TIK-styret

Styret er øvste organ ved TIK og ansvarleg for drifta i henhold til senteret sine vedtekter og innanfor vedtekne rammer og retningslinjer.

Styret har 9 medlemmer som vert valde eller oppnemnde for 4 år om gongen. Dette gjeld ikkje dei to studentrepresentantane og representanten for dei mellombels vitskapleg tilsette som vert valde for eitt år av gongen. To av styremedlemmene kjem frå samarbeidande institusjonar eller andre fakultet ved UiO. Administrativ leiar er sekretær for styret.

Møteplan

Det er normalt fire styremøter pr. år. Her finn du møteplan, sakskart og protokollar for 2021.

Styremedlemmer

Periode: 2020 - 2023

Styret blei oppnemnt ved fakultetsstyret den 4.12.2019. 

Navn Verv E-post: Vara
Tore Nilssen Styreleiar, prodekan tore.nilssenATecon.uio.no

Jo Thori Lind

(j.t.lindATecon.uio.no)

Cathrine Holst

Nestleiar i styret

cathrine.holstATsosgeo.uio.no

Sverre Johan Herstad

(s.j.herstadATsosgeo.uio.no)

Hege Westskog

 

Ekstern rep.

hege.westskogATsum.uio.no

Anne Kveim Lie

(a.h.k.lieATmedisin.uio.no)

Thomas Hoholm Ekstern rep.

thomas.hoholmATbi.no

Jarle Hildrum

(jarle.hildrumATtelenor.com)

Magnus Gulbrandsen Vitskapleg rep. TIK

magnus.gulbrandsenATtik.uio.no

Susanne Bauer

(susanne.bauerATtik.uio.no)

Tone Druglitrø

Førebels vitskapleg rep. TIK
 
tone.druglitroATtik.uio.no

Silje Marie Tellmann

(s.m.tellmannATtik.uio.no)

Ingrid Helene Johnsen Administrativ rep. i.h.johnsenATtik.uio.no

Jørgen Bollingmo

(permisjon)

Sofie W. Ebeltoft Studentrep. sofiewasATstudent.sv.uio.no

Ylva Bencze Rørå

ylvabroATstudent.sv.uio.no

Jenny Kristiansen Studentrep.

 jennykkrATstudent.sv.uio.no

Kristina Moe

krmoeATstudent.sv.uio.no

 

Kontakt

Inger-Johanne Ullern

Administrativ leiar