypotese om at Europa beveger seg mot en permanent situasjon med et mer forskjelligartet EU. Det kan se ut til at krisen i Europa fremskynder en prosess der medlemslandene ”ender opp” med ulik status. I et slikt perspektiv vil Norges forhold til EU ikke analyseres som et unntak, men som som en av mange variasjoner i det europeiske integrasjonsmangfoldet.

Prosjektet vil forsøke å svare på følgende spørsmål: Hvilke konsekvenser kan denne oppdelingen få for demokratisering og stabilitet i EUs medlemsland? Hvilke mekanismer kan fremme en positiv utvikling og hvilke kan virke negativt? Hvilken betydning kan den usikre utviklingen få for Norges forhold til EU?

Publisert 8. mai 2013 12:16 - Sist endret 8. mai 2013 13:12