Kandidater til fakultetsstyret

Presentasjon av kandidatene fra gruppen teknisk-administrativt ansatte til fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (2016-2019).

Klikk her for å avgi elektronisk stemme (stengte fredag 20. november kl. 15:00)

Fra denne gruppen skal det velges en fast representanter og to vara.

 

Caroline Hals

Caroline Hals er seniorkonsulent ved Psykologisk institutt.

Egenpresentasjon:

Jeg har vært ansatt på Universitetet i Oslo siden 2010. Jeg jobbet noen måneder i fakultetsadministrasjonen på Det samfunnsvitenskapelige fakultet før jeg begynte på Institutt for spesialpedagogikk på Det utdanningsvitenskapelige fakultet. I min tid på UV fikk jeg oppleve hvordan det er å være midlertidig ansatt, og usikkerheten rundt dette.  Jeg vil derfor jobbe for at vårt fakultet skal fokusere på å redusere midlertidighet blant sine ansatte og tilby faste stillinger der det er mulig.

Siden 2013 har jeg vært aktiv i fagforeningsarbeid (NTL). Jeg har deltatt i drøftingsmøter i forkant av fakultetsstyremøter, vært med på lønnsforhandlinger og deltatt på en rekke kurs arrangert av NTL.

Høsten 2014 begynte jeg som seniorkonsulent på Psykologisk institutt, og ble etter kort tid varatillitsvalgt i NTL på fakultetet.

Med mine erfaringer mener jeg at jeg har mye å bidra med i fakultetsstyret.

Forslagsstiller: Joakim Dyrnes, PSI

Siv Håberg

Siv Håberg er seniorkonsulent ved Institutt for statsvitenskap.

Egenpresentasjon:

Jeg har jobbet ved UiO side 2002 ved institutt for Statsvitenskap både som studiekonsulent for masterprogrammene våre og som Internasjonal Coordinator. Jeg har gjennom denne perioden opparbeidet meg god oversikt over de ulike nivåene UiO består av, dvs. hvordan institutt, fakultet og UiO sentralt er organisert. Denne kunnskapen har jeg fått både som ansatt ved et institutt og gjennom å være tillitsvalgt i NTL. Jeg har sittet i Instituttstyret for statsvitenskap og i Fakultetsstyret ved SV-fakultetet. Før jeg kom til UiO, jobbet jeg ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Jeg kjenner derfor til de administrative/vitenskapelige prosessene og universitetssektoren godt, og denne erfaringen vil jeg benytte meg av dersom jeg blir valgt.

Jeg har en god evne til å engasjere meg i de faglige/politiske sakene som angår fakultetet og UiO generelt. Dessuten er jeg ikke redd for å si i fra og jeg er opptatt av å få fram de teknisk-administrative ansatte synspunkter slik at vi sammen med de vitenskapelige ansatte kan nå våre strategiske mål på en tilfredsstillende måte. 

Forslagsstiller: Kristina Enge, ISV

Geir Ove Kværk

Geir Ove Kværk er seniorrådgiver ved ARENA Senter for europaforskning.

Egenpresentasjon:

Jeg har jobbet med forskningsadministrasjon ved ARENA siden 2003, hovedsakelig med søknader og prosjekter finansiert av EUs rammeprogram for forskning og Norges forskningsråd. Jeg har i tillegg vært kontorsjef ved ARENA de siste fem årene (inntil september). Selv om mitt felt hovedsakelig er forskningsadministrasjon, har jeg ikke minst som kontorsjef fått innblikk i andre sider av fakultets virksomhet, inkludert studiesiden. Dessuten er forskningsadministrasjon ikke et isolert felt, men tvert i mot tett innvevd med andre felt, kanskje særlig økonomi- og personaladministrasjon og kommunikasjons- og formidlingsarbeid. Interessen for strategisk arbeid er en viktig motivasjon for at jeg stiller som kandidat i valget til fakultetsstyret. Minst like viktig er ønsket om å representere alle de dyktige teknisk-administrativt ansatte ved SV-fakultetet, og bidra til et godt og tett samarbeid - uten kunstige skillelinjer - mellom oss og de vitenskapelige ansatte.

Forslagsstiller: Geir Ove Kværk, ARENA

Cecilie Wingerei Lilleheil

Cecilie W. Lilleheil er rådgiver i studieseksjonen ved fakultetet.

Egenpresentasjon:

Jeg kjenner SV-fakultetet og UiO godt etter å ha jobbet her siden 2002. Jeg har jobbet med både studie- og forskningsadministrasjon, først ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, deretter Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved HF. Fra 2012 har jeg jobbet som rådgiver for ph.d.-programmet ved fakultetet. Jeg har derfor bred innsikt og erfaring med et stort saksområde. Jeg har vært engasjert i Forskerforbundet som tillitsvalgt, medlem av innstillingsråd og som leder for den fagpolitiske foreningen "Forskerforbundet for teknisk/administrativt ansatte" ved UiO. Siden høsten 2014 har jeg vært vararepresentant til fakultetsstyret.

Fakultetsstyret er vårt øverste organ - med en viktig strategisk funksjon for fakultetet. Jeg ønsker at fakultetsstyret skal bidra til å gi fakultetet en tydelig retning mot fremtiden. Som Norges største samfunnsvitenskapelige fakultet har vi en viktig rolle i utformingen av samfunnet. Hvordan tar vi dette ansvaret gjennom utdanningen av studenter og forskere? Hvilke betingelser foregår forskningen innenfor - og hvordan formidles samfunnsvitenskapelig kunnskap utenfor eget fagmiljø?

Som representant i fakultetsstyret ønsker jeg å diskutere hvordan vi gjennom gode strategiprosesser, tiltak og tilpassede virkemidler kan tiltrekke oss og ivareta gode studenter, forskere og administrativt ansatte - samt å bli tydeligere i å definere våre mål og hva vi bør gjøre mer (eller mindre av) for å nå disse målene.

Forslagsstiller: Ola Bratseth og Kari Henriksen, begge fak.adm., Nina Rundgren, SAI

 

Kandidatlisten er oppdatert pr. 4.11.2015

Publisert 6. nov. 2015 10:18 - Sist endret 10. nov. 2017 13:56