Kjønnsbalanse ved Psykologisk institutt

Psykologisk institutt skal jobbe aktivt og målrettet for å bedre kjønnsbalansen ved instituttet gjennom gode ansettelsesrutiner og karrierefremmende tiltak. 

Psykologisk institutt har en mannlig overvekt i faglige toppstillinger, dette til tross for en overvekt av kvinnelige studenter. På grunnlag av dette er det i perioden 2021-2022 satt i gang ett BalanseHub-prosjekt for å øke kjønnsbalansen og mangfoldet ved instituttet. Prosjektet er finansiert av Norsk Forskningsråd og legger grunnlaget for ett mer bærekraftig likestilling- og mangfolds arbeid over tid ved instituttet. 

Prosjektet fokuserer på systemiske og karrierefremmende tiltak for å fremme likestilling og mangfold, slik som:

  • Etableringen av ett likestillingsrammeverk for å utjevne kjønnsforskjeller i faglige toppstillinger
  • Karrierefremmende tiltak og karriereutvikling - Arbeidspakke 1
  • Tiltak rettet mot rekrutterings- og ansettelsesprosesser ved PSI - Arbeidspakke 2
  • Samarbeid og erfaringsdeling med likestillingsnettverk i regi av UiO, samt nasjonale nettverk - Arbeidspakke 3

Prosjektet er initiert og koordinert av ledelsen ved PSI, og forankret i UiOs likestillingspolitikk ved å fremme en organisasjonskultur og arbeidsmiljø som er inkluderende og rettferdig for begge kjønn gjennom et systemorientert initiativ. I tråd med UiOs strategiske mål fokuserer prosjektet på like muligheter gjennom karrierefremmende tiltak og en rekrutteringspolitikk som utjevner forskjeller, og har en målsetning om at kjønnsfordelingen i faglige toppstillinger skal speile befolkningen. 
 

Arbeidspakke 1 - Karrierefremmende tiltak og karriereutvikling

En arrangementsrekke med fokus på kvalifikasjonskravene for faglige toppstillinger vil bli implementert. Målet er at alle skal ha tilgang til informasjon om hva som verdsettes ved ansettelser i ulike stillingstyper og hvordan man tilegner seg nødvendig kompetanse. Programmet er beregnet for ph.d. studenter og postdoktorer, og vil bli integrert i PSIs doktorgradsprogram. I tillegg til det interne programmet, vil PSI fremme kulturelle og holdningsrelaterte verktøy i det etablerte nasjonale lederutviklingsprogrammet for yngre forskningsledere (YFL).

Bildet kan inneholde: himmel, se, sky, azure, finger.

Arbeidspakke 2 - Tiltak rettet mot rekrutterings- og ansettelsesprosesser

Det er utarbeidet interne rutiner til hjelp for både HR, ledere og andre involverte i rekrutteringsprosessene for å sikre at hensyn med tanke på kjønnsbalanse og mangfold er ivaretatt. Arbeidet inkluderer blant annet utarbeidelse av maler for sakkyndig vurdering, guide for prøveforelesning og intervju, innstilling, og saksfremlegg til styret ved Psykologisk institutt samt fakultetets ansettelsesutvalg. For å øke synligheten til Psykologisk institutt er det lagd en større bildebank i søkerportalen Jobbnorge, det skal utvikles nye maler for annonsering som blant annet informerer søkerne om hvilket likestillingsarbeid som gjøres på instituttet, og nye brevmaler i portalen for å holde søkerne godt informert om prosessen. 

Målet er at ansvarlige parter i ansettelsessaker er tilstrekkelig informert og bevisst om UiOs likestillingsreglement, og gjort kjent med sitt ansvar for at likestillingsreglementet følges i alle steg i prosessen.

Bildet kan inneholde: hånd, yttertøy, kjole skjorte, erme, gest.

Arbeidspakke 3 - Kommunikasjon og erfaringsdeling

Gjennom tett kommunikasjon med det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved UiO vil prosjektet bidra aktivt til erfaringsutveksling med de andre enhetene ved fakultetet. I forbindelse med arbeidspakke 2 så er det innledet ett samarbeid med FRONT-prosjektet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Avdeling for personalstøtte, slik at vi kan dele erfaringer og dokumenter som er utarbeidet av de ulike prosjektgruppene med tanke på erfaringsdeling ved UiO som helhet.

Utover erfaringsutvekslingen internt på UiO vil vi bruke eksisterende nasjonale nettverk til å diskutere og fremme relevante problemstillinger og virkemidler. 

Bildet kan inneholde: klær, smil, hode, yttertøy, fotografi.

BalanseHub prosjektgruppe

Prosjektgruppen er satt sammen av ledere fra de ulike avdelingene i administrasjonen og inkluderer instituttleder og kontorsjef, samt to rådgivere fra HR. Gruppen vil på denne måten dekke alle områder der man har behov for å sette kjønnsbalanse på agendaen og er der man må jobbe aktivt for å bedre kjønnsbalansen. Innspill fra de ulike medlemmene vil påvirke beslutningene som tas, og nettopp dette er viktig for å få rutiner og informasjon som er lett forståelig for alle som er involvert i prosesser som kan påvirke kjønnsbalansen på instituttet.

Ledergruppen bestående av fagavdelingslederne vil fungere som referansegruppe for prosjektgruppen, og deres tilbakemeldinger blir viktige i forbindelse med utarbeidelse av nye rutiner.

Prosjektgruppen består av: