English version of this page

Den moderne arbeiderklassen - Livssjanser, samhold, splittelse og anerkjennelse i migrasjonens tidsalder

Med det overraskende valget av Donald Trump, så vel som Brexit-valget, er spørsmål om den moderne arbeiderklassen igjen på agendaen. Dette er en kategori som er lite studert og dårlig forstått i dagens samfunnsvitenskap, ikke minst i Norge.

Om prosjektet

For å beskrive dagens arbeiderklasse, dens politiske orientering, livserfaringer og representasjon i mediene, skal dette prosjektet fokusere på fire grunnleggende undertemaer:

For det første skal vi studere endringer i demografisk sammensetning ved hjelp av analyser av befolkningsdata, med spesiell vekt på kjønn, etnisitet og generasjon.

For det andre skal vi analysere endringer i politiske holdninger, med spesiell vekt på forskjeller mellom generasjoner. Vi skal også studere intern heterogenitet, med mål om å forklare skillet mellom de som slutter opp om sosialdemokratiske ideer og de som vender seg mot høyrepopulisme.

For det tredje skal vi studere hvordan spesifikke deler av arbeiderklassen fremstilles i media, med vekt på om beskrivelsene vektlegger trussel eller konflikt, og på hvilke temaer som karakteriserer mediedekningen av disse gruppene.

For et fjerde skal vi studere forholdet mellom den lave statusen som ofte tilskrives disse yrkene og arbeideres selvoppfattelser gjennom intervjuer og deltakende observasjon. Vi vil også studere forholdet mellom arbeideres oppfatninger av eliter/dominante kulturelle grupper og hvordan de oppfatter deres kunnskap, nasjonale tilhørighet og tilgang til makt.

Prosjektet vil benytte en rekke ulike datakilder som registerdata, spørreundersøkelser og mediebidrag, samt etnografiske og intervjubaserte data.

Mål

Å samle ny kunnskap om den moderne arbeiderklassen, med spesiell oppmerksomhet på kjønn og den etniske sammensetningen; forhold mellom ulike grupper innad i klassen; relasjonen mellom arbeidere og samfunn, og mellom arbeidere og styresmaktene.

Delmål

1) Studere sosial mobilitet inn i og ut av arbeiderklassen.

2) Studere politiske holdninger til migrasjon og velferdsstaten, og nivået av sosial tillit og politisk deltakelse blant arbeidere.

3) Studere hvordan arbeiderklassen, representert ved noen spesifikke yrker, er beskrevet og representert i mediene.

4) Bidra med kunnskap om nåtidens anerkjennelseskulturer, selvoppfattelse og kunnskapssyn blant fagarbeidere.

 

Samarbeid

Institutt for samfunnsforskning (ISF), Institutt for journalistikk og mediefag (OSLOMET) og Velferdsforskningsinstituttet NOVA (OSLOMET)


Forskningsprogram

Bevilgningen til prosjektet er NOK 7 988 000.

Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM)

Forskningsrådet


Varighet

2017-2020

Publisert 26. feb. 2018 13:17 - Sist endret 24. mars 2020 13:28