TIK-styret

Styret er øvste organ ved TIK og ansvarleg for drifta i henhold til senteret sine vedtekter og innanfor vedtekne rammer og retningslinjer.

Styret har 9 medlemmer som vert valde eller oppnemnde for 4 år om gongen. Dette gjeld ikkje dei to studentrepresentantane og representanten for dei mellombels vitskapleg tilsette som vert valde for eitt år av gongen. To av styremedlemmene kjem frå samarbeidande institusjonar eller andre fakultet ved UiO. Administrativ leiar er sekretær for styret.

Møteplan

Det er normalt fire styremøter pr. år. Her finn du møteplan, sakskart og protokollar for 2022.

Styremedlemmer

Periode: 2020 - 2023. Funksjonstida for studentar og førebels vitskapeleg tilsatte er 1 år.

Styret blei oppnemnt av fakultetsstyret den 4.12.2019. 

Navn Verv E-post: Vara
Tore Nilssen Styreleiar, prodekan tore.nilssenATecon.uio.no

Jo Thori Lind

(j.t.lindATecon.uio.no)

Cathrine Holst

Nestleiar i styret

cathrine.holstATsosgeo.uio.no

Sverre Johan Herstad

(s.j.herstadATsosgeo.uio.no)

Hege Westskog

 

Ekstern rep.

hege.westskogATsum.uio.no

Anne Kveim Lie

(a.h.k.lieATmedisin.uio.no)

Thomas Hoholm Ekstern rep.

thomas.hoholmATbi.no

Jarle Hildrum

(jarle.hildrumATtelenor.com)

Magnus Gulbrandsen Vitskapleg rep. TIK

magnus.gulbrandsenATtik.uio.no

Susanne Bauer

(susanne.bauerATtik.uio.no)

Hilde Nykamp Førebels vitskapleg rep. TIK
 
h.a.nykampATtik.uio.no

Jørgen Finstad

(jorgen.finstadATtik.uio.no)

Ingrid Helene Johnsen Administrativ rep. i.h.johnsenATtik.uio.no

 

Oda Westby Studentrep. odawesATstudent.sv.uio.no

Ingunn Andersen (ingunandATstudent.sv.uio.no)

Jonas Olafsen Studentrep.

jonasvolATstudent.sv.uio.no

Rikke Andersen (rikkandATstudent.sv.uio.no)

 

 

 

Kontakt

Inger-Johanne Ullern

Administrativ leiar