Foreldrepraksis i Norge

Hvordan forholder foreldre seg til sine barns følelser?

Bildet kan inneholde: smil, hånd, tartan, mennesker i naturen, flash fotografering.

Fotoillustrasjon: Colourbox.com

Om prosjektet

Det finnes i dag mye kunnskap om hvordan foreldres utøvelse av sitt foreldreskap henger sammen med barnas trivsel og psykiske helse. Det er imidlertid mindre kunnskap om hva foreldre i Norge gjør i dag, hva de tenker om sin praksis og hvorfor de utøver sin rolle slik de gjør.

Foreldrerollen påvirkes av samfunnsutviklingen og er i stadig endring, og det stilles andre krav til foreldre i dag sammenlignet med tidligere generasjoner. Det har de siste tiårene vært en økt oppmerksomhet om følelsers betydning i praktisering av foreldreskapet, og det er påvist sammenhenger mellom foreldrenes forhold til barns følelser og barns utvikling. Samtidig vet vi lite om hvordan foreldre i Norge i dag forholder seg til sine barns følelser.

Det er behov for mer kunnskap om hvordan dagens foreldre i Norge utøver sin foreldrerolle og hvordan de tenker om sin foreldrepraksis. Formålet med dette prosjektet er å kunne bidra med ny kunnskap om hvilke faktorer som medvirker til ulik foreldrepraksis, og hva foreldre i dag tenker og mener om sin foreldrerolle. Foreldres forhold til sine barns følelser vil være et sentralt tema i prosjektet.

Mål

Dette prosjektet vil skape bedre kunnskapsgrunnlag for forståelse av hvordan foreldre møter sine barns følelser, om forskjeller mellom mor og far sin foreldrepraksis, og hva som bidrar til slik praksis. Dette kan bidra til bedre veiledning av foreldre og dermed på sikt kunne bidra til endringer i praksis av hvordan foreldre håndterer sine følelser og bidra til bedre livskvalitet og psykisk helse hos barn.

Datainnsamling

Prosjektet vil samle inn data i flere omganger. Første datainnsamling vil skje gjennom bruk av en kvantitativ spørreskjemaundersøkelse, der ca 10 000 foreldre inviteres til å svare på spørsmål om sin foreldrepraksis og barnets helse og trivsel. For å kunne studere hva som påvirker foreldrepraksis vil undersøkelsen inkludere en betydelig andel foreldre som enten selv er tvillinger eller er barn av tvillinger. I tillegg blir deres søsken og partnere invitert.

Senere vil et mindre utvalg av foreldre inviteres til å delta i kvalitative studier hvor vi vil forsøke å få mer dybdekunnskap om foreldrenes tanker og opplevelser av egen praksis. Det er planlagt både fokusgruppeintervjuer, og observasjon av samspill mellom foreldre og barn.

Finansiering

BufDir, 2021 - 2025.

Publisert 3. juni 2021 09:47 - Sist endret 9. aug. 2022 15:05