Foreldrepraksis i Norge

Foreldre er en sentral del av barns utvikling.

Om prosjektet

Det finnes i dag mye kunnskap om hvordan foreldres utøvelse av sitt foreldreskap henger sammen med barnas trivsel og psykiske helse. Det er imidlertid mindre kunnskap om hva foreldre gjør i dag i Norge, og hvorfor de utøver sin rolle slik de gjør.

Foreldrerollen påvirkes av samfunnsutviklingen og er i stadig endring, og det stilles andre krav til foreldre i dag sammenlignet med tidligere generasjoner.

Det er behov for mer kunnskap om hvordan dagens foreldre i Norge utøver sin foreldrerolle og hvordan de tenker om sin foreldrepraksis. Formålet med dette prosjektet er å kunne bidra med ny kunnskap om hvilke faktorer som medvirker ulik foreldrepraksis.

Mål

Dette prosjektet vil skape bedre kunnskapsgrunnlag for forståelse av hvordan foreldre møter sine barns følelser, om forskjeller mellom mor og far sin foreldrepraksis, og hva som bidrar til slik praksis. Dette kan bidra til bedre veiledning av foreldre og dermed på sikt kunne bidra til endringer i praksis av hvordan foreldre håndterer sine følelser og bidra til bedre livskvalitet og psykisk helse hos barn.

Finansiering

BufDir, 2021 - 2025.

Publisert 3. juni 2021 09:47 - Sist endret 6. jan. 2022 13:42