TOPP-studien: Trivsel og oppvekst i barndom og ungdomstid

TOPP-studien undersøker utviklingsveier til trivsel og god psykisk helse samt psykiske plager og alkoholbruk hos barn og ungdom.

Om prosjektet

Tall fra internasjonale studier tyder på at 10 til 16 prosent av barn og unge har så store psykiske plager at dette virker negativt inn på deres daglige fungering. Om lag halvparten av disse (fem til åtte prosent av alle barn/unge) antas å ha diagnostiserbare psykiske lidelser, slik at de trenger behandling. Det er behov for kunnskap om forstadier, utviklingsveier og risiko- og beskyttelsesfaktorer til psykiske plager og lidelser både for å forebygge negativ utvikling og for å fremme trivsel og god psykisk helse.

TOPP-studien ”Trivsel og oppvekst i barndom og ungdomstid” har i åtte runder samlet inn spørreskjemadata om barn og unge og familiene deres. Studien undersøker utviklingsveier til trivsel og god psykisk helse samt psykiske plager og alkoholbruk hos barn og ungdom. I tillegg undersøkes psykisk helse, parforhold, skilsmisse, utbrenthet og sykefravær hos mødre og fedre.

Mål

Målet med TOPP-studien er å skaffe kunnskap om norske barn, ungdom og deres familier som kan bidra til å belyse hva som påvirker deres psykiske helse og således sette hjelpe­instansene bedre i stand til å identifisere både gode og vanskelige utviklingsforløp, samt bidra i det internasjonale forskningsfeltet.

Forskerteamet undersøker blant annet hvilke faktorer som bidrar til at noen barn utvikler et problematisk alkoholforbruk, betydelige psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer, og hva som gjør at barn og unge er tilfredse og synes de har god livskvalitet. I tillegg studerer de mestring og psykiske plager hos foreldrene knyttet til utfordringer i foreldrerollen og parforhold, samt faktorer som kan bidra til utbrenthet og sykefravær hos mødre og fedre. Det å forstå de unges utviklingsprosesser er avgjørende for å kunne fremme optimale oppvekst­betingelser for hvert enkelt barn. Slik kunnskap danner bakgrunnen for helsefremmende, forebyggende og behandlende tiltak.

Frivillig og anonymt

TOPP-studien er underlagt de etiske retningslinjer og regler for taushetsplikt som gjelder i Den nasjonale forskningsetiske komité. Det betyr at informasjonen du gir som deltaker i TOPP-studien ikke kan gjenkjennes eller spores tilbake til deg. Alle deltakere i TOPP-studien kan når som helst trekke seg fra studien uten å oppgi grunn. Hittil har de fleste valgt å fortsette i studien. At så mange familier fortsatt deltar er veldig viktig, og bidrar til å øke vår kunnskap om en rekke temaer med høy relevans for helsefremmende og forebyggende tiltak.

Publisert 14. apr. 2021 15:29 - Sist endret 4. nov. 2021 16:22