English version of this page

TOPP-studien: Trivsel og oppvekst i barndom og ungdomstid

TOPP-studien undersøker utviklingsveier til trivsel og god psykisk helse samt psykiske plager hos barn og ungdom og deres familier.

Tre smilende barn

Nathan Dumlao, Unsplash

Om prosjektet

Tall fra internasjonale studier tyder på at 10 til 16 prosent av barn og unge har så store psykiske plager at dette virker negativt inn på deres daglige fungering. Om lag halvparten av disse (fem til åtte prosent av alle barn/unge) antas å ha diagnostiserbare psykiske lidelser, slik at de trenger behandling. Det er behov for kunnskap om forstadier, utviklingsveier og risiko- og beskyttelsesfaktorer til psykiske plager og lidelser både for å forebygge negativ utvikling og for å fremme trivsel og god psykisk helse.

TOPP-studien «Trivsel og oppvekst i barndom og ungdomstid» har i åtte runder samlet inn spørreskjemadata om barn og unge og familiene deres. Studien undersøker utviklingsveier til trivsel og god psykisk helse samt psykiske plager hos barn og ungdom og deres familier. I tillegg undersøkes psykisk helse, parforhold, skilsmisse, utbrenthet og sykefravær hos mødre og fedre. TOPP-studien ble startet i 1993 av Kristin Schelderup Mathiesen. 

Mål

Målet med TOPP-studien er å skaffe kunnskap om norske barn, ungdom og deres familier som kan bidra til å belyse hva som påvirker deres psykiske helse og således sette hjelpe­instansene bedre i stand til å identifisere både gode og vanskelige utviklingsforløp, samt bidra i det internasjonale forskningsfeltet.

Forskerteamet undersøker blant annet hvilke faktorer som bidrar til at noen barn utvikler et problematisk alkoholforbruk, betydelige psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer, og hva som gjør at barn og unge er tilfredse og synes de har god livskvalitet. I tillegg studerer de mestring og psykiske plager hos foreldrene knyttet til utfordringer i foreldrerollen og parforhold, samt faktorer som kan bidra til utbrenthet og sykefravær hos mødre og fedre. Det å forstå de unges utviklingsprosesser er avgjørende for å kunne fremme optimale oppvekst­betingelser for hvert enkelt barn. Slik kunnskap danner bakgrunnen for helsefremmende, forebyggende og behandlende tiltak.

Frivillig og anonymt

TOPP-studien er underlagt de etiske retningslinjer og regler for taushetsplikt som gjelder i Den nasjonale forskningsetiske komité. Det betyr at informasjonen du gir som deltaker i TOPP-studien ikke kan gjenkjennes eller spores tilbake til deg. Alle deltakere i TOPP-studien kan når som helst trekke seg fra studien uten å oppgi grunn. Hittil har de fleste valgt å fortsette i studien. At så mange familier fortsatt deltar er veldig viktig, og bidrar til å øke vår kunnskap om en rekke temaer med høy relevans for helsefremmende og forebyggende tiltak. 

Dersom du har noen spørsmål om det som står ovenfor eller studien generelt, ta kontakt med prosjektleder på telefon 91616675 eller e-post: evalill.bolstad@psykologi.uio.no


Mer om TOPP-studien

Nye endringer i TOPP-studien

TOPP-studien har nylig skiftet eier fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt til Universitetet i Oslo (UiO). Studien er nå lokalisert ved Psykologisk Institutt, UiO, og prosjektleder er førsteamanuensis Evalill Bølstad (tidl. Karevold). Les mer ... 

Hovedfunn fra TOPP-studien

Studien har gitt ny kunnskap om barn og unges atferd, personlighetsutvikling og hvilke forhold ved barnet, familien, skolen og oppvekstmiljøet som bidrar til at ferdigheter, egenskaper og psykiske plager utvikles og vedvarer. Les mer ... 

Forskergruppen TOPP

Forskningsgruppen er faglig bredt sammensatt og har lang erfaring med forskning på trivsel og psykisk helse hos barn og unge, samt deres foreldre. Les mer om hvem de er her. 

Vitenskapelige publikasjoner

Oversikt over publiserte artikler, doktoravhandlinger, bøker og rapporter, studentarbeid og tekster publisert i media. Les mer ... 

Rapporter

Her finner du oversikt over rapporter basert på resultater fra TOPP-studien. Les mer ... 

Tilbakemeldinger til deltakerne

Etter hver spørreskjemarunde har TOPP-gruppen gitt familiene tilbakemelding på hva svarene fra spørreskjemaene viser. Tilbakemeldingene er en kartlegging av småbarnfamilienes hverdag, med fokus på trivsel, helse og levekår. Du finner dem her. 

Publisert 14. apr. 2021 15:29 - Sist endret 10. jan. 2022 20:57