TIK-styret

Styret er øvste organ ved TIK og ansvarleg for drifta i henhold til senteret sine vedtekter og innanfor vedtekne rammer og retningslinjer.

Styret har 9 medlemmer som vert valde for 4 år om gongen. Dette gjeld ikkje dei to studentrepresentantane og representanten for dei mellombels vitskapleg tilsette som vert valde for eitt år av gongen. To av styremedlemmene er ikkje tilsette ved UiO. Administrativ leiar er sekretær for styret.

Møteplan 2019

Det er fire styremøter pr. år, som finn stad på dagtid frå kl 14 til 16.

Stad: Møterom 551, 5. etg. Eilert Sundt Hus, Blindern

Her finn du møteplan, sakskart og protokollar for 2019.

Styremedlemmer

Periode: 1.1.2015 - 1.10.2019*

*Styret var i utgangspunktet oppnemnt til og med 31.12.2018. Dekanen ved SV-fakultetet fremma forslag om å endre organisatorisk status for TIK-senteret og forlenga difor funksjonstida til styret til 1.8.2019. Dette forslaget vart ikkje vedteke. Det har seinare kome eit forslag om å endre samansetninga til TIK-styret. Denne endringa skal drøftast før nytt styre vert oppnemnt. Det sitjande styret er difor prolongert fram til nytt styre er oppnemnt.

 

Navn: Verv E-post: Vara
Ingjerd Hoëm Styreleiar, Instituttleiar SAI  ingjerd.hoemATsai.uio.no

Tanja Storsul

tanja.storsulATsamfunnsforskning.no

Jon Vatnaland

Nestleiar i styret

Ekstern rep

jon.vatnalandATstatkraft.com

Statkraft development AS

Indra Øverland

indra.overlandATnupi.no

NUPI

 

 

Fakultet sin rep. (SV)

 

 

Antje Klitkou Ekstern rep.

Antje.klitkouATnifu.no

NIFU

Ådne Cappelen

adne.cappelenATssb.no

SSB

Magnus Gulbrandsen Vitskapleg rep. TIK

magnus.gulbrandsenATtik.uio.no

Olav Wicken

olav.wickenATtik.uio.no

Hilde Reinertsen, postdoc

Vitskapleg rep. TIK
 

hilde.reinertsenATtik.uio.no

 

Henrik Schwabe

henrik.schwabeATtik.uio.no

Lene Angelskår Administrativ rep.

lene.angelskarATtik.uio.no

 

Natalie Johnsen Studentrep.

  nataljATstudent.sv.uio.no 

Jonas Naim Pedersen

jonasnpATstudent.sv.uio.no

 

Iselin Gjelstad  Studentrep   iselinhgATstudent.sv.uio.no

Kristian Bugten Hamnes

krisbugtATstudent.sv.uio.no

  

Kontakt

Frode Løvik