Offentlig tjenester og forvaltning: Hva kan du jobbe med?

Under finner du et utvalg relevante stillingstitler med tilhørende arbeidsoppgaver.

Saksbehandler

Saksinnhold vil variere etter hvor man er ansatt, og arbeidsoppgaver varierer etter hvilken stillingskode man har:

 

 • Konsulent: Enklere saksbehandling, det vil si rutinepregede saksbehandlingsoppgaver som utføres i henhold til forhåndsbestemte instrukser, retningslinjer og prosedyrer. Som regel ingen krav til spesialisert kompetanse. Krav til utdanning kan være en bachelorgrad og noe relevant praksis.
 • Førstekonsulent: Omfatter ofte et spesialområde/administrativt fagfelt. Nivå på oppgaver kan innebære ansvar for forvaltning, veiledning og saksbehandling. Oppgavene utføres normalt etter fastlagte retningslinjer, nedfelt i eksempelvis lov, avtaler og reglementer, men stillingsinnehaveren må selvstendig kunne foreta fortolkninger, vurderinger og skjønnsmessige avveininger. Krav til utdanning vil minimum være en bachelorgrad og det kan kreves relevant praktisk arbeidserfaring.
 • Seniorkonsulent: Kan være en karrieremulighet for kvalifiserte førstekonsulenter. Aktuelle oppgaver kan være veiledning, koordinering og utviklingsoppgaver, samt andre oppgaver som forutsetter særlig spisskompetanse innen tilsvarende felt som førstekonsulent.
 • Rådgiver: Kan være en karrieremulighet for kvalifiserte førstekonsulenter. En rådgiver jobber selvstendig, og skal i større grad selv legge grunnlag for oppgaveutførelsen, foreta vurderinger, konsekvensanalyser, trekke konklusjoner og fremme løsningsforslag. En rådgiver benyttes normalt ikke til løpende forvaltningsoppgaver.

Prosjektkoordinator

 • jobbe administrativt på et prosjekt som involverer to eller flere interne og/eller eksterne grupper/partnere
 • strategisk planlegging av prosjektet
 • sørge for god og tydelig kommunikasjon mellom involverte parter
 • sørge for at tidsplan blir overholdt og ha en sentral rolle i utviklingen av prosjektet
 • koordinere møter og andre aktiviteter i prosjektet
 • utarbeide rapporter

Studiekonsulent

 • arbeider normalt med oppgaver tillagt en konsulent eller førstekonsulent
 • administrativt kontaktledd med studentene i forbindelse med undervisning og eksamen
 • jobbe med undervisningsplanlegging
 • saksbehandler for blant annet søknader om fritak for og godkjenning av eksterne emner, dispensasjon for registreringsfrist, søknad om permisjon og klage på sensur
 • gi råd og veiledning i forbindelse med søknad om opptak og gjennomføring av studiet
 • organisering av semesterstart

Minoritetsrådgiver

 • arbeider på systemnivå gjennom samarbeidsavtaler med offentlige instanser og nettverksbygging mot frivillige organisasjoner og innvandrermiljøer.
 • bidra til å etablere dialog med foreldre og minoritetsgrupper
 • arbeide forebyggende mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, samt alvorlige begrensninger av unges frihet
 • veilede minoritetselever i enkeltsaker, som frykt for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, vanskelige forhold hjemme, utfordringer knyttet til det å ha en flerkulturell identitet, samt valg rundt utdanning eller ekteskap
 • veileder lærere, rådgivere og helsesøstre i saker som omhandler tvangsekteskap og relatert problematikk, samt ulike flerkulturelle utfordringer som skoler møter i hverdagen
 • bidrar med kompetanseheving og utarbeide kompetansehevingstiltak som workshops, seminarer og undervisningsopplegg for skolesektoren og samarbeidspartnere, samt nettverksarbeid mot aktuelle partnere i offentlig sektor og frivillige organisasjoner

Flyktningkonsulent

 • hjelper og veileder flyktninger og asylsøkere
 • samarbeide med voksenopplæring, kommune, NAV, skole, barnehage, SFO/AKS og helsetjenesten, samt utarbeide samhandlings- og samarbeidsrutiner
 • informere om norskopplæring og utdannings- og karrieremuligheter
 • gi boveiledning og oppfølging
 • tilrettelegge for integreringsarbeid gjennom kultur- og fritidsaktiviteter
 • informere om rettigheter og plikter, retur til hjemlandet og om introduksjonsprogrammet

Politisk rådgiver

 • politiske rådgivere kan jobbe for politiske partier, interesseorganisasjoner, det private næringsliv, offentlige instanser, blant annet, og arbeidsoppgavene vil variere etter type arbeidsgiver:
 • legge til rette for politisk gjennomslagskraft
 • gi råd og veiledning i politiske saker
 • skrive taler og gjøre research til debatter, utarbeide artikler og foredrag
 • følge med i mediebildet og ha mediekontakt
 • utforme ny politikk og kampanjer
 • drive påvirkningsarbeid
 • planlegge og arrangere valgkamper
Publisert 6. des. 2013 13:04 - Sist endret 30. apr. 2014 14:05