Økonomisk støtte

Fagutvalget fordeler midler til studentvelferd på vegne av Psykologisk institutt. Dette deles ut som driftsstøtte til etablerte foreninger og prosjekt- og arrangementstøtte til andre som vil være med å skape studentaktivitet på PSI.

Driftsstøtte


Studentforeninger ved Psykologisk institutt har anledning til å søke Fagutvalget om driftsstøtte. Fristen for å søke er 15. februar i vårsemesteret og 15. september i høstsemesteret.

Søknaden må inneholde følgende:

  • Søknadstekst: Skal følge malen for driftsstøtte (.docx). Det er ikke nødvendig å skrive veldig langt, men svar på alle spørsmålene i malen.

  • Budsjett: Skal følge Fagutvalget sin regnskapsmal (xlsx).

  • Regnskap: Skal fylles inn i budsjetter som ble sendt inn med forrige søknad. Forklar eventuelle avvik og forskjeller mellom budsjettet og regnskapet i "komentar"feltet til høyre i malen.

Søknader sendes til fagutvalget@psykologi.uio.no

Merk: Foreninger er selv ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende reglement for utbetaling av økonomisk støtte. Innvilget støtte utbetales i inneværende semester. Dersom ikke faktura eller kvitteringer er mottatt før fristen ved semesterets slutt, faller støtten bort.

Prosjekt- og arrangementstøtte


Studentaktivitet uten noen fast organisasjon kan også søke om økonomisk støtte. Frist for å søke om prosjekt- og arrangementsstøtte er fire uker før arrangementet.

Søknader må inneholde følgende:

Søknaden sendes til fagutvalget@psykologi.uio.no

Merk: Søker er selv ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende reglement for utbetaling av økonomisk støtte. Innvilget støtte utbetales i inneværende semester. Dersom ikke faktura eller kvitteringer er mottatt før fristen ved semesterets slutt, faller støtten bort.

 

Hva kan Fagutvalget innvilge støtte til?


Fagutvalget utviser skjønn på hva som støttes og med hvilket beløp, men har laget følgende retningslinjer for hva som støttes:

  • Godtgjørelse/symbolsk gave: Som godtgjørelse til aktører utenfor foreninger kan vi innvilge penger til en symbolsk gave som koster inntil 300 kr.
  • Mat: På arrangementer for studenter kan vi innvilge penger til mat for personer som deltar på arrangementet for inntil 100 kr per person. Det er viktig å spesifisere om arrangementet er åpent eller lukket. De samme reglene gjelder for mat for frivillige eller medlemmer av foreninger på lange møter, arrangementer o.l. dersom dette er nødvendig. Det er viktig at dere begrunner behovet for dette i søknaden.
  • Alkohol: Støttes ikke.
  • Lokale: Det kan innvilges penger til leie av lokaler dersom det ikke finnes et gratis alternativ. For eksempel er det mulig å benytte lokaler på PSI og Chateau Neuf gratis. Her er det viktig med begrunnelse dersom man mener disse lokalene ikke er passende. Nærhet til studentene og miljøet på PSI vektlegges også.
  • Lønn (til for eks. vektere/bartendere/teknikere/andre tjenester): Vurderes ved hvert enkelt tilfelle, men det skal argumenteres godt for at det ikke finnes et gratis alternativ
  • Andre utgifter: Vurderes basert på begrunnelse i søkad.

Vi gjør oppmerksom på at disse beløpene er maksbeløp, og at vi ikke kan garantere at vi innvilger alt som søkes om selv om det er innenfor disse beløpsgrensene.

Som alltid har vi begrenset budsjett og fordeler pengene så godt vi kan.

Disse har blitt vedttatt i Fagutvalget samt i begge Programutvalg.

Vi har fått bevilget støtte - hva gjør vi nå?


Nå gjennomfører dere det dere har fått støtte til og lager liv på Psykologisk institutt!

Ta vare på alle relevante kvitteringer underveis.

Jeg har lagt ut penger for varer eller tjenester:

Fyll ut refusjonsskjemaet Refusjon av utlegg (pdf), som også finnes i ekspedisjonen. Kvitteringer stiftes fast på A4-ark, én kvittering på hvert ark. 

Dersom du ønsker refusjon for utgifter til bevertning for lukket arrangement, må deltakerliste med fullt navn vedlegges refusjonsskjemaet. Er arrangementet åpent må dette spesifiseres. Se UiOs reglement for bevertning for mer informasjon.

Søker eller forening skal også sende kopi av refusjonsskjemaet uten vedleggene til fagutvalget@psykologi.uio.no.

Firmaet sender faktura for varer eller tjenester:

Fagutvalget kan være behjelpelig med en skriftlig bekreftelse på bevilget støtte dersom det er nødvendig for å bli fakturert.

Se sidene til UiOs sentrale fakturamottak for mer informasjon. Les nøye informasjonen på disse sidene, og informer bedriften om kravene til faktura ved UiO.

Fakturaen merkes med bestillernummer 170500 og følgende referanse:
Psykologisk Fagutvalg + navn på studentforening + navn på økonomiansvarlig for arrangementet.

Søker eller forening skal også sende kopi av fakturaen til fagutvalget@psykologi.uio.no.

Publisert 8. jan. 2010 09:44 - Sist endret 19. okt. 2021 10:21